ทำเนียบคณะผู้บริหาร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 
arrow 20 คณะผู้บริหาร (2 ธันวาคม 2563 - ปัจจุบัน)
arrow 20 คณะผู้บริหาร (1 พฤศจิกายน 2563 - 1 ธันวาคม 2563) (อ.ดร.วรัญญา หน.ภาคคอมฯ - คณบดีครบวาระ 4 ปี)
arrow 20 คณะผู้บริหาร (1-30 ตุลาคม 2563) (ผศ.ดร.ไชยพงษ์ หัวหน้าภาคชลประทาน และ คุณส้มแก้ว หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ - ผศ.นุชนาฎ หน.ภาคคอมฯ ขอพ้นจากตำแหน่ง)
arrow 20 คณะผู้บริหาร (30 กรกฎาคม 2563 - 30 กันยายน 2563) (ผศ.นิมิตร ครบวาระหัวหน้าภาคชลประทาน และคุณวัฒนา เกษียณฯ)
arrow 20 คณะผู้บริหาร (1 เมษายน 2563 - 29 กรกฎาคม 2563) (ผศ.นุชนาฎ หน.ภาคคอมฯ - ผศ.กฤษณะ ขอพ้นจากตำแหน่ง)
arrow 20 คณะผู้บริหาร (27 มิถุนายน 2562 - 30 มีนาคม 2563) (ผศ.ดร.เบญญา ประธานภาคพิเศษเครื่องกล - อ.ดร.พิเชษฐ์ ลาออก หน.ภาคคอมฯ)
arrow 20 คณะผู้บริหาร (4 มกราคม 2562 - 26 มิถุนายน 2562) (อ.ดร.เสกสรรค์ ประธานภาคพิเศษคอมฯ - ผศ.ดร.ธนา ครบวาระประธานภาคพิเศษเครื่องกล)
arrow 20 คณะผู้บริหาร (1 ธันวาคม 2561 - 3 มกราคม 2562) (แต่งตั้งรองคณบดี 2 ท่าน - อ.ดร.ปาริฉัตร ลาออกประธานภาคพิเศษคอมฯ)
arrow 20 คณะผู้บริหาร (26 ตุลาคม 2561 - 30 พฤศจิกายน 2561) (อ.นงลักษณ์ หน.ศูนย์พลังงานฯผู้ช่วยคณบดีทั้ง 3 ขอพ้นจากตำแหน่ง)
arrow 20 คณะผู้บริหาร (1 สิงหาคม 2561 - 25 ตุลาคม 2561) (รศ.ดร.ประเทือง หน.ภาค วศ.เกษตร - ผศ.บุญมา พ้น หน.ศูนย์พลังงานฯ)
arrow 20 คณะผู้บริหาร (9 พฤษภาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2561) (ผศ.ดร.วัชรพล ขอพ้นตำแหน่ง หน.ภาคเกษตร)
arrow 20 คณะผู้บริหาร (1 กรกฎาคม 2560 - 8 พฤษภาคม 2561)
arrow 20 คณะผู้บริหาร (2 ธันวาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2560)

arrow 20 คณะผู้บริหาร (1 สิงหาคม 2559 - 1 ธันวาคม 2559)

arrow 20 คณะผู้บริหาร (18 กรกฏาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2559)

arrow 20 คณะผู้บริหาร (25 พฤษภาคม 2559 - 17 กรกฏาคม 2559)

arrow 20 คณะผู้บริหาร (3 สิงหาคม 2558 - 24 พฤษภาคม 2559)

arrow 20 คณะผู้บริหาร (1 สิงหาคม 2557 - 2 สิงหาคม 2558)

arrow 20 คณะผู้บริหาร (1 มิถุนายน 2556 - 31 กรกฎาคม 2557)

arrow 20 คณะผู้บริหาร (12 ธันวาคม 2555 - 31 พฤษภาคม 2556)

arrow 20 คณะผู้บริหาร (พ.ศ. 2555)

Scroll to top