สำนักงานเลขานุการ
(Office of Faculty Secretary)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
Somkeaw rz
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
นางส้มแก้ว   อยู่สำราญ
Mrs. Somkaew Yoosamran
 
Phone logo 0-3435-1897 ต่อ 7000
 
 
bl-01
 
 
งานบริหาร
 
หัวหน้างานบริหาร
Petchnoi rz
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวเพชรน้อย  ยอดอยู่ดี
Miss Petchnoi Yord-yoo-dee
Phone logo 0-3435-1897 ต่อ 7006
 
หน่วยอำนวยการและทรัพยากรมนุษย์
 หัวหน้าหน่วยอำนวยการและทรัพยากรมนุษย์      
 Petchnoi rz PrasitR rz PrasitP rz  Virai rz
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ พนักงานธุรการ ส 2
พนักงานธุรการ ส 2
ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
 นางสาวเพชรน้อย  ยอดอยู่ดี นายประสิทธิ์  รุ่งโรจน์ นายประสิทธิ์   พินิจการ นางสาววิลัย ปู่น้อย 
 Miss Petchnoi Yord-yoo-dee Mr. Prasit Rungrote Mr. Prasit Pinitkan Miss Virai Poonoi 
   
 Phone logo 0-3435-1897 ต่อ 7006 Phone logo 0-3435-1897 ต่อ 7001  Phone logo 0-3435-1897 ต่อ 7002 Phone logo 0-3435-1897 ต่อ 7401 
  09-2378-5995 09-2378-5995   
       
bl-01
 
 
งานพัฒนากายภาพ
 
รักษาการหัวหน้างานพัฒนากายภาพ
Nattapon rz
วิศวกรปฏิบัติการ 
นายณัฐพล เสรีเผ่าวงษ์
Mr.Nattapon Sereephaowong
Phone logo 0-3435-1897 ต่อ 7023
 
หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
หัวหน้าหน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ      
Nattapon rz Thongchai rz Saeng rz Chawalit rz
วิศวกรปฏิบัติการ  พนักงานห้องปฏิบัติการ ส 2 พนักงานทั่วไป พนักงานทั่วไป
นายณัฐพล เสรีเผ่าวงษ์ นายธงชัย  แสงจันทร์ นายแสง  ทินวงษ์ปาน นายชวลิต แซ่จัน
Mr.Nattapon Sereephaowong Mr. Thongchai Sangjun Mr. Saeng Tinvongparn Mr.Chawalit Sajun
Phone logo 0-3435-1897 ต่อ 7023 Phone logo 0-3435-1897 ต่อ 7023 Phone logo 0-3435-1897 ต่อ 7023 Phone logo 0-3435-1897 ต่อ 7023
       
       
  Sakhon rz  Chall rz  
  พนักงานสถานที่ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ช 3  
   นายสาคร  เขียวชะอุ่ม นายแชล  ยืนนาน  
  Mr. Sakhon Khiaochaaum Mr. Chall Yuennan  
     
   Phone logo 0-3435-1897 ต่อ 7021 Phone logo 0-3435-1897 ต่อ 7021  
       
หน่วยซ่อมบำรุง
หัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง      
Virote rz Suksit rz Somprasong rz  
ช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ช่างเครื่องยนต์ชำนาญงาน ช่างเทคนิคปฏิบัติงาน  
นายวิโรจน์   ศรีมงคลชัย นายศักดิ์สิทธิ์  เหมือนประสิทธิ์ นายสมประสงค์  ชัยศิริพงษ์  
Mr. Virote Srimongkolchai Mr. Suksit Maunprasit Mr. Somprasong Chaisiripong  
 
Phone logo 0-3435-1897 ต่อ 7010 Phone logo 0-3435-1897 ต่อ 7702 Phone logo 0-3435-1897 ต่อ 7002  
 
bl-01
 
 
งานพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม
 
หัวหน้างานพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม
Kannika rz
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
นางสาวกรรณิการ์  ปู่น้อย
Miss Kannika Poonoi
Phone logo 0-3435-1897 ต่อ 7008
 
หน่วยยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
หัวหน้าหน่วยยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร      
Kannika rz Panita rz    
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ     
นางสาวกรรณิการ์  ปู่น้อย นางปนิตา  มีหมู่     
Miss Kannika Poonoi Mrs. Panita Meemoo     
     
 Phone logo 0-3435-1897 ต่อ 7008 Phone logo 0-3435-1897 ต่อ 7007     
       
หน่วยวิจัยและนวัตกรรม
หัวหน้าหน่วยวิจัยและนวัตกรรม      
Arunee rz Sasitorn 150
 
 
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
   
 นางสาวอรุณี  สุขศรี นางสาวศศิธร   ชลรัตน์อมฤต     
 Miss Arunee Suksri Miss Sasitorn Chonratammarit     
       
 Phone logo 0-3435-1897 ต่อ 7018 Phone logo 0-3435-1897 ต่อ 7018     
       
หน่วยบริการสารสนเทศและสื่อสารองค์กร
 หัวหน้าหน่วยบริการสารสนเทศและการสื่อสาร      
Sukchai rz Piyawan rz Who rz Patamaporn rz
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
นายสุขชัย  ยั่งยืน นางสาวปิยวรรณ  จันทร์สี   นางสาวปฐมาภรณ์  อุ่นเรือน 
Mr. Sukchai Youngyuen Miss Piyawan Junsee   Miss Patamaporn  Ounrean 
   
Phone logo 0-3435-1897 ต่อ 7016 Phone logo 0-3435-1897 ต่อ 7021 Phone logo 0-3435-1897 ต่อ 7021 Phone logo 0-3435-1897 ต่อ 7017 
       
       
  Rattana rz Narong rz  
  ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน ช่างฝีมือทั่วไป ช 2  
  นางรัตนา   เขียวแก้ว นายณรงค์  แสงจันทร์  
  Mrs. Rattana Kheawkeaw Mr. Narong Sangjun  
       
  Phone logo 0-3435-1897 ต่อ 7703, 7127 Phone logo 0-3435-1897 ต่อ 7703  
    
    
bl-01

 

 

งานคลังและพัสดุ
 
หัวหน้างานคลังและพัสดุ
Sukanya rz
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสุกัญญา  พันยุโดด
Mrs. Sukanya Panyudoat
Phone logo 0-3435-1897 ต่อ 7003
 
หน่วยคลังและพัสดุ      
หัวหน้าหน่วยคลังและพัสดุ      
Sukanya rz Rungrat rz Jirawan rz Thernee rz
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางสุกัญญา  พันยุโดด นางสาวรุ่งรัตน์ สวัสดิ์วงษ์ นางสาวจิราวรรณ กลับวิหค นางสาวธัญรดี เกษม
Mrs. Sukanya Panyudoat Miss Rungrat Savasvong Miss Chirawan Klabwihok Miss Thanradee Kasem 

   
 Phone logo 0-3435-1897 ต่อ 7003 Phone logo 0-3435-1897 ต่อ 7005 Phone logo 0-3435-1897 ต่อ 7015 Phone logo 0-3435-1897 ต่อ 7004
 
    
bl-01
 
 
งานบริการการศึกษาและพัฒนานิสิต
 
หัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนานิสิต
Keawarin rz
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวเกวลิน  อิสสะอาด
Miss Keawarin Issaard
Phone logo 0-3435-1897 ต่อ 7013
 
หน่วยการศึกษาและพัฒนานิสิต
หัวหน้าหน่วยการศึกษาและพัฒนานิสิต      
Keawarin rz Napatsawan rz Nusara rz Manot rz
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
นางสาวเกวลิน  อิสสะอาด นางนภัสวรรณ   คำฝั้น นางสาวนุศรา  สุขีวงศ์ นายมาโนช ทองดอนเหมือน 
Miss Keawarin Issaard Mrs. Napatsawan Kumfun Miss Nusara Sukheewong Mr. Manot Thongdonmuean 
 
 Phone logo 0-3435-1897 ต่อ 7013 Phone logo 0-3435-1897 ต่อ 7009 Phone logo 0-3435-1897 ต่อ 7014 Phone logo 0-3435-1897 ต่อ 7011 
    09-2378-5656  09-2378-5656
       
       
bl-01

 

    
แม่บ้าน

 

 

Chutima rz

Nongnart rz  Shaweewan rz  

นางชุติมา ทองสน

นางนงนารถ คุ้มพะเนียด นางฉวีวรรณ ทินวงษ์ปาน  

Phone logo 0-3435-1897 ต่อ 7001

Phone logo 0-3435-1897 ต่อ 7001 Phone logo 0-3435-1897 ต่อ 7013  
 

arrow 89 คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ที่ 132/2564 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าหน่วยในสำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน [รายละเอียด] [11 พ.ย. 64]
arrow 89 คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ที่ 131/2564 เรื่อง แต่งตั้งรักษาการหัวหน้างานพัฒนากายภาพ สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน [รายละเอียด] [11 พ.ย. 64]
arrow 89 
ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในสำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน [รายละเอียด] [27 ต.ค. 64]
arrow 89 คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ที่ 82/2563 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้างาน สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน [รายละเอียด] [1 ต.ค. 63]


bl-01
       
       
ผู้เกษียณอายุราชการ
       
พ.ศ. 2564      
sriruen shall boonchot  
นางศรีเรือน   มากมูล นายแชล  ยืนนาน นายบุญโชติ  แร่มี  
ตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน ตำแหน่ง: พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ช 3 ตำแหน่ง: พนักงานพิมพ์ ส 2  
เกษียณอายุราชการ เกษียณอายุราชการ ถึงแก่กรรม  
       
       
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2557   พ.ศ. 2551
wattana  Sauwwanee2017  Shutima  Twach 150x200 

 นางวัฒนา  พึ่งชัย
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
เกษียณอายุราชการ

นางเสาวณีย์  ไม้จันทร์
ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุราชการ
นางชุติมา ทองสน
ตำแหน่ง: พนักงานโทรศัพท์
เกษียณอายุราชการ 
นายธวัช จันทเลิศ
ตำแหน่ง: พนักงานขับรถ
เกษียณอายุราชการ 
       
Scroll to top