ทำเนียบคณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(22 เมษายน 2546 - ปัจจุบัน)

 
Banshaw EngKPSDean rz
รองศาสตราจารย์พันธ์ุ ช. พหลโยธิน 
Assoc. Prof. Banshaw Bahalayodhin
(คณบดี พ.ศ. 2546 - 2547)
 
 
 
Somyot EngKPSDean rz 
รองศาสตราจารย์ ดร.สมยศ เชิญอักษร
Assoc. Prof. Somyot Chirnaksorn, Ph.D.
(คณบดี พ.ศ. 2547 - 2551)
 
 
 
Bancha EngKPSDean rz
รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ขวัญยืน
Assoc. Prof. Bancha Kwanyuen, Ph.D.
(คณบดี พ.ศ. 2551 - 2559)
 
 
 
Chouw EngKPSDean2 rz
รศ.ดร.เชาว์  อินทร์ประสิทธิ์
Assoc. Prof. Chouw Inprasit, D.Eng.
(คณบดี พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน)
Scroll to top