ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน

 ....
ค้นหาจาก
รายการหนังสือเวียนคณะ (3457 รายการ) ผลการค้นหาข้อมูลจาก... ทั้งหมด ....คำค้น..... ทั้งหมด....
ลำดับที่ เลขที่หนังสือ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง ลงทะเบียนรับ
61 4973 23 ก.ย. 65 กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน รายงานผลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ (กส. มก.) ประจำเดือนสิงหาคม 2565 สำหรับสมาชิก 27 ก.ย. 65 - 10:20
62 อว 6501.0207/3463 23 ก.ย. 65 กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2565 จาก National Dong Hwa University ไต้หวัน 28 ก.ย. 65 - 09:08
63 อว 0603.07/ว 2551 29 ส.ค. 65 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมวิชาการ "ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 7" 22 ก.ย. 65 - 15:13
64 อว 6502.01/ว 1974 21 ก.ย. 65 กองบริหารทั่วไป งานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอความอนุเคราะห์ประเมินการรับรู้แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 22 ก.ย. 65 - 10:01
65 อว 6501.0207/3428 19 ก.ย. 65 กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2566 จาก Shujitsu University ประเทศญี่ปุ่น 22 ก.ย. 65 - 10:15
66 4862 19 ก.ย. 65 กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 21 ก.ย. 65 - 10:32
67 อว 6501.0201(สภาพนักงาน)/ว 233 19 ก.ย. 65 สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอเชิญเสนอชื่อและประวัติผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2565 21 ก.ย. 65 - 11:51
68 อว 6502.0108(2)/ว 78 16 ก.ย. 65 สถานพยาบาล มก.กพส. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอประชาสัมพันธ์ข้อเสนอการบริการสำหรับนิสิตและบุคลากร 19 ก.ย. 65 - 14:08
69 อว 6501.01/1653 13 ก.ย. 65 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน รับสมัครคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 19 ก.ย. 65 - 15:07
70 อว 6502.01/ว 1931 16 ก.ย. 65 กองบริหารทั่วไป งานบริหารทรัพยากรบุคคลและนิติการ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอส่งหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการดีเด่น/นักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2565 (ฉบับปรับปรุงใหม่) 16 ก.ย. 65 - 10:03
71 อว 6501.01/1650 13 ก.ย. 65 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน รับสมัครคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 15 ก.ย. 65 - 10:54
72 อว 6502.0101(3)/ว 1205 14 ก.ย. 65 กองบริหารทั่วไป งานบริหารทรัพยากรบุคคลและนิติการ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอแจ้งหมายเลขโต๊ะจีนในโครงการแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2565 14 ก.ย. 65 - 14:10
73 4685 13 ก.ย. 65 สำนักบริหารการศึกษา คณะกรรมการการศึกษา มก. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอรับนิสิตสหกิจศึกษา สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 14 ก.ย. 65 - 10:18
74 อว 6501.0207/3377 12 ก.ย. 65 กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2566 จาก Shizuoka University ประเทศญี่ปุ่น 14 ก.ย. 65 - 15:54
75 ทปอ 65/ว 0563 12 ก.ย. 65 กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กาารับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 14 ก.ย. 65 - 10:05
76 อว 6501.0201/9143 12 ก.ย. 65 กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอเชิญชวนใช้ตราสัญลักษณ์เฉลิมแลอง 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 14 ก.ย. 65 - 10:01
77 สบธ/ดบศ 017/2565 05 ก.ย. 65 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ 13 ก.ย. 65 - 14:15
78 อว 6502.0103/ว 1003 09 ก.ย. 65 กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมส่งผลงานประกวดนวัตกรรม ในงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2565 14 ก.ย. 65 - 12:06
79 อว 6501.0207/3360 08 ก.ย. 65 กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2566 จาก National Chung Hsing University ไต้หวัน 20 ก.ย. 65 - 16:08
80 อว 6501.0207/ว 3368 09 ก.ย. 65 กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอแจ้งประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ณ University of Turku สาธารณรัฐฟินแลนด์ ประจำภาคฤดูใบไม้ผลิ 2566 13 ก.ย. 65 - 11:26
<<หน้าแรก  <ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 ต่อไป>  หน้าสุดท้าย>>