ชื่อ-สกุล เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์
Assoc. Prof. Chouw Inprasit, D.Eng.
Chouw dean2
ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ (รศ.)
ลำดับคณบดี คณบดีคนที่ 4
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
วาระในการดำรงตำแหน่งคณบดี พ.ศ. 2563 - 2567 (วาระที่ 2)
พ.ศ. 2559 - 2563 (วาระที่ 1)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุด เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
อีเมล
ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2544 D. of Eng. (Food process and post harvest technology), AIT, Thailand
พ.ศ. 2533 M. of Eng. (Post harvest Technology), AIT, Thailand
พ.ศ. 2530 วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) เกียรตินิยมอันดับสอง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการบริหาร 2 ธันวาคม 2563 - ปัจจุบัน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วาระที่ 2)
2 ธันวาคม 2559 - 1 ธันวาคม 2563 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วาระที่ 1)
พ.ศ. 2555 - 2559 รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
พ.ศ. 2557 - 2559 กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทคณาจารย์ประจำ
ตำแหน่งอื่นๆ - ผู้จัดการบริษัท บริษัท ปราณบุรีสับปะรดกระป๋อง จำกัด (2535 - 2538)
- ผู้จัดการโรงงาน บริษัท แบมบูชูทส์อะโกรอินดัสตรี้ จำกัด (2534 - 2535)
- ผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัท อุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋องไทย จำกัด (2533 - 2534)
- วิศกรฝ่ายผลิต บริษัท อุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋องไทย จำกัด (2530 - 2531)
ผลงานทางวิชาการ

1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือหรือบทความทางวิชาการ
   1.1 เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์. 2555. การทอดภายใต้สภาวะสุญญากาศ. ออนไลน์ http://ebook.lib.ku.ac.th/ebook27/ebook/20120002/. 102 หน้า.
   1.2 เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์. 2558. การออกแบบเครื่องมือลำเลียงผลิตภัณฑ์อาหาร. เอกสารประกอบคำสอน, ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน.

2. ผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่
    2.1 Noomhorm. A., and C. Inprasit. 1993. Effect of Engineering Properties on Thai Pineapple Industry Proceedings of the International Workshop on Engineering Properties of Food
    2.2 Noomhorm. A., and C. Inprasit. 2001. Effect of Drying Air Temperature and Grain Temperature of Different Types of Dryer and Operation on Rice Quality
    2.3 Jarimopas.B., S. Toomsaengthong., and C. Inprasit., 2005, A Mangosteen Fruit Sizing Machine, Research and Development Journal Volume 16 no 3, 2005.
    2.4 Jarimopas.B., S. Toomsaengthong., and C. Inprasit., 2007, Design and testing of a mango-steen fruit sizing machine, Journal of Food Engineering, 79(2007) 745-751.
    2.5 สิวลักษณ์ สีดานนท์ ผึ่งผายพรรณวดี เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ และ สุรพจน์ วงศ์ใหญ่ 2549. การอบแห้งสารสกัดสมุนไพรฟ้าทะลายโจร วิศวกรรมสาร มก. ฉบับที่ 57 ปีที่ 19 ธันวาคม 2548 - มีนาคม 2549.
    2.6 การออกแบบและทดสอบสมรรรถนะเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนชนิดใบมีดกวาดผิวสำหรับการผลิตน้ำจิ้มไก่ระดับอุตสาหกรรม. 2554. วิทยาสารกำแพงแสน. ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 หน้า 41-54.
    2.7 เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ และ พีระพงศ์ กัทลี. 2557. เครื่องคั่วเมล็ดกาแฟที่รักษาคุณภาพกาแฟด้วยการควบคุมความดัน. วารสสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 3 (3) : 64 - 77.
    2.8 Noomhorm, A., and C. Inprasit. 1991. Design of Laboratory Scale Freeze Dryer for Tangerine Juice. Paper presented at ASAE International Summer Meeting, Arizona, USA.
    2.9 Inprasit C. and A. Noomhorm. Effect of Drying Air Temperature and Grain Temperature of Different Types of Dryer and Operation on Rice Quality. Drying Technology, 2001.
    2.10 เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์.กระบวนการทำแห้งกุ้งด้วยเครื่องอบแห้งแบบแช่เยือกแข็งบางส่วน. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการครั้งที่ 3 ประจำปี 2545 "วิศวกรรมเกษตรกับการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น" สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, เชียงใหม่, 23-24 พฤษภาคม 2545.
    2.11 ณัฎชา เปี่ยมคล้า และ เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์.การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการทอดทุเรียนสุกด้วยเครื่องทอดสุญญากาศ. วรสารการประชุมวิชาการประจำปี 2546 "วิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน" สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, กรุงเทพฯ, 13-14 มีนาคม 2546.
    2.12 เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ และ นักรบ นาคประสม, 2549, ออกแบบและพัฒนาเครื่องกลั่นสุราภายใต้สภาวะสุญญากาศ, เอกสารประกอบการประชุมวิชาการครั้งที่ 7 ประจำปี 2549 สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, มหาสารคาม, 23-24 มกราคม 2549.
    2.13 Chouw I., Zhang Qian. 2007. "Effect of Plate Temperature of Partial freeze Dryer of Green Asparagus" International conference on Agricultural, Food Biological Engineering and Post Harvest/Production Technology, Khon Kaen, Thailand. 21-24 January 2007
    2.14 มนตรี เหลืองอุดมศิลป์ และ เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์2550. "การออกแบบเครื่องแยกเนื้อสละ" การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8, ขอนแก่น 22-24 มกราคม 2007.
    2.15 เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ และ สมโภชน์ ทับเจริญ.กระบวนการผลิตกวาวเครือขาวผงจากหัวกวาวเครือสด. การประชุมวิชาการ สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยครั้งที่ 9, เชียงใหม่, 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2008.6
    2.16 คเณศร์ คลอดเพ็ง และ เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์. 2552. การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการกลั่นลดกรดไขมันอิสระออกจากน้ำมันปาล์มดิบโดยการกลั่นด้วยไอน้ำภายใต้สภาวะสุญญากาศ. การประชุมวิชาการ สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยครั้งที่ 10, นครราชสีมา,1 – 3 เมษายน 2552: 42 - 47.
    2.17 ธฤต อภิสิทธิวงศ์ และ เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์. 2552. อิทธิพลของความเร็วและจำนวนเวนของอะตอมไมเซอร์ต่อขนาดละอองของโรตารี่อะตอมไมเซอร์. การประชุมวิชาการ สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยครั้งที่ 10, นครราชสีมา,1 – 3 เมษายน 2552: 247 - 252.
    2.18 พรพรรณ จิอู๋ และ เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์. 2552. การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการขึ้นรูปสับปะรดกวนโดยใช้เครื่อง Forming Extruder. การประชุมวิชาการ สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยครั้งที่ 10, นครราชสีมา, 1 – 3 เมษายน 2552: 301 - 306.
    2.19 สกานต์ เหลืองเกรียงไกร, เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ และ พรทิพย์ ศิริสุนทราลักษณ์. 2556. การผลิตเอทานอลจากมันเส้นบดด้วยกระบวนการย่อยเป็นน้ำตาลและหมักพร้อมกันแบบย่อยน้ำตาลก่อนการหมักและเติมอากาศระหว่างการหมัก. การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6, ประจวบคีรีขีนธ์, 1 - 4 เมษายน 2556 : 192 - 197.
    2.20 บวร แสงสุวรรณ และเชาว์ อินทร์ประสิทธิ์. 2558. แบบจำลองกระบวนการอบแห้งด้วยลมร้อนสำหรับเมล็ดชาน้ำมันไม่กะเทาะเปลือก. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 12, กำแพงแสน, 8 - 9 ธันวาคม 2558 : 225 - 235.
    2.21เบณจพร ทุมโครต และเชาว์ อินทร์ประสิทธิ์. 2558. การออกแบบเครื่องสกัดน้ำมันรำข้าวแบบสกรูอัด. การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมอาหารแห่งชาติครั้งที่ 1, กำแพงแสน, 27 มีนาคม 2558: 87-95.
    2.22 จิตรวดี มีราศรี, บุณณดา ศรีแก้ว และ เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์. 2558. เครื่องสลัดน้ำจากกระเพาะปลา. การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมอาหารแห่งชาติครั้งที่ 1, กำแพงแสน, 27 มีนาคม 2558: 111-121.

3. การแสดงโปสเตอร์เพื่อนำเสนอผลงาน
    3.1 พลากร ทองปลอด, พัชรีรัตน์ ทองหุ่น, และ เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์., "การออกแบบและปรับปรุงเครื่องข้นรูปและย่างขนมลูกเต๋า" โครงการ IPUS สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) ประจำปี 2547
    3.2 ณัฐพงษ์ มณีพันธ์, สุขุมาภรณ์ จั่นทอง และ เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์., "การทดสอบคุณภาพน้ำมันที่ใช้ในการทอดกล้วยน้ำว้าด้วยเครื่องทอดสุญญากาศ" โครงการ IPUS สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) ประจำปี 2548
    3.3 การออกแบบเครื่องแบ่งใส้ขนมกะหรี่พัพส์การแสดงผลงานพัฒนาเทคโนโลยี่ทุนปริญญาตรี สกว โครงการ IRPUS ปี 2550 โรงแรมสยามพารากอล 28 -30 มีนาคม 2551
    3.4 เครื่องลดอุณหภูมิอาหารเหลวหนืดบรรจุถุงพลาสติคแบบต่อเนื่องการแสดงผลงานพัฒนาเทคโนโลยี่ทุนปริญญาตรี สกว โครงการ IRPUS ปี 2550 โรงแรมสยามพารากอล 28 -30 มีนาคม 2551

4. รายงานและการวิจัย
    4.1 Noomhorm, A., C. Inprasit, R. Assawarachan, P. Sirisoontaralak and S.
Yoenyongbuddhagal. Milling Yield Evaluation for Thai Rice. Report submitted to Department of Internal Trade, Ministry of Commerce, Thailand, January, 2000 (inThai)
    4.2 Noomhorm, A., C. Inprasit, R. Assawarachan, P. Sirisoontaralak and S. Yoenyongbuddhagal. Standardization of Quality Evaluation Methods for Selected Thai Fruits and Vegetables (Mango, Tomato, Baby Corn, Papaya, Ginger) for Industrial Processing in Thailand. Final Report submitted to Department of Industrial Promotion, Ministry of Commerce, Thailand, January, 2000 (in Thai)
    4.3 Noomhorm, A., C. Inprasit, P. Sirisoontaralak and S. Yoenyongbuddhagal. HACCP Implementation Manual. Final report submitted to Thai Industrial Standards Institute, Ministry of Industrry, Thailand, April, 1999 (in Thai)
    4.4 Noomhorm, A., C. Inprasit, P. Sirisoontaralak and S. Yoenyongbuddhagal. Food Hygience Practice Manual Final Report submitted to Thai Industrial Standards Institute, Ministry of Industrry, Thailand, April, 1999 (in Thai)
    4.5 Noomhorm, A., C. Inprasit, P. Sirisoontaralak and S. Yoenyongbuddhagal. Post Harvest Technology of Tropical Fruit (Mango, Pineapple, Papaya , Green Mustard Leaf, Longan, Tomato, Baby Corn, Guava, Asparagus, Rambutan) for Industrial Processing in Thailand. Final report submitted to Department of Industrial Promotion, Ministry of Industry, January, 1998 (in Thai)
    4.6 เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์. เครื่องอบแห้งแบบแช่เยือกแข็งบางส่วนสำหรับอาหาร. รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ทุนอุดหนุนวิจัย, ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร, คณะวิศวกรรมศาสตร์ กพส, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, วิทยาเขต กำแพงแสน, มีนาคม 2541.
    4.7 พุทธชาด เมฆทอง, อรอนงค์ นัยวิกุล, วารุณี วารัญญานนท์ และ เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดในการปรับปรุงกระบวนการอบแห้งแผ่นก๋วยเตี๋ยวโดยใช้เครื่องอบแห้งแบบ Heat Pump Dryer, รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ส่วนกลาง), สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, พฤศจิกายน 2544.
    4.8 เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์. ตู้อบแห้งแบบถาดเป่าลมสองทิศทางโดยการใช้แก็ส. ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, นครปฐม, มิถุนายน 2545.
    4.9 เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ และ บุญชัย ศิรพจน์. 2546. การขยายขนาดเครื่องทอดภายใต้สุญญากาศ, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์. กองทุนสนับสนุนการวิจัย, กทม.
    4.10 เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ และ พรพรรณ จิอู๋. 2553. เครื่องขึ้นรูปผลไม้กวนแบบสกรูอัด. รายงานฉบับสมบูรณ์, สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ:
    4.11 เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ 2554, "การออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนสำหรับของเหลวหนืด" สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ.
    4.12 เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ และ คเณศร์ คลอดเพ็ง, 2553. "การออกแบบและสร้างเครื่องแยกกรดไขมันอิสระออกจากน้ำมันปาล์มดิบโดยใช้เทคโนโลยีการกลั่นแบบต่อเนื่อง (Design and Development De-acidification Machine form Crude Palm Oil by Continuous Distillation Technique)" ทุนมูลนิธิเชลล์แห่งประเทศไทย
    4.13 เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ และ ธฤต อภิสิทธิวงศ์, 2553. "การออกแบบและพัฒนาเครื่องระเหยน้ำผลไม้โดยใช้เทคนิคการพ่นฝอยภายใต้สภาวะสุญญากาศ (Design and Development for Fruit Juice Evaporator Using Spraying Technique Under Vacuum)" ทุนบัณฑิตวิทยาลัย
    4.14 การออกแบบและสร้างถังหมักสำหรับหมักเอทานอลโดยการควบคุมค่า Oxidation Reduction Potential (Design and Construction of Fermenter for Ethanol Fermentation by Controlling Oxidation Reduction Potential Value) ทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2552
    4.15 อรอนงค์ นัยวิกุล, เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์, และ คณะ "การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวกล้องเริ่มงอกเพื่อผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ (Technology Development of Pre-Germinant Brown Rice for Nutritious Food Products)" สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
    4.16 เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์, พรทิพย์ ศิริสุนทราลักษณ์, นันทรัตน์ ณ นครพนม และ สยุมพร รัตนพันธ์. การสร้างเครื่องผลิตและการพัฒนากระบวนการผลิตข้าวเม่าเพื่ออุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดย่อม (Fabrication of producing machine and process development of Khao Moa for Small and Medium Enterprises). สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

5. โครงการพัฒนาวิชาการเพื่อออกแบบและสร้างเครื่องจักรที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว
    5.1 เครื่องทอดสุญญากาศ (Vacuum Fryer)
         - เครื่องทอดสุญญากาศ แบบยกสะเด็ดน้ำมัน
         - เครื่องทอดสุญญากาศแบบสลัดน้ำมันภายใต้สภาวะสุญญากาศให้ความร้อนโดยเตาแก๊ส
         - เครื่องทอดสุญญากาศแบบสลัดน้ำมันภายใต้สภาวะสุญญากาศให้ความร้อนโดยไอน้ำ
    5.2 การออกแบบ สร้าง และทดสอบ เครื่อง Low shear extruder สำหรับอาหารสุนัข
    5.3 การออกแบบ สร้าง และ ทดสอบ เครื่องขึ้นรูปอาหารสุนัขแบบสอดไส้สองสี (Forming Extruder)
    5.4 การออกแบบ สร้าง และ ทดสอบ เครื่องขึ้นรูปเส้นหมี่
    5.5 การออกแบบเครื่องแห้งวุ้นเส้นแบบต่อเนื่อง
    5.6 การออกแบบ สร้าง และ ทดสอบ เครื่องลดอุณหภูมิแบบสุญญากาศ (Vacuum Cooling)
    5.7 เครื่องอบแห้งแบบสุญญากาศใช้อินฟาเรด ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 950 ยาว 1220 มม.
    5.8 เครื่องอบแห้งแบบลูกกลิ้งคู่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๗๗๐ ยาว ๘๐๐ มม.
    5.9 การออกแบบ สร้าง และ ทดสอบ เครื่องต้มข้าวเพื่อบรรจุ Retort Pouch
    5.10 การออกแบบและเขียนแบบเครื่องจักรสำหรับกระบวนการผลิตเส้นบะหมี่อัตโนมัติ
    5.11 การออกแบบ และสร้างเครื่องตัดขั้วสตรอเบอร์รี่สด
    5.12 การออกแบบ สร้าง และ ทดสอบ เครื่องตัดอาหารสุนัขจากเครื่องเอ็กซ์ทรูดเดอร์
    5.13 การออกแบบ สร้าง และทดสอบ เครื่องล้างขวดเก่าด้านนอก
    5.14 โครงการศึกษาแนวทางส่งเสริมให้เอกชนลงทุนระบบห้องเย็นเพื่อเก็บสินค้าเกษตร
    5.15 การออกแบบระบบกะเทาะและทำความสะอาดเมล็ดลูกเดือย
    5.16 การออกแบบ สร้าง ติดตั้ง และทดสอบเครื่องผลิตน้ำนมข้าวโพดบรรจุขวดพลาสเจอร์ไรส์
    5.17 การปรับปรุงระบบหลังการเก็บเกี่ยวเมล็ดชาน้ำมันและปรับปรุงระบบสกัดน้ำมันจากเมล็ดชาน้ำมัน
    5.18 โครงการจัดทำอัตราการหักลดน้ำหนักข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีความชื้นและสิ่งเจือปน
    5.19 โครงการศึกษาวิจัยอัตราการแปรสภาพข้าวเปลือกเป็นข้าวสารปีการผลิต 54
    5.20 เครื่องหั่นปลาทู
    5.21 การออกแบบ สร้าง และทดสอบเครื่องผลิตก๋วยเตี๋ยวเส้นตรงจากแผ่นแป้งหลังบ่มแบบม้วน
    5.22 การปรับปรุงเครื่อง Extruder เพื่อการผลิตอาหาร Filled dog snack
    5.23 การออกแบบ สร้าง และทดสอบเครื่องปอกผิวมะกรูด

6. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นๆ
    6.1 ผศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ และ นายธฤต อภิสิทธิวงศ์ ได้รับอนุสิทธิบัตร เครื่องระเหยน้ำผลไม้โดยใช้เทคนิคการพ่นฝอยภายใต้สภาวะสุญญากาศ. เลขที่อนุสิทธิบัตร 9088

7. การได้รับเชิญเป็นกรรมการภายนอก
    7.1 กรรมการในคณะกรรมการสรรหาสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่ปี 2545 – ปัจจุบัน. โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ

งานบริการสังคม - นวัตกรรม KU สู้ภัยโควิด
- ผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาผลงานในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ของเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี 2553. ในหัวข้อ "การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์" ระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2553. โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น.
- เป็นวิทยากร ร่วมกับ Asian Institute of Technology. ภายใต้การสนับสนุนของ UNESCAP ในหัวข้อ Postharvest Technology in Myanmar during 14-18 December 2010.
- เลขานุการการประชุมนำเสนอผลงานงานประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งปฐมฤกษ์ ภายใต้หัวข้อ "ขับเคลื่อนงานข้าวไทยสู่นวัตกรรม" จัดโดยมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 16 ธันวาคม 2553.
- ผู้ทรงคุณวุฒิสนับสนุนการดำเนินงาน ของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและ พืชน้ำมันอื่น ๆ (โรงงานชาน้ำมัน) อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย มูลนิธิชัยพัฒนา 31 พฤศจิกายน 2553
- ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจรูปแบบกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ 20 พฤษภาคม 2554. โดยคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Q อาสา รุ่นที่ 10 ในวันที่ 24-25 สิงหาคม 2554 ณ.ห้องนนทรีสีทอง ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
- วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Q อาสา รุ่นที่ 11 ในวันที่ 14-15 กันยายน 2554 ณ.ห้องนนทรีสีทอง ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
- อาจารย์พิเศษ สายวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางขุนเทียนระดับปริญญาโท หลักสูตรอินเตอร์เนชั่นแนล วิชา Postharvest Handling System of Cereals and Grains Legumes หัวข้อ Postharvest Machinery of Cereals and Grains Legumes
งานวิจัยเด่น 5 นวัตกรรม KU สู้ภัยโควิด ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

- 2563 อนุสิทธิบัตรเครื่องสกัดแคโรทีนอยด์จากน้ำมันปาล์มดิบกึ่งอุตสาหกรรม
- 2563 อนุสิทธิบัตรเครื่องแยกกรดไขมันอิสระออกจากน้ำมันปาล์มดิบ
- 2557 อนุสิทธิบัตรเครื่องระเหยน้ำผลไม้โดยใช้เทคนิคการพ่นฝอยภายใต้สภาวะสุญญากาศ

รางวัล

- 2564 รางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2562
2560 รางวัลนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดีเด่น ภาคการศึกษาประจำปี 2560
- รางวัลนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูง ประจำปี 2559
- รางวัลบุคลากรดีเด่น วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 35 ปี พ.ศ. 2557
- รางวัลบุคลากรดีเด่น วันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ครบรอบ 9 ปี พ.ศ. 2555

Scroll to top