ข้อมูลปริญญานิพนธ์ทั้งหมด
Total of Project is 711
ลำดับ ปี พ.ศ.ที่จัดทำ หัวข้อเรื่อง ชื่อ-นามสกุลนิสิต อาจารย์ที่ปรึกษา ภาควิชา/สาขาวิชา Papers
12559การพัฒนาระบบควบคุมอุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ในโรงเรือนสมนึก ฉิมเรือง และ ตันติกร จันโทผศ.ดร.วัชรพล ชยประเสิรฐภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
22559เครื่องซีลสูญญากาศจุฬารัตน์ ชัยมาลา และ ณัฐพล งามขำผศ.ดร.ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร-
32559การออกแบบชุดปักท่อนพันธ์ุสำหรับเครื่องปลูกมันสำปะหลังพรชัย รุจิอาจ และ ปัญจพร ทองพุ่มอ.ดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิมภาควิชาวิศวกรรมเกษตร-
42559ผลเนื่องจากรัศมีความโค้งของจานไถที่มีต่อสมรรถนะของอุปกรณ์พรวนกลบวัสดุเกษตรฐากูร สระทองทิว และ สิริธร พุทธาอ.ดร.ศิริศักดิ์ เชิดเกียรติพลภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
52559การแยกชนิดซาลาเปาด้วยการวัดการดูดกลืนแสงอินฟราเรดย่านใกล้ศิริพิชญ์ พงศ์ประเสริฐ และ ทิพย์วรรณ สวัสดิ์พานิชรศ.ดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
62559การศึกษากระบวนการผลิตซีสจากมะพร้าวอริสรา ภูมิไชยาผศ.ดร.ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
72559การทดสอบสมรรถนะและประสิทธิภาพของเครื่องกำจัดวัชพืชในนาข้าวบัลลังก์ วงศ์จันทร์ และ นฤมล ครองมีคุณรศ.ดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
82559การพัฒนาเรือบังคับวิทยุสำหรับรดน้ำแปลงผัก ; การควบคุมปราณี สิมาเลาเต๋า และ ฤทธิศักดิ์ เพาะทรัพย์อ.ดร.ภวินท์ ธัญภัทรานนท์ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
92559การประเมินการเจริญเติบโตของมันสำปะหลังด้วยดัชนีพืชพรรณสุทิสา ทองอ่อน และ สุพรรษา เมืองงามอ.ดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิมภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
102559การพัฒนาเรือบังคับวิทยุสำหรับรดน้ำแปลงผัก; การพ่นน้ำอชิตพล พันธ์จินดา และ อธิศ สงวนสุขอ.ดร.ภวินท์ ธัญภัทรานนท์ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
112559การประเมินค่าพลังงานที่ใช้ในการรีดยางก้อนถ้วยเมฐิณี คูณศรัทธา และ สุนทริกา หิรัญวงษ์อ.ดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิมภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
122559การศึกษาเบื้องต้นในการประเมินสมบัติเชิงกลและปริมาณของแข็งละลายได้ของแอปเปิลโดยการวัดการดูดกลืนแสงอินฟราเรดย่านใกล้ภรณ์พรรณ ไกรงามรศ.ดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
132559ศึกษากระบวนการผลิตป๊อบไรซ์โพธิเศรษฐ์ โพธิ์น้อย และ อภิวัฒน์ สงวนสัตย์ผศ.ดร.ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
142559สมรรถนะของพรวนแนวดิ่งและพรวนจอบหมุนธีรภัทร น้อมเกศมณี และ อภิสิทธิ์ พุกพบสุขรศ.ดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
152559การทดสอบสมรรถนะและประสิทธิภาพการทำงานของไถระเบิดดินดานแบบติดตั้งชุดพรวนแนวดิ่งกฤติธี คร่ำทอง และ พิพัฒน์ คะเชนทรรศ.ดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
162559การออกแบบและสร้างชุดกะพ้อลำเลียงและไซโคลนสำหรับเครื่องทำความสะอาดและคัดข้าวพันธุ์คุณภาพจิราภรณ์ บัวเทศ และ ปภัสสร พุฒมะรังอ.ดร.สิรินาฏ น้อยพิทักษ์ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
172559การพัฒนาเครื่องทำความสะอาดและคัดข้าวพันธุ์คุณภาพดนุช เกตุอินทร์ และวารุณี สีดาพรมอ.ดร.สิรินาฏ น้อยพิทักษ์ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
182559การทดสอบประสิทธิภาพเตาเผาถ่านไร้ควันพสิษฐ์ เลิศมณีทวีทรัพย์ และ สิทธิศักดิ์ วิงวนอ.นงลักษณ์ เลิกรุ่งเรืองกิจภาควิชาวิศวกรรมเกษตร-
192559เครื่องเจียนใบตองเป็นวงกลมปรับขนาดได้ปวรวรรณ บงกฎอ.นงลักษณ์ เลิกรุ่งเรืองกิจภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
202559เครื่องย่อยแผ่นโฟมกันแดดรถยนต์เครื่องย่อยแผ่นโฟมกันแดดรถยนต์อ.ดร.ศิริศักดิ์ เชิดเกียรติพลภาควิชาวิศวกรรมเกษตร


Help Desk : Computer and Information Technology Center, Phone : 7527, Email : fengwrb@ku.ac.th
Create By: Wannarat Banyam. @Copy Right : Engineering KPS. Kasetsart University 2013