ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล (Department of Mechanical Engineering; ME)

          b8-5ให้การศึกษาครอบคลุมถึงวิชาพื้นฐานด้านวิศวกรรมของสาขาต่างๆ มีการจัดการเรียนการสอนให้นิสิตมีความรู้ในด้านพลังงานความร้อนของไหล กลศาสตร์ประยุกต์ ระบบควบคุม โดยมีรายวิชาเฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้แก่ อุณหพลศาสตร์ การถ่ายเทความ-ร้อน กลศาสตร์ของไหล กลศาสตร์เครื่องจักรกล การวิเคราะห์และออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล การสั่นสะเทือนทางกล การควบคุมอัตโนมัติ เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน วิศวกรรมยานยนต์ การทำความเย็นและการปรับอากาศ วิศวกรรมโรงงานต้นกำลัง การอนุรักษ์และจัดการพลังงาน
          ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เปิดสอน 2 หลักสูตร คือ
          1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
          2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน

เว็บไซต์ : https://eng.kps.ku.ac.th/me
เว็บไซต์ Master program : https://sites.google.com/view/master-me-kps
Facebook : Mechanical EngKps
Fanpage Facebook : ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มก.กพส.
แนะนำภาควิชา : YouTube
โทร. : 0-3435-1897 ต่อ 7520
         สายตรงภาควิชา 0-3435-5310, 08-0823-5073
แฟ็กซ์ : 0-3435-5310

ศูนย์ในสังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล :
1. ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเริ่มต้น (SIC)
2. ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีองค์รวมและปัญญาประดิษฐ์ กำแพงแสน (I2TAC KPS)

Scroll to top