ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
Department of Agricultural Engineering
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 
pratueng
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
รศ.ดร.ประเทือง  อุษาบริสุทธิ์ [E2001]
Assoc. Prof. Prathuang Usaborisut, Ph.D.
Phone logo 0-3435-1897 ต่อ 7100, 3529
 
 
atit Pimpan2017
รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเกษตรฝ่ายกิจการนิสิต รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเกษตรฝ่ายประชาสัมพันธ์
ผศ.ดร.อาทิตย์  พวงสมบัติ [E2034] รศ.ดร.พิมพ์พรรณ  ปรืองาม [E2030]
Asst. Prof. Artit Phuangsombut, D.Eng. Assoc. Prof. Pimpan Pruengam, Ph.D.
Phone logo 0-3435-1897 ต่อ 7106 Phone logo 0-3435-1897 ต่อ 7101
 
 
Pawin 150
ประธานโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ)
ผศ.ดร.ภวินท์  ธัญภัทรานนท์ [E2037]
Asst. Prof. Pawin Thanpattranon, Ph.D.

Phone logo 0-3435-1897 ต่อ 7102
 
 
anupan wanrut watcharapol sirisak
ศ.ดร.อนุพันธ์  เทอดวงศ์วรกุล [E2007] ผศ.ดร.วันรัฐ  อับดุลลากาซิม [E2028] รศ.ดร.วัชรพล  ชยประเสริฐ [E2032] ผศ.ดร.ศิริศักดิ์  เชิดเกียรติพล [E2031]
Prof. Anupun Terdwongworakul, Ph.D. Asst. Prof. Wanrat Abdullakasim,
Ph.D.
Assoc. Prof. Watcharapol Chayaprasert,
Ph.D.
Asst. Prof. Sirisak Chidkiattipol, D.Eng.
Phone logo 0-3435-1897 ต่อ 7534 Phone logo 0-3435-1897 ต่อ 3532 Phone logo 0-3435-1897 ต่อ 3511 Phone logo 0-3435-1897 ต่อ 3513
       
nonglak kaewkarn supachai Sirinad 152
ผศ.นงลักษณ์  เล็กรุ่งเรืองกิจ [E2005] รศ.ดร.แก้วกานต์  พวงสมบัติ [E2029] ผศ.ศุภชัย  กุลมุติวัฒน์ [E2006] รศ.ดร.สิรินาฏ  น้อยพิทักษ์ [E2033]
Asst. Prof. Nonglak Lekrungroenggid Assoc. Prof. Kaewkarn Phuangsombut,
D.Eng.
Asst. Prof. Supachai Kulmutiwat Assoc. Prof. Sirinad Noypitak, D.Eng.
Phone logo 0-3435-1897 ต่อ 3530 Phone logo 0-3435-1897 ต่อ 3531 Phone logo 0-3435-1897 ต่อ 7101 Phone logo 0-3435-1897 ต่อ 7533
       
  Chaiya 150   Watcharachan 150  
  อ.ดร.ชัยยะ จันทรา [E2036] อ.ดร.วัชรชาญ สุขเจริญวิภารัตน์ [E2038]  
  Chaiya Jantra, D.Eng. Watcharachan Sukcharoenvipharat, D.Eng.  
   
  Phone logo 0-3435-1897 ต่อ 7101 Phone logo 0-3435-1897 ต่อ 7101  
       
  siwalak  
  รศ.ดร.ศิวลักษณ์  ปฐวีรัตน์ [E2020]  
  Assoc. Prof. Siwalak Pathaveerat, Ph.D.  
   
  Phone logo 0-3435-1897 ต่อ 7100, 3529  

เจ้าหน้าที่
       
Arunrat 150  Pirada 150 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ 
นางสาวอรุณรัตน์  บุญปองหา  นางพีรดา จิตตา
Miss Arunrat Bunpongha  Mrs. Peerada Jitta
  
Phone logo 0-3435-1897 ต่อ 7101 / 096-751-3002  Phone logo 0-3435-1897 ต่อ 7101 / 096-751-3002
       
 Sakda 150 Wichai 150 prasertsak Saksit 150x200 
 ช่างเทคนิคชำนาญงานพิเศษ ช่างเครื่องยนต์ชำนาญงาน นักวิจัยปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
 นายศักดา  จันทร์ทอง นายวิชัย  หมอยาดี นายประเสริฐศักดิ์ ภักดีวงษ์ นายศักดิ์สิทธิ์ บุญรอด
Mr. Sakda Chanthong  Mr. Wichai Moyadee Mr.Prasertsak Pakdeewong Mr.Saksit Boonrod
Phone logo 0-3435-1897 ต่อ 3514 Phone logo 0-3435-1897 ต่อ 7107 Phone logo 0-3435-1897 ต่อ 7107 Phone logo 0-3435-1897 ต่อ 7107
       

 ผู้เกษียณอายุราชการ
       
       
พ.ศ. 2565      
siwalak      
รศ.ดร.ศิวลักษณ์  ปฐวีรัตน์ [E2020]
ตำแหน่ง: อาจารย์
เกษียณอายุราชการ
     
       
พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
manat sumphun  sontaya  sanya
นายมานัส สามฉิมโฉม
ตำแหน่ง: ช่างฝีมือโรงงาน ช 3
เกษียณอายุราชการ
นายสัมพันธ์ โสนุช
ตำแหน่ง: ช่างฝีมือโรงงาน ช 3
เกษียณอายุราชการ
นายสนธยา จันทร์ละออ
ตำแหน่ง: ช่างฝีมือโรงงาน ช 3
เกษียณอายุราชการ 
 นายสัญญา  โอฬารตรีรัตน์
ตำแหน่ง: พนักงานขับรถงานเกษตรและก่อสร้าง ช 2
เกษียณอายุราชการ
       
พ.ศ. 2561      
ngaingam  narongaoon  choochai  suphot
อ.ง่ายงาม  ประจวบวัน
ตำแหน่ง: อาจารย์
ลาออก
 นายณรงค์  อุ่นคง
ตำแหน่ง: ช่างเทคนิค ชำนาญงานพิเศษ
เกษียณอายุราชการ
 นายชูชัย  ชุมพงศ์
ตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน
เกษียณอายุราชการ
 นายสุพจน์  วางมูล
ตำแหน่ง: ช่างเครื่องยนต์ ชำนาญงานพิเศษ
เกษียณอายุราชการ
       
 พ.ศ. 2560      
wicha      
รศ.วิชา  หมั่นทำการ
ตำแหน่ง: อาจารย์
เกษียณอายุราชการ
     
       
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555
bharata  panuwit 55Somyot2  55Tanya2 
ผศ.ภรต  กุญชร ณ อยุธยา
ตำแหน่ง: อาจารย์
เกษียณอายุราชการ
นายภาณุวิทย์ ทองสุข
ตำแหน่ง: ช่างไม้
เกษียณอายุราชการ 
รศ.ดร.สมยศ เชิญอักษร
ตำแหน่ง: อาจารย์
เกษียณอายุราชการ 
รศ.ดร.ธัญญา นิยมาภา
ตำแหน่ง: อาจารย์
เกษียณอายุราชการ 
       
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553
 54Prasan2 53Mongkol2  53Thongyoi2 53La-Ong2 
นายประสาร รุ่งโรจน์
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยช่างทั่วไป
เกษียณอายุราชการ 
รศ.ดร.มงคล กวางวโรภาส
ตำแหน่ง: อาจารย์
ถึงแก่กรรม
นายทองย้อย ระงับเหตุ
ตำแหน่ง: ช่างเหล็ก
เกษียณอายุราชการ 
นางละออง รุ่งโรจน์
ตำแหน่ง: คนสวน
เกษียณอายุราชการ
       
 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551  
Apichart 51Bandit3  51Siri2
 
รศ.ดร.อภิชาติ จิรัฐติยางกูร
ตำแหน่ง: อาจารย์
เกษียณอายุราชการ
ศ.ดร.บัณฑิต จริโมภาส
ตำแหน่ง: อาจารย์
ถึงแก่กรรม
นายศิริ ลียวัฒนานุพงศ์
ตำแหน่ง:
เกษียณอายุราชการ
 
       
 พ.ศ. 2550  
 50Kanoksak2  50Chairat2  50Twal2  
ผศ.ดร.กนกศักดิ์ เอี่ยมโอภาส
ตำแหน่ง: อาจารย์
โอนย้ายไปมหาวิทยาลัยมหิดล
นายชัยรัตน์ รางแดง
ตำแหน่ง: นายช่างเครื่องยนต์ ชำนาญการ
เกษียณอายุราชการ
นายถวัล ประสบเนตร
ตำแหน่ง: ช่างเครื่องยนต์
เกษียณอายุราชการ
 
       
พ.ศ. 2547  พ.ศ. 2543  
47Banshaw 43Ak-karadetch 150x200 43Somsak  
รศ.พันธ์ุ ช. พหลโยธิน
ตำแหน่ง: อาจารย์
เกษียณอายุราชการ
 รศ.อัครเดช อรรถจินดา
ตำแหน่ง: อาจารย์
เกษียณอายุราชการ
อ.สมศักดิ์ วิระวณิชย์ชัย
ตำแหน่ง: อาจารย์
เกษียณอายุราชการ
 
       
       
Kamnual 150x200 ApichartA Boonsom Nuakrak 150x200
รศ.คำนวณ ตั้นพันธุ์
ตำแหน่ง: อาจารย์
เกษียณอายุราชการ
รศ.ดร.อภิชาติ อนุกูลอำไพ
ตำแหน่ง: อาจารย์
เกษียณอายุราชการ 
 รศ.บุญสม สุวชิรัตน์
ตำแหน่ง: อาจารย์
เกษียณอายุราชการ
อ.นึกรัก พหลโยธิน
ตำแหน่ง: อาจารย์
เกษียณอายุราชการ
       
Scroll to top