หลักสูตรปริญญาตรี
 
1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร [รายละเอียด] (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน [รายละเอียด] (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
3) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร [รายละเอียด] (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
4) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา [รายละเอียด] (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
5) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล [รายละเอียด] (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
6) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ [รายละเอียด] (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
7) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์ [รายละเอียด] (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

Scroll to top