สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
     ( O  f  f  i  c  e    o  f    F  a  c  u  l  t  y    S  e  c  r  e  t  a  r  y )
 EngKPSSecretary art

โครงสร้างสำนักงานเลขานุการ l
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ l งานบริหาร l งานพัฒนากายภาพ l งานพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม l งานคลังและพัสดุ l งานบริการการศึกษาและพัฒนานิสิต l บุคลากร l โครงการ 5 ส.  l ติดต่อเรา

หน่วยงานภายใต้สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

  • หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
- คุณส้มแก้ว อยู่สำราญ:  0-3435-1897 ต่อ 7000

  • งานบริหาร

หน่วยอำนวยการและทรัพยากรบุคคล
     การเจ้าหน้าที่:  0-3435-1897 ต่อ 7006
     สารบรรณ:  0-3435-1897 ต่อ 7001, 7002  สายตรง 09-2378-5995


  • งานพัฒนากายภาพ
หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
     อาคารสถานที่: 0-3435-1897 ต่อ 7023
     ยานพาหนะ: 0-3435-1897 ต่อ 7021
หน่วยซ่อมบำรุง 0-3435-1897 ต่อ 7010, 7702

  • งานพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม
หน่วยยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร:
     ยุทธศาสตร์: 0-3435-1897 ต่อ 7008
     พัฒนาองค์กร: 0-3435-1897 ต่อ 7007
หน่วยวิจัยและนวัตกรรม:  0-3435-1897 ต่อ 7018
หน่วยบริการสารสนเทศและการสื่อสาร:
     สารสนเทศ: 0-3435-1897 ต่อ 7021
     สื่อสารองค์กร: 0-3435-1897 ต่อ 7016
     วิเทศสัมพันธ์: 0-3435-1897 ต่อ 7017
     ห้องสมุดคณะฯ: 0-3435-1897 ต่อ 7703, 7127

  •  งานคลังและพัสดุ
หน่วยคลังและพัสดุ:
     การเงิน:
0-3435-1897 ต่อ 7003, 7005, 7015
     พัสดุ: 0-3435-1897 ต่อ 7004

หน่วยการศึกษาและพัฒนานิสิต:
     การศึกษา: สายตรง 09-2378-5656 หรือ 0-3435-1897 ต่อ 7013, 7011; โครงการภาคพิเศษ 0-3435-1897 ต่อ 7014
     พัฒนานิสิต: 0-3435-1897 ต่อ 7009

arrow 89 คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ที่ 132/2564 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าหน่วยในสำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน [รายละเอียด] [11 พ.ย. 64]
arrow 89 คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ที่ 131/2564 เรื่อง แต่งตั้งรักษาการหัวหน้างานพัฒนากายภาพ สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน [รายละเอียด] [11 พ.ย. 64]
arrow 89 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในสำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน [รายละเอียด] [27 ต.ค. 64]
arrow 89 คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ที่ 82/2563 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้างาน สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน [รายละเอียด] [1 ต.ค. 63]
 
Scroll to top