ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน

 ....
ค้นหาจาก
รายการหนังสือเวียนคณะ (3457 รายการ) ผลการค้นหาข้อมูลจาก... ทั้งหมด ....คำค้น..... ทั้งหมด....
ลำดับที่ เลขที่หนังสือ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง ลงทะเบียนรับ
41 อว 6502.01/ว 2213 20 ต.ค. 65 กองบริหารทั่วไป งานอำนวยการ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอเชิญชวนสั่งจองเสื้อที่ระลึก ครบรอบ 43 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 20 ต.ค. 65 - 14:22
42 อว 6502.01/ว 2215 19 ต.ค. 65 กองบริหารทั่วไป งานอำนวยการ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอเรียนเชิญร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2565 20 ต.ค. 65 - 14:18
43 5425 18 ต.ค. 65 กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน รายงานผลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ (กส. มก.) ประจำเดือนกันยายน 2565 สำหรับสมาชิก 20 ต.ค. 65 - 10:47
44 อว 6501.0713/368 18 ต.ค. 65 ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันะ์โครงการศูนย์ภาษา 20 ต.ค. 65 - 10:41
45 วน 1501/ว 058 29 ส.ค. 65 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 (TNIAC2023) 20 ต.ค. 65 - 11:42
46 อว 6502.0103/ว 1190 18 ต.ค. 65 กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ งานบริหารการวิจัย สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน/ทุกภาควิชา (7 ภาค)/หน.ศูนย์พลังงานฯ ขอสำรวจความต้องการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ" ภายใต้โครงการจัดตั้งคลินิกที่ปรึกษาการตีพิมพ์วารสารนานาชาติ 18 ต.ค. 65 - 14:30
47 ที่ 523/2565 17 ต.ค. 65 กองบริหารทั่วไป งานอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ที่ 523/2565 17 ต.ค. 65 - 10:57
48 อว 6502.01/ว 2150 12 ต.ค. 65 กองบริหารทั่วไป งานบริหารทรัพยากรบุคคลฯ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอให้ส่วนงานดำเนินการคัดเลือกเสนอรายชื่อผู้แทนประเภทคณาจารย์ประจำและผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ เพื่อเป็นกรรมการประจำวิทยาเขตกำแพงแสน 17 ต.ค. 65 - 12:18
49 อว 6501.0210/ว 2236 10 ต.ค. 65 งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ Business Brotherhood 2566 12 ต.ค. 65 - 10:03
50 5261 10 ต.ค. 65 สำนักบริหารการศึกษา คณะกรรมการการศึกษา มก. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน การรับสมัครนิสิตฝึกงานของ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) 11 ต.ค. 65 - 10:32
51 อว 6501.0202/ว 5798 06 ต.ค. 65 กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน การเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการจัดทำ (ร่าง) ประกาศ เรื่องมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำในฐานะอาจารย์ผู้สอน และมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2565 19 ต.ค. 65 - 13:18
52 5829 06 ต.ค. 65 สำนักบริหารการศึกษา คณะกรรมการการศึกษา มก. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน 07 ต.ค. 65 - 10:55
53 อว 6502.0105(1)/ว 358 03 ต.ค. 65 กองบริหารกิจการนิสิต งานกิจการนิสิต คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาโครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 07 ต.ค. 65 - 10:35
54 อว 6501.2306/ว 1000 30 ก.ย. 65 สำนักบริหารการศึกษา ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาและเทคโนโลยี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน การคัดเลือกนักวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2565 04 ต.ค. 65 - 10:15
55 อว 6501.2306/ว 998 30 ก.ย. 65 สำนักบริหารการศึกษา ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาและเทคโนโลยี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน การคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2565 04 ต.ค. 65 - 15:09
56 อว 6501.2306/ว 995 27 ก.ย. 65 สำนักบริหารการศึกษา ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาและเทคโนโลยี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความต้องการเข้าร่วมอบรมด้านการเรียนการสอนออนไลน์ 30 ก.ย. 65 - 10:25
57 มธอ 45/FY2565 03 ต.ค. 65 มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ประกาศการให้ทุนการศึกษาโครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 28 ก.ย. 65 - 13:27
58 อว 6501.2102/ว 389 27 ก.ย. 65 ฝ่ายบริหารงานวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน การเสนอขอรับทุนอุดหนุนวิจัยและนวัตกรรม ตามกรอบทุนสนับสนุนงานวิจัยมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบประมาณเฉพาะกิจ) 28 ก.ย. 65 - 10:17
59 อว 6502.03/ว 0947 26 ก.ย. 65 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 27 ก.ย. 65 - 14:21
60 อว 6502.0106(2)/ว 2196 19 ก.ย. 65 กองบริหารทรัพย์สิน งานหารายได้และสิทธิประโยชน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแลกเปลี่ยนถังน้ำดื่มพระพิรุณ แบบถังเหลี่ยมเป็นแบบถังกลม 27 ก.ย. 65 - 14:16
<<หน้าแรก  <ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 8 ต่อไป>  หน้าสุดท้าย>>