Award Index
right51 2540 (1997)
         
tool-award
Vicha รางวัลที่ 3
รางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2539
จัดโดย: กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ
ชื่อผลงาน: เครื่องเก็บเกี่ยวข้าวโพดติดรถแทรกเตอร์ 4 ล้อ
เจ้าของรางวัล: รศ.วิชา หมั่นทำการ
หน่วยงานเจ้าของรางวัล: ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
ของรางวัล: โล่เชิดชูเกียรติ

วันรับรางวัล: 2 กุมภาพันธ์ 2540
[รายละเอียด]

Vicha

รางวัลชมเชย
รางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2539
จัดโดย: กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ
ชื่อผลงาน: การออกแบบใบพัดปั๊มน้ำที่สามารถดูดน้ำที่มีของแข็งแขวนลอยได้
เจ้าของรางวัล: รศ.วิชา หมั่นทำการ
หน่วยงานเจ้าของรางวัล: ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
ของรางวัล: โล่เชิดชูเกียรติ

วันรับรางวัล: 2 กุมภาพันธ์ 2540
[รายละเอียด]                                                                                                                                                                                                              

Scroll to top