ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน

 ....
ค้นหาจาก
รายการหนังสือเวียนคณะ (3457 รายการ) ผลการค้นหาข้อมูลจาก... ทั้งหมด ....คำค้น..... ทั้งหมด....
ลำดับที่ เลขที่หนังสือ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง ลงทะเบียนรับ
81 อว 6501.22/ว 534 08 ก.ย. 65 สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน สำรวจความพร้อมในการเข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการในการสัมมนาวิชาการ เรื่อง "การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับพืชกัญชา กัญชง และกระท่อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2566" 14 ก.ย. 65 - 11:49
82 อว 6502.0106(1)/ว 2005 01 ก.ย. 65 กองบริหารทรัพย์สิน งานบริหารทรัพย์สินและจัดการพื้นที่ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน แจ้งการปิดให้บริการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงสวัสดิการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 08 ก.ย. 65 - 14:22
83 อว 6501.0203/3014 05 ก.ย. 65 กองกิจการนิสิต สำนักงานมหาวิทยาลัย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอเชิญส่งผลงานและนำเสนอผลงานด้านความยั่งยืนในโครงการประกวดผลงานด้านความยั่งยืน (SDGs) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2565 08 ก.ย. 65 - 11:37
84 อว 6502.0201/ว 3149 07 ก.ย. 65 คณะเกษตร กำแพงแสน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ 08 ก.ย. 65 - 11:33
85 อว 6502.0106(2)/2031 02 ก.ย. 65 กองบริหารทรัพย์สิน งานหารายได้และสิทธิประโยชน์ (โครงการน้ำดื่มพระพิรุณ) หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ขอให้ชำระเงินค่าน้ำดื่มพระพิรุณ 06 ก.ย. 65 - 14:00
86 สคช 05.ว 486/2565 29 ส.ค. 65 สถาบันคลังสมองของชาติ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย (University Transformation ) รุ่น 1 06 ก.ย. 65 - 13:27
87 อว 6501.01/1560 02 ก.ย. 65 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน รับสมัครคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 06 ก.ย. 65 - 11:08
88 อว 6501.0204/ว 8648 31 ส.ค. 65 กองคลัง งานพัสดุ สำนักงานมหาวิทยาลัย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ปฏิทินการจัดซื้อจัดจ้าง รายจ่ายงบลงทุน ประจปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 06 ก.ย. 65 - 11:05
89 อว 6501.26/ว 1002 02 ก.ย. 65 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอความอนุเคราะห์ให้อาจารย์ตอบแบบสำรวจความต้องการใช้วารสารภาษาต่างประเทศ 06 ก.ย. 65 - 10:36
90 อว 6501.0202/ว 05047 05 ก.ย. 65 กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน การเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2566 13 ก.ย. 65 - 15:39
91 อว 6501.0207/3280 30 ส.ค. 65 กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2566 จาก University of Fukui ประเทศญี่ปุ่น 05 ก.ย. 65 - 15:31
92 4288 30 ส.ค. 65 สำนักบริหารการศึกษา คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 30 ส.ค. 65 - 14:09
93 อว 0605.14/ว 1453 25 ส.ค. 65 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ 30 ส.ค. 65 - 10:55
94 อว 6502.0101(2)/ว 997 26 ส.ค. 65 กองบริหารทั่วไป งานคลังและพัสดุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอเชิญสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการจัดการคลังและพัสดุ ประจำปี 2565 29 ส.ค. 65 - 10:13
95 IEEE PES :Energy Stroage 2022 15 ส.ค. 65 สำนักงานประสานงาน IEEE PES Thailand-บริษัทเทคโนโลยีมีเดียจำกัด คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอเชิญร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง"ระบบสะสมพลังงาน:เทคโนโลยี การออกแบบ และประยุกต์ใช้งาน" 26 ส.ค. 65 - 15:41
96 อว 6502.01/ว 1710 26 ส.ค. 65 กองบริหารทั่วไป งานบริหารและทรัพยากรบุคคล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจ 26 ส.ค. 65 - 15:16
97 4179 23 ส.ค. 65 กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน รายงานผลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯ (กส. มก.) ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 สำหรับสมาชิก 25 ส.ค. 65 - 14:20
98 อว 6502.0401/3106 25 ส.ค. 65 กองบริหารทั่วไป งานอำนวยการ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขออนุมัติหลักการใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือ 25 ส.ค. 65 - 14:12
99 อว 6501.0202/ว 4673 17 ส.ค. 65 กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน สรุปข้อมูลสำคัญของนโยบายการลงทุน (Fund Fact Sheet) เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน 2565 25 ส.ค. 65 - 10:16
100 อว 6502.0106(2)/ว 1849 16 ส.ค. 65 กองบริหารทรัพย์สิน งานหารายได้และสิทธิประโยชน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การใช้บริการอาคารศูนย์มหาวิทยาลัย วิทยาเขตกำแพงแสน 25 ส.ค. 65 - 10:13
<<หน้าแรก  <ก่อนหน้า 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 ต่อไป>  หน้าสุดท้าย>>