นิทรรศการงานวิจัย

นิทรรศการงานวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2561
งานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 22

มีผลงานวิจัยที่น่าสนใจหลายโครงการ เช่น

ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

- แพลตฟอร์มผลิตพืชสำหรับอนาคต
- เครื่องอัดกระทงใบตอง
- เครื่องรีดกาบกล้วยสำหรับทำเชือกกล้วย
- เครื่องปอกมะม่วงดอง
- ผลิตภัณฑ์จากนมมะพร้าว
- การศึกษาและประเมินประสิทธิภาพในการใช้เครื่องสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
- การพัฒนาเครื่องคักแยกกรวดสำหรับโรงสีข้าวขนาดเล็ก

ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

- ทุ่นตรวจสภาพการไหลของน้ำ
- มารู้จักไฮโดรลิคแรม กันเถอะ
- แอร์แว สามารถส่งน้ำได้ไกลขึ้นจริงหรือ
- พญาแร้งสามารถส่งน้ำขึ้นที่สูงได้จริงหรือ
Read More

นิทรรศการงานวิจัย

นิทรรศการงานวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2561
งานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 22

มีผลงานวิจัยที่น่าสนใจหลายโครงการ เช่น

ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร

- เครื่องต้นแบบฆ่าเชื้อและผสมเครื่องดื่มอัตโนมัติ
- อุปกรณ์ตรวจวัดข้อมูลอัตราการหายใจของผลไม้
- ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว ผัก และผลไม้อินทรีย์
- โปรแกรม Datalogger สำหรับบันทึกข้อมูลอุณหภูมิด้วยเทคนิคประมวลผลภาพ
- เครื่องตอกนมอัดเม็ดขนาดเล็ก

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

- โมเดลบ้านพักอาศัยแนวร่วมสมัย
- โครงการแสดงผลงานการแข่งขันสะพานเหล็ก ASIA BRICOM
- การเสริมเหล็กเพื่อต้านแรงแผ่นดินไหว
- การประยุกต์ใช้เถ้าชานอ้อยในงานบล็อกประสาน

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

- บ้านอัจฉริยะสั่งงานด้วยเสียง
- เครื่องวัดความชื้นเมล็ดชาแบบพกพา
- โปรแกรมวิเคราะห์อัตราการงอกของเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยใช้การประมวลผลภาพ
- ระบบควบคุมสภาพแวดล้อมแบบอัจฉริยะสำหรับตู้เพาะปลูกพืช
Read More

นิทรรศการงานวิจัย

นิทรรศการงานวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2561
งานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 22

มีผลงานวิจัยที่น่าสนใจหลายโครงการ เช่น

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

- ระบบสร้างแรงลอยตัวภายนอกยานพาหนะแบบฉับพลันเพื่อป้องกันการจมน้ำของยานยนต์ที่ประสบอุบัติเหตุ
- ระบบฟื้นฟูผู้ป่วย office Syndome
- ระบบสร้างฝนฟ้าคะนองเสมือนเพื่อผลิตไอออนสำหรับผลิตธาตุอาหารสำคัญสำหรับพืชที่สามารถดูดซึมได้ทั้งรากและใบโดยไม่ทิ้งสารเคมีตกค้าง
- ระบบโซลาร์เซลล์ติดตามดวงอาทิตย์อัตโนมัติแบบ 2 แกน
- เครื่องตัดหญ้าอัตโนมัติด้วยก๊าซชีวภาพ
- ระบบเคลือบผิวพืชดอกและผลไม้ด้วยละอองไอเย็นเสริมประจุไฟฟ้าและควบคุมการกลั่นตัวด้วยคลื่นความถี่ใกล้เสียง

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

- การเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานด้วยเครื่องให้อาหารปลาสวยงาม
- โมเดลต้นแบบในการจำลองการปรับปรุงกระบวนการสายการผลิตสับปะรดบรรจุถุง
- IE-Logis Apps
- โครงการ Universal Language : Know how to read'em,know how to write'em

ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม

- ต้นแบบเตาเผาถ่านที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตถ่านคุณภาพสูง
- โครงการสาธิตการผลิตสารซักล้างชีวภาพ

การประกวดและแข่งขัน

การแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2561

   วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. - 15.00 น.
   ชั้น 3 อาคาร 8 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
   รายละเอียด             ใบสมัคร             แผนที่             ผลการแข่งขัน

เมกกะฟูดส์ แข่งสุดสุดกับฟูดส์เอ็นฯ

   วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. - 16.00 น.
   ห้อง 4401 อาคารปฏิบัติการและวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
   รายละเอียด             ใบสมัคร             แผนที่             ผลการแข่งขัน

การแข่งขันควบคุมรถแทรกเตอร์จำลองด้วย Arduino

   วันพฤหัสที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. - 16.00 น.
   ห้อง E7215 อาคาร 7 ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
   รายละเอียด             ใบสมัคร             แผนที่             ผลการแข่งขัน

การแข่งขันวิศวกรสะพานไม้ไอศกรีม

   วันศุกร์ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น. - 17.00 น.
   ลานกิจกรรม ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
   รายละเอียด             ใบสมัคร             แผนที่             ผลการแข่งขัน

การเสวนาทางวิชาการ

การเสวนาทางวิชาการ ด้านเทคนิค ธรณี-วิศวกรรม เรื่อง “ปฏิบัติการ (ลับ) เจาะถ้ำหลวง”   โดย  รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์  และคณะ

Image

   วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561
       เวลา 13.00 น. - 15.00 น. ลงทะเบียน 12.30 น.

   ณ ห้อง 9401 อาคาร 9
       คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน


การประชุมวิชาการ (สาขาวิศวกรรม)

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

   วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561   เวลา 08.00 น. - 16.00 น.

   ณ อาคาร 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน (ภาคบรรยาย)
       อาคารศูนย์เรียนรวม 2 (ภาคโปสเตอร์)

   กำหนดการ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ

วันที่ หัวข้อสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
3 ธันวาคม 61 - การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการวัดและวิเคราะห์คุณสมบัติเชิงกล
- การอบรม เทคโนโลยีสีข้าว
4 ธันวาคม 61 - การอบรม เทคโนโลยีสีข้าว
- แนวโน้มธุรกิจนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร หุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ เพื่ออนาคตการเกษตร 4.0
6 ธันวาคม 61 - อุปกรณ์พรวนกลบใบอ้อยแบบจานใช้กำลังขับเพื่อลดปัญหาอ้อยไฟไหม้
- เทคโนโลยีการฉีดพ่นสารเคมีแบบลดการฟุ้งกระจาย (Anti-drift spray nozzle)
- อนาคตข้าวไทย ในยุคไทยแลนด์ 4.0
7 ธันวาคม 61 - หลักสูตรนักขับรถแทรกเตอร์มืออาชีพ
8 ธันวาคม 61 - หลักสูตรนักขับรถขุดดินมืออาชีพ

แผนผัง