ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม (The Energy and Environmental Engineering Center; EEEC)

 eeec-p            ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้เริ่มจัดตั้งเมื่อปี 2534 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการวิจัย การพัฒนา การบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรวบรวม เผยแพร่ข้อมูลเทคโนโลยีแก่ภาครัฐ เอกชน และสาธารณชนทั่วไป ตัวอย่างเทคโนโลยีที่เผยแพร่ได้แก่ การผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซขยะ การผลิตก๊าซชีวภาพจากอินทรียวัตถุ    ระบบผลิตก๊าซชีวมวล เครื่องมือแปรรูปวัสดุเหลือใช้หรือขยะเป็นเชื้อเพลิงพลังงานและปุ๋ย ต้นแบบระบบผลิตไบโอดีเซล เป็นต้น


Website : https://eng.kps.ku.ac.th/EEEC/
Fanpage Facebook :
ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม
โทร. : 06-3191-9041

Scroll to top