ชื่อ-สกุล พันธุ์ ช. พหลโยธิน
Assoc. Prof. Banshaw Bahalayodhin
Banshaw dean
ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ (รศ.)
ลำดับคณบดี คณบดีคนที่ 1
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
วาระในการดำรงตำแหน่งคณบดี พ.ศ. 2546 - 2547
เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุด เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2521 Cert. of International Post Graduate Course on Power and Machinery in Agriculture Technion-Israel Inst. of Technology, Israel
พ.ศ. 2519 M.Sc. in AE. West Virginia University, USA
พ.ศ. 2514 B.Sc. in AE. University of the Philippines, Los Banos, Philippines
ประวัติรับราชการ   18 ตุลาคม 2514 อาจารย์
1 มิถุนายน 2526 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
21 กุมภาพันธ์ 2535 รองศาสตราจารย์
ประวัติการบริหาร พ.ศ. 2546-2547 รักษาราชการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา [คำสั่ง]
พ.ศ. 2546-2547 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน [คำสั่ง]
พ.ศ. 2546 รักษาราชการรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน [คำสั่ง]
พ.ศ. 2545-2546 รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน [คำสั่ง]
พ.ศ. 2543-2546 หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ [คำสั่ง]
พ.ศ. 2537-2539 รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตกำแพงแสน
พ.ศ. 2535-2537 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2535-2537 หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
พ.ศ. 2533-2535 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
พ.ศ. 2524-2529 หัวหน้าศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2524-2526 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
ตำแหน่งอื่นๆ 1. ผู้ทำงานประสานงานโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภายใต้ความช่วยเหลือของรัฐบาลญี่ปุ่น, 2521
2. กรรมการวิชาการกระทรวงอุตสาหกรรม, 2527-2528
3. กรรมการสมทบสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ,2533-2535
4. กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยี CNC, 2533-2535
5. ประธานคณะกรรมการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม, 2534-2535
6. กรรมการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยี CNC, 2535-2539
7. กรรมการบริหารศูนย์วิจัยอ้อยและน้ำตาล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
8. ประธานกรรมการวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. 2533-2535
9. ประธานกรรมการวิชาการคณะที่ 795 กระทรวงอุตสาหกรรม
10. กรรมการวิชาการคณะที่ 338 กระทรวงอุตสาหกรรม
11. กรรมการวิชาการคณะที่ 262 กระทรวงอุตสาหกรรม
12. ผู้รักษาราชการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ประจำวิทยาเขตกำแพงแสน, 2538
13. ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานวิจัย/บทความ เพื่อนำลงตีพิมพ์ในวิทยาสารเกษตรศาสตร์
14. กรรมการประเมินผลงานทางวิชาการผู้ที่เข้าสู่ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
15. กรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และโครงการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์, 2541
16. กรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์, 2543-2547
17. กรรมการบริหารวิทยาเขตกำแพงแสน, 2545-2547
18. หัวหน้าคณะทำงานวิจัยร่วม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยซูกูบะ ประเทศญี่ปุ่น, 2538-2547
19. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขต กำแพงแสน, 2549
20. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2551
21. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
22. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขา วิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2554
23. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาปรับระดับพนักงานและข้าราชการมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 2554,2555
24. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปภัมภ์, 2555
25. ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิตสาขานวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2555
อื่น ๆ อาจารย์พิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์พิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
อาจารย์พิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผลงานทางวิชาการ ตำรา 5 เล่ม
เอกสารสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ 40 ฉบับ
การดูงานต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา, อังกฤษ, เนเธอร์แลนด์, ออสเตรีย, ญี่ปุ่น, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, อินเดีย, อิตาลี, ไต้หวัน, สาธารณรัฐประชาชนจีน, มาเลเซีย, อินโดนิเซีย, สิงค์โปร, เดนมาร์ค, สวีเดน, อิสราเอล,
เกาหลีใต้, ฟิลิปปินส์, เยอรมันนี และสาธารณรัฐเชค
Scroll to top