ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน (Department of Irrigation Engineering; IRRE)
IrrE2             ให้การศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมชลประทาน เพื่อให้มีความรู้ครอบคลุมถึงวิชาพื้นฐานด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมแหล่งน้ำ และวิชาเฉพาะสาขาวิศวกรรมชลประทาน ได้แก่ อุทกวิทยา วิศวกรรมน้ำใต้ดิน วิศวกรรมชลศาสตร์ วิศวกรรมชลประทานเบื้องต้น การออกแบบระบบชลประทานในไร่นาชนิดต่างๆ เช่น การให้น้ำแบบผิวดิน แบบฉีดฝอยและแบบหยด การวางแผนและออกแบบระบบการส่งน้ำ ระบบสูบน้ำและระบบระบายน้ำ การออกแบบอาคารชลประทานแบบต่าง ๆ เช่น เขื่อน ฝาย คลองส่งน้ำ และอาคารประกอบ การพิจารณาวางโครงการ การจัดการโครงการชลประทานและลุ่มน้ำ การประยุกต์คอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรรมชลประทาน
            ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน เปิดสอน 3 หลักสูตร คือ
            1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน
            2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทาน
            3) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทาน

เว็บไซต์ : https://eng.kps.ku.ac.th/irre
Facebook : ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
Fanpage Facebook : วิศวกรรมชลประทาน
แนะนำภาควิชา : YouTube
โทร. : 0-3435-1897 ต่อ 7201
         สายตรงภาควิชา 06-2514-4739
แฟ็กซ์ : 0-3435-1851
Scroll to top