ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร (Department of Agricultural Engineering; AE)

      ae-p ให้การศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ที่ประยุกต์ใช้ในงานด้านการผลิตทางการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร โดยครอบคลุมหลักวิชาที่สำคัญ  เช่น ทฤษฎีและการออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน ระบบการเกษตร ระบบและเครื่องจักรกล ไฮดรอลิก-นิวแมติก การถ่ายเทความร้อนและมวลสาร การทำความเย็นและการปรับอากาศ วิศวกรรมการแปรรูปผลิตผลการเกษตร สมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ์เกษตร การวัดและอุปกรณ์การวัดการใช้ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร รถแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลเกษตร พัดลม เครื่องสูบและระบบการจ่าย การออกแบบโครงสร้างอาคารเกษตร กระบวนการผลิตเครื่องจักรกลเกษตร ระบบควบคุมชนิดป้อนกลับสำหรับวิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมโรงสี วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมการเกษตร การประยุกต์พลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร คอมพิวเตอร์ประยุกต์สำหรับวิศวกรรมเกษตร
       ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร เปิดสอน 3 หลักสูตร คือ
       1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (ภาคปกติ และภาคพิเศษ)
       2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
       3) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร

เว็บไซต์ : https://eng.kps.ku.ac.th/ae/
Fanpage Facebook : ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มก.
Fanpage Facebook : ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มก.-เพจใหม่
วีดิทัศน์แนะนำภาค: YouTube

โทร. :
0-3435-1897 ต่อ 7101,
         สายตรงภาควิชา 0-3435-1896, 09-6751-3002
แฟ็กซ์ : 0-3435-1896

Scroll to top