Index          
tool-gallery01
กันยายน 2558 (September 2015)
580929KUCouncil 29 กันยายน 2558
โครงการสัมมาทิฐิภิรมย์"สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบประชาคมกำแพงแสน"
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
580927MSV 27 กันยายน 2558
กิจกรรม MSV Next Gen - วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
580926KUTreeDay 26 กันยายน 2558
รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกิจกรรมวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก.ประจำปี 2558
[ภาพกิจกรรม]
580926EDVAC9 26 กันยายน 2558
กีฬาสัมพันธ์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ "Edvac Games" ครั้งที่ 9
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
580925RetireKU 25 กันยายน 2558
งานมุฑิตาจิต "นนทรีสีทอง 58"
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
580924RetireKPS 24 กันยายน 2558
งานขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 มก.กพส.
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
580924BridgeStone 24 กันยายน 2558
พิธีมอบทุนการศึกษาไทยบริดจสโตน ระดับอุดมศึกษา ภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2558
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
580924KUUT2015 24 กันยายน 2558
คณะฯ ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน KU-UT 2015
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
580923KUEco 23 กันยายน 2558
รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานงานแถลงข่าว โครงการ KU Eco ภายใต้นโยบาย Green University "KU Eco – BIKE WALK SLIM"
[ภาพกิจกรรม]
580922Bancha 22 กันยายน 2558
รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงการจัดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ปีที่ 2
[ภาพกิจกรรม]
580921QAEngKPS 21-22 กันยายน 2558
คณะวิศวฯ กพส. รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
580921Bancha 21 กันยายน 2558
รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดการเสวนาวิชาการ เรื่อง แล้งนี้เผาหลอก แล้งหน้าเผาจริง ชาวนาไทยเสี่ยงเจ๊งแสนล้าน
[ภาพกิจกรรม]
580919ACM-ICPC 19 กันยายน 2558
การแข่งขัน ACM-ICPC 2015 รอบออนไลน์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
580918KUS 18 กันยายน 2558
นักเรียน วมว. เยี่ยมชมศูนย์พลังงานฯ
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
580918Ampol 18 กันยายน 2558
องคมนตรีเยี่ยมชมโครงการบำบัดและใช้ประโยชน์จากขยะตามแนวพระราชดำริ ของศูนย์พลังงานฯ
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
580917SIMA 17-19 กันยายน 2558
อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน แสดงผลงานวิจัยในงาน SIMA ASEAN 2015
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
580917JomPra 17 กันยายน 2558
เทศบาลตำบลจอมพระ จ.สุรินทร์ ดูงานศูนย์พลังงานฯ
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
580914Prapasri-Legume 14 กันยายน 2558
อนุสิทธิบัตร "กรรมวิธีการเพาะถั่วเมล็ดแก่ให้เริ่มงอก"
[รายละเอียด]
580914CPE-TCh 14 กันยายน 2558
พิธีไหว้ครูภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2558
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
580912KPS-day 12 กันยายน 2558
วันพัฒนาวิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2558
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
580911KM-Retire 11 กันยายน 2558
โครงการจัดการความรู้ "การเตรียมความพร้อมกับการทำงานในระบบมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ" และงานเกษียณอายุราชการ
[รายละเอียด]
ภาพกิจกรรม: [Album1] [Album2] [Album3]
580910KUTCher 10 กันยายน 2558
รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
[ภาพกิจกรรม]
580909AIS 9 กันยายน 2558
รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับมอบเงินสิทธิประโยชน์ จำนวน 1,000,000 บาท จากการติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณ Wi-fi ในพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากคณะผู้บริหารของ AIS
[ภาพกิจกรรม]
580909Westminster 9 กันยายน 2558
รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับ University of Westminster
[ภาพกิจกรรม]
580909Bancha 9 กันยายน 2558
รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบประชาคมบางเขน "เดินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่ทศวรรษที่ 8"
[ภาพกิจกรรม]
580908TEI 9 กันยายน 2558
มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (มสท.) ดูงานศูนย์พลังงานฯ
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
580907Bancha 7 กันยายน 2558
รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุม สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กบม.)
[ภาพกิจกรรม]
580907CPE08 7 กันยายน 2558
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่และมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2558 - วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
580905YangManee 5 กันยายน 2558
ศูนย์พลังงานฯ ให้การต้อนรับคณะจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี จ.อ่างทอง
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
580904KUHonor 4 กันยายน 2558
โครงการเชิดชูเกียรติบัณฑิตเกียรตินิยม ประจำปี พ.ศ. 2558
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
580904Yaicha 4 กันยายน 2558
อ.นงลักษณ์ เล็กรุ่งเรืองกิจ เป็นวิทยากรบรรยายให้โครงการของ อบต.ยายชา
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
580903AcctChk 3-4 กันยายน 2558
คณะฯ รับการตรวจสอบการปรับปรุงงานด้านการเงินและบัญชีในระบบ ERP
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
580903TCherD 3 กันยายน 2558
วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
580902LAS22 2 กันยายน 2558
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนา ศวท. ครบรอบ 22 ปี
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
580901Sueb 1 กันยายน 2558
รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมโครงการ "สืบสาน วันสืบ นาคะเสถียร" ประจำปี 2558
[ภาพกิจกรรม]                                                                                                                                                                                                                                                               
   
Scroll to top