ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก
2566
หน่วยงานภายในประเทศ
660118WMAEngKPS

18 มกราคม 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน จับมือกับ องค์การจัดการน้ำเสีย ร่วมมือด้านวิชาการ - วิศวกรรมชลประทาน
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]

   

2565

หน่วยงานต่างประเทศ

651130MOU-CTU

30 พฤศจิกายน 2565
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน จับมือ CAN THO UNIVERSITY ประเทศเวียดนาม พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]

651013moaECAM

13-14 ตุลาคม 2565
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ลงนาม MOA ร่วมกับ ECAM LaSalle ในการรับนิสิตแลกเปลี่ยนและการรับนิสิตชาวต่างชาติเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]

หน่วยงานภายในประเทศ
651214AEGloude 14 ธันวาคม 2565
วิศวะ กพส. จับมือกับโกรว์เด่ พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน - วิศวกรรมเกษตร
[รายละเอียด]
[
ภาพกิจกรรม]
650617MOU 17 มิถุนายน 2565
กรมทรัพยากรน้ำ ร่วมกับ ม.เกษตร กำแพงแสน พัฒนาเทคโนโลยีแหล่งน้ำ พัฒนาคน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ - วิศวกรรมชลประทาน
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
650303COSTAT 3 มีนาคม 2565
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน จับมือกับสภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ร่วมกันพัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการ
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
  nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

2564
หน่วยงานภายในประเทศ
640923IrrE-ONWR 23 กันยายน 2564
วิศวกรรมชลประทานจับมือ สทนช. พัฒนาและฟื้นฟูเวียงหนองหล่ม จ.เชียงราย - วิศวกรรมชลประทาน
[รายละเอียด]
640623MOUSynnex 23 มิถุนายน 2564
SYNNEX จับมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน รับนิสิตฝึกงาน/สหกิจศึกษา - วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
640621MOU-IRPC 21 มิถุนายน 2564
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน จับมือกับ IRPC พัฒนาศูนย์ส่งเสริมพัฒนาคนพิการ สังฆมณฑลอุดรธานี - วิศวกรรมชลประทาน
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
640315MOU-TISTR 15 มีนาคม 2564
ศูนย์พลังงานฯ และ บจก.เมืองสะอาด จับมือกับ วว. สร้างศูนย์สาธิตการผลิตพลังงานทดแทนจากเชื้อเพลิงชีวมวลและขยะชุมชน - ศูนย์พลังงานฯ
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
640125MOU-KURR 25 มกราคม 2564
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน จับมือกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมกันดำเนินงานด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ - วิศวกรรมชลประทาน
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
   

2563
หน่วยงานภายในประเทศ
631222AEMOU 22 ธันวาคม 2563
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร ทำ MOU ทางการศึกษา - วิศวกรรมเกษตร
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
   

2562
หน่วยงานภายในประเทศ
620404MOU 4 เมษายน 2562
วิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน จับมือ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ร่วมผลิตบุคลากรระดับช่างฝีมือ
[รายละเอียด]

[ภาพกิจกรรม]
   

2561
หน่วยงานต่างประเทศ
610202KU-NPUST 2 กุมภาพันธ์ 2561
MOU: KU - National Pingtung University of Science and Technology (NPUST)
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
หน่วยงานภายในประเทศ 
610330MPD 30 มีนาคม 2561
วิศวะ กพส. จับมือกับเอกชนพัฒนาด้านการศึกษาและวิจัย
[รายละเอียด]

[ภาพกิจกรรม]
610330KUKPSCAT 30 มีนาคม 2561
MOU: KU.KPS - CAT & PAKGON
[รายละเอียด]

[ภาพกิจกรรม]
610129MOUDSD 29 มกราคม 2561
พิธีเปิดและ MOU โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย สู่ SME 4.0
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
610125MOURoyalRain 25 มกราคม 2561
MOU: ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน - กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
   

 2560 
หน่วยงานภายในประเทศ
601109RBCAT พฤศจิกายน 2560
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี และโรงงานน้ำตาลประจวบฯ
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
600613EEEC-SCAT 13 มิถุนายน 2560
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
   

Index  
tool-gallery01
มกราคม 2566 (January 2023)
660125OPInn4

25 มกราคม 2566
กิจกรรม "Open Innovation Road Show" ภาคกลาง และ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 4
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]

660120KosenWRP

20 มกราคม 2566
เครื่องกลยกระดับการเรียนการสอนตามแนว KOSEN
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]

660118ResAw

18 มกราคม 2566
รางวัล "โครงงานพัฒนาวิชาการ" โดดเด่น ประจำปีงบประมาณ 2565
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]

660118WMAEngKPS

18 มกราคม 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน จับมือกับ องค์การจัดการน้ำเสีย ร่วมมือด้านวิชาการ - วิศวกรรมชลประทาน
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]

660118DRR

18 มกราคม 2566
เข้าสวัสดีปีใหม่และแสดงความยินดีศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]

660118EngKU

18 มกราคม 2566
เข้าสวัสดีปีใหม่และแสดงความยินดีคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]

660113Nathee AssocProf

13 มกราคม 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นที อธิกคุณากร ในโอกาสดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "รองศาสตราจารย์"

[รายละเอียด]
[
คำสั่ง]

660113Amorndej AssocProf

13 มกราคม 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์อมรเดช พุทธิพิพัฒน์ขจร ในโอกาสดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "รองศาสตราจารย์"

[รายละเอียด]
[
คำสั่ง]

660112HPNYEEEC

12 มกราคม 2566
ศูนย์พลังงานฯ ทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2566 - ศูนย์พลังงานฯ
[ภาพกิจกรรม]

660112VetKU

12 มกราคม 2566
คณะสัตวแพทยศาสตร์เข้าสวัสดีปีใหม่คณบดี
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]

660111Seksan AsstProf 11 มกราคม 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอแสดงความยินดีกับ ดร.เสกสรรค์ มธุลาภรังสรรค์ ในโอกาสดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"

[รายละเอียด]
[
คำสั่ง]
660111Watchama AsstProf 11 มกราคม 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วัชมา โพธิ์ทอง ในโอกาสดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"

[รายละเอียด]
[
คำสั่ง]
660111HankYoung

11 มกราคม 2566
ให้การต้อนรับคณะจาก Hankyong National University, South Korea
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]

660110Jessada

10 มกราคม 2566
รศ.ดร.เจษฎา แก้วกัลยา เยี่ยมคณะฯ และให้คำปรึกษาด้านการบริหาร
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]

660110MEH1

10 มกราคม 2566
การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล - วิศวกรรมเครื่องกล
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]

660109REKPS

9 มกราคม 2566
กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการเข้าสวัสดีปีใหม่คณบดี
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]

660106HPNY66-Sec

6 มกราคม 2566
งานเลี้ยงขอบคุณบุคลากรสำนักงานเลขานุการคณะฯ
[ภาพกิจกรรม]

660105EngKPSSmo

5 มกราคม 2566
ทำบุญขึ้นปีใหม่สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]

660104ImsSRC

4 มกราคม 2566
คณบดีสวัสดีปีใหม่คณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]

660104EngSRC

4 มกราคม 2566
คณบดีสวัสดีปีใหม่คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]

660104Chuchart

4 มกราคม 2566
ผู้บริหารคณะฯ ร่วมงาน "วันชูชาติ กำภู" ประจำปี 2566"
[รายละเอียด]
[
ภาพกิจกรรม]                                                                                                                                                                                                                                                              

Index          
tool-gallery01
ธันวาคม 2565 (December 2022)
651229ArtSci 29 ธันวาคม 2565
เข้ามอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2566 แก่คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
[รายละเอียด]
[
ภาพกิจกรรม]
651229EdsKPS 29 ธันวาคม 2565
เข้ามอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2566 แก่คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
[รายละเอียด]
[
ภาพกิจกรรม]
651229KUKPS 29 ธันวาคม 2565
เข้ามอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2566 แก่รองวิทยาเขตกำแพงแสน
[รายละเอียด]
[
ภาพกิจกรรม]
651228Ronnarit-KUAw 28 ธันวาคม 2565
รางวัล "อาจารย์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2565"
[รายละเอียด]
[
ภาพกิจกรรม]
651227SciSprt 27 ธันวาคม 2565
เข้ามอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2566 แก่คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
[รายละเอียด]
[
ภาพกิจกรรม]
651227Envi 27 ธันวาคม 2565
คณะสิ่งแวดล้อม เข้ามอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2566 แก่คณบดี
[รายละเอียด]
[
ภาพกิจกรรม]
651227HPNY 27 ธันวาคม 2565
งานเลี้ยงขอบคุณบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน 2566
[รายละเอียด]
ภาพกิจกรรม: [Alblum1] [Alblum2]
651226ETOKPS 26 ธันวาคม 2565
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน เข้ามอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2566 แก่คณบดี
[รายละเอียด]
[
ภาพกิจกรรม]
651226CEO 26 ธันวาคม 2565
คณบดีมอบกระเช้าของขวัญขอบคุณกรรมการประจำคณะฯ
[ภาพกิจกรรม]
651226KasetKPS-AW 26 ธันวาคม 2565
รางวัลการจัดนิทรรศการงานวิจัยและนวัตกรรมด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี พ.ศ.2565
[รายละเอียด]
[
ภาพกิจกรรม]
651226EngKPS-Hornor 26 ธันวาคม 2565
พิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่นิสิตผู้สร้างชื่อเสียงให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
[รายละเอียด]
[
ภาพกิจกรรม]
651224AE 24 ธันวาคม 2565
การวิพากษ์หลักสูตรของภาควิชาวิศวกรรมเกษตร - วิศวกรรมเกษตร
[รายละเอียด]
[
ภาพกิจกรรม]
651223Prajuab 23 ธันวาคม 2565
บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด มอบทุนการศึกษาให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
[รายละเอียด]
[
ภาพกิจกรรม]
651223EdPEx 23 ธันวาคม 2565
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 1)
[รายละเอียด]
[
ภาพกิจกรรม]
651222EEEC4 22 ธันวาคม 2565
การอบรมหลักสูตร "การผลิตกาบกล้วยและถ้วยจากกาบกล้วยและใบไม้ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุธรรมชาติและลดขยะต้นทาง" รุ่นที่ 4 - ศูนย์พลังงานฯ
[รายละเอียด]
[
ภาพกิจกรรม]
651222CE 22 ธันวาคม 2565
บริษัท วรพงษ์วิศวกรรม 1997 จำกัด มอบทุนการศึกษาให้นิสิตวิศวกรรมโยธา - วิศวกรรมโยธา
[รายละเอียด]
[
ภาพกิจกรรม]
651221JICA 21-22 ธันวาคม 2565
ต้อนรับคณะฝึกอบรมโครงการของ JICA - วิศวกรรมชลประทาน
[รายละเอียด]
[
ภาพกิจกรรม]
651221NLKURDI vdo 21 ธันวาคม 2565
เครื่องอัดกระถางจากเศษวัสดุเหลือทิ้งการเกษตร - ศูนย์พลังงานฯ
[รายละเอียด]
[YouTube]
651221iGear 21 ธันวาคม 2565
PRKU News ฉบับที่ 33 - นวัตกรรมสัมผัสได้ ผสมกลิ่นอายคาเฟ่ ที่ iGEAR Cafe & Innovation ที่กำแพงแสน
[รายละเอียด]
651220Fishery 20 ธันวาคม 2565
คณะประมงเข้าสวัสดีปีใหม่คณบดี
[รายละเอียด]
[
ภาพกิจกรรม]
651220BKKBh 20 ธันวาคม 2565
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
[รายละเอียด]
[
ภาพกิจกรรม]
651219AgriKPS 19 ธันวาคม 2565
คณะเกษตร กำแพงแสน เข้าสวัสดีปีใหม่คณบดี
[รายละเอียด]
[
ภาพกิจกรรม]
651216Siwadol AsstProf 16 ธันวาคม  2565
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ศิวดล เสถียรพัฒนากูล ในโอกาสดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"
[รายละเอียด]
[
คำสั่ง]
651216Kosen 16 ธันวาคม 2565
โครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตรตามแนวโคเซ็น
[รายละเอียด]
[
ภาพกิจกรรม]
651216ETOKPS41 16 ธันวาคม 2565
แสดงความยินดี สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน ครบรอบ 41 ปี
[ภาพกิจกรรม]
651215TRice 15 ธันวาคม 2565
ศูนย์พลังงานฯ อบรมผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการฟางข้าวอย่างยั่งยืนในประเทศไทย - ศูนย์พลังงานฯ
[รายละเอียด]
[
ภาพกิจกรรม]
651214AEGloude 14 ธันวาคม 2565
วิศวะ กพส. จับมือกับโกรว์เด่ พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน - วิศวกรรมเกษตร
[รายละเอียด]
[
ภาพกิจกรรม]
651209EngKPSGolf 9 ธันวาคม 2565
กอล์ฟการกุศลศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
[รายละเอียด]
[
ภาพกิจกรรม]
651209NATGEN7 9 ธันวาคม 2565
นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คว้ารางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการระดับ "ดีเด่น" NATGEN7 ม.นเรศวร - วิศวกรรมชลประทาน
[รายละเอียด]
[
ภาพกิจกรรม]
651208KPSInno 8 ธันวาคม 2565
รางวัล "การประกวดนวัตกรรม งานเกษตรกำแพงแสน 2565" - วิศวกรรมการอาหาร/วิศวกรรมอุตสาหการ
[รายละเอียด]
[
ภาพกิจกรรม]
651208Arisara 8 ธันวาคม 2565
"รางวัลงานวิจัยคุณภาพ" สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จากการนำเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน - วิศวกรรมเกษตร
[รายละเอียด]
[
ภาพกิจกรรม]
651207Phlpns 7 ธันวาคม 2565
ต้อนรับคณะนักวิชาการจากสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
[รายละเอียด]
[
ภาพกิจกรรม]
651205King9 5 ธันวาคม 2565
คณะฯ ร่วมงานเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2565
[รายละเอียด]
[
ภาพกิจกรรม]
651201OWE65 1-10 ธันวาคม 2565
เปิดโลกวิศวกรรม'65 งานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 25 ประจำปี 2565 [https://eng.kps.ku.ac.th/v4/owe65]
[รายละเอียด]
+พิธีเปิดงานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 25 ประจำปี 2565 [รายละเอียด] [2 ธ.ค. 65]

+นิทรรศการงานวิจัย [ภาพกิจกรรม]
+การสัมมนาวิชาการและประชุมวิชาการ
     8 ธ.ค. 65  การสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง "Big data Driven Business Model Innovation" Think Globally, Innovate Locally [รายละเอียด] [ภาพกิจกรรม]
     การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 19 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (สาขาวิศวกรรมศาสตร์) [รายละเอียด]
     8 ธ.ค. 65  พิธีเปิดและภาคโปสเตอร์ [ภาพกิจกรรม]
     9 ธ.ค. 65  ภาคบรรยาย [ภาพกิจกรรม]
     รางวัลงานวิจัยคุณภาพ ภาคบรรยาย ระดับดีเด่น สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน [รายละเอียด]
+การแข่งขันทักษะนักเรียน [รายละเอียด]
     4 ธ.ค. 65  MEGA Food แข่งสุดสุดกับฟูดส์เอ็นฯ [ภาพกิจกรรม]
     6 ธ.ค. 65  การแข่งขันควบคุมรถแทรกเตอร์จำลองด้วย Arduino [ภาพกิจกรรม]
     6-7 ธ.ค. 65  การแข่งขันการพัฒนาหุ่นยนต์อัตโนมัติ ด้วยภาษาไพทอน [ภาพกิจกรรม]
     7 ธ.ค. 65  การแข่งขันสะพานเส้นสปาเก็ตตี้ [ภาพกิจกรรม]
+การฝึกอบรมและสาธิต [รายละเอียด]
     การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ประจำปี 2565
     7 ธ.ค. 65  เทคโนโลยีหล่อลื่น สำหรับเครื่องจักรกลการเกษตร และ เทคโนโลยีการใส่ปุ่ยอัตราแปรผัน [ภาพกิจกรรม]
     8 ธ.ค. 65  หลักสูตรนักขับรถขุดมืออาชีพ [ภาพกิจกรรม]
     9 ธ.ค. 65  หลักสูตรการใช้งานโดรนการเกษตร และกฎหมายครอบครอง [ภาพกิจกรรม]
+ENG-KPS Education Fair 2022
     5-7 ธ.ค. 65  ENG-KPS Education Fair 2022 [รายละเอียด] [ภาพกิจกรรม]
+รักบ้านเกิด เปิดโลกวิศวะ [ภาพกิจกรรม]
651129KU-CTU 29 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2565
ต้อนรับคณะนิสิตแลกเปลี่ยนจาก CAN THO UNIVERSITY ประเทศเวียดนาม
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
  nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
tool-gallery01
  fb icon  ปัจจุบัน-2563
   fb icon  2562-2556  | 2555-2549
2566/2023
ปี  Year  เดือน Month
2566 (2023) ธันวาคม 2566 (December 2023)
2565 (2022) พฤศจิกายน 2566 (November 2023)
2564 (2021) ตุลาคม 2566 (October 2023)
2563 (2020)
กันยายน 2566 (September 2023)
2562 (2019)
สิงหาคม 2566 (August 2023)
2561 (2018)
กรกฎาคม 2566 (July 2023)
2560 (2017) มิถุนายน 2566 (June 2023)
2559 (2016) พฤษภาคม 2566 (May 2023)
2558 (2015)
เมษายน 2566 (April 2023)
2557 (2014)
มีนาคม 2566 (March 2023)
2556 (2013)
กุมภาพันธ์ 2566 (February 2023)
2555 (2012) มกราคม 2566 (January 2023)
2554 (2011)  
2553 (2010)  
2552 (2009)  
2551 (2008) #72242b
2550 (2007)  
2549 (2006)  
Index          
tool-gallery01
พฤศจิกายน 2565 (November 2022)
651130Krissana AssocProf 30 พฤศจิกายน 2565
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์กฤษณะ จันทรโชติ ในโอกาสดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "รองศาสตราจารย์"
[รายละเอียด]
[
คำสั่ง]
651130TCAS65I1 30 พฤศจิกายน 2565
สอบสัมภาษณ์ TCASS66: รอบ 1 Portfolio | ครั้งที่ 1
[ภาพกิจกรรม]
651130MOU-CTU 30 พฤศจิกายน 2565
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน จับมือ CAN THO UNIVERSITY ประเทศเวียดนาม พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
651129KU-CTU 29 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2565
ต้อนรับคณะนิสิตแลกเปลี่ยนจาก CAN THO UNIVERSITY ประเทศเวียดนาม
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
651124SMFKURadio vdo 24 พฤศจิกายน 2565
"เปิดบ้านการเกษตร" KU Radio เรื่องของ Smart Farm
[รายละเอียด]
[YouTube]
651123EDS18 23 พฤศจิกายน 2565
คณบดีแสดงความยินดี วันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ครบรอบ 18 ปี
[ภาพกิจกรรม]
651122EngSri 22 พฤศจิกายน 2565
คณบดีแสดงความยินดี ครบรอบ 26 ปี แห่งการสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
651122Logistics 22 พฤศจิกายน 2565
สำนักประสานงานชุดโครงการวิจัยการวิจัยด้านโลจิสติกส์และระบบราง หารือแนวทางความร่วมมือพัฒนาการดําเนินงานการรถไฟแห่งประเทศไทยด้วยงานวิจัย - สำนักประสานฯ โลจิสติกส์ฯ
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
651117GoFive 17 พฤศจิกายน 2565
ประชุมความร่วมมือทางการศึกษา (MOU) กับ GoFive
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
651116KPSInno 16 พฤศจิกายน 2565
การประกวดนวัตกรรม งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2565
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
651115Nantawat icon 15 พฤศจิกายน 2565
อนุสิทธิบัตร อุปกรณ์กันน้ำ – รศ.ดร.นันทวัฒน์ ขมหวาน และคณะ
[รายละเอียด]
651113EngKPS-NN 13-15 พฤศจิกายน 2565
โครงการสัมมนาบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ประจำปี 2565
[รายละเอียด]
ภาพกิจกรรม [Album1] [Album2] [Album3] [Album4] [Album5] [Album6] [Album7]
651111KUPremium 11 พฤศจิกายน 2565
ศูนย์พลังงานฯ ร่วมแสดงผลิตภัณฑ์ในงานพิธีเปิด The Premium @KU KPS (KASETATION) - ศูนย์พลังงานฯ
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
651111KUKPS43 award 11 พฤศจิกายน 2565
บุคลากร/ศิษย์เก่า/นิสิต ดีเด่น วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 43 ปี
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
651111EngKU43 11 พฤศจิกายน 2565
วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 43 ปี
[รายละเอียด]
ภาพกิจกรรม [Album1] [Album2] [Album3] [Album4] [Album5]
651110EngKU 10-11 พฤศจิกายน 2565
การประชุมความร่วมมือเพื่อสร้างแนวทางการทำงานร่วมกันด้านวิศวกรรมศาสตร์
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
651110NLKURadio vdo 10 พฤศจิกายน 2565
Live "เปิดบ้านการเกษตร" KU Radio เรื่องของใบตอง กับ ผศ.นงลักษณ์  เล็กรุ่งเรืองกิจ
[รายละเอียด]
[YouTube]
651109AGTechAI 9-10 พฤศจิกายน 2565
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ประจำพื้นที่ภาคกลาง (AGTECH-AI) NIA เยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
651109EdAVJN1 9 พฤศจิกายน 2565
แนะแนวการศึกษา โรงเรียนมัธยมฐานบิน กำแพงแสน
[ภาพกิจกรรม]
651109AEMchL 9 พฤศจิกายน 2565
วิศวกรรมเกษตรจัดอบรมการใช้งาน MATLAB สำหรับวิคราะห์ข้อมูลสร้างสมการทำนายด้วย Machine learning - วิศวกรรมเกษตร
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
651108AEPjD4 8 พฤศจิกายน 2565
AE Project Day 2022 - วิศวกรรมเกษตร
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
651105THWaterH 5 พฤศจิกายน 2565
นิสิตปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คว้ารางวัลชมเชย การแข่งขัน “การแก้ปัญหาน้ำด้วยคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ thaiwater.net” - วิศวกรรมชลประทาน
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
651103CPEcoop 3 พฤศจิกายน 2565
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์จัดปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา ภาคปลาย 2565 - วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
                                                                                                                                                                                                                                                              
Scroll to top