คณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 
Chouw EngKPSDean2 rz
ประธานกรรมการ
คณบดี
รศ.ดร.เชาว์  อินทร์ประสิทธิ์
Assoc. Prof. Chouw Inprasit, D.Eng.
       
       
Warawut Exc  Ampon Exec
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)  
รศ.ดร.วราวุธ   วุฒิวณิชย์   ดร.อำพล ชุมเปีย 
Assoc. Prof. Varawoot Vudthivanich, Ph.D.   Ampon Chumpia, Ph.D.
       
       
SomchaiD2021 Titipong2017 Hataitep2017 Wanrat2017
กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
รศ.ดร.สมชาย  ดอนเจดีย์  รศ.ดร.ฐิติพงษ์  สถิรเมธีกุล ผศ.ดร.หทัยเทพ  วงศ์สุวรรณ ผศ.ดร.วันรัฐ  อับดุลลากาซิม
Assoc. Prof. Somchai Donjadee, D.Eng.  Assoc. Prof. Thitipong Satiramatekul, Ph.D. Asst. Prof. Hataitep Wongsuwarn, D.Eng. Asst. Prof. Wanrat Abdullakasim, Ph.D.
       
       
Sirunya Exc Benya Exc 
กรรมการ กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนานิสิต รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร
ผศ.ดร.สิรัญญา  ทองชาติ รศ.ดร.เบญญา  กสานติกุล  
  Asst. Prof. Siranya Thongchart, D.Eng.   Assoc. Prof. Benya Kasantikul, D.Eng.
       

 

     
Pratueang Exc Chaiyapong Exc Sukanya Exc Bunpoat Exc
กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเกษตร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา
รศ.ดร.ประเทือง  อุษาบริสุทธิ์  ผศ.ดร.ไชยาพงษ์  เทพประสิทธิ์ ผศ.ดร.สุกัญญา   วิชชุกิจ ผศ.บรรพต  กุลสุวรณ
 Assoc. Prof. Prathuang Usaborisut, Ph.D. Asst. Prof. Chaiyapong Thepprasit, D.Eng. Asst. Prof. Sukanya Wichchukit, Ph.D. Asst. Prof. Bunpoat Kunsuwan
       
Jeerachai Exec Varunya Exc Pattarapong Exc
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ผศ.ดร.จีรชัย  สุภาสุทธากูล อ.ดร.วรัญญา  อรรถเสนา ผศ.ดร.ภัทรพงษ์  ภาคภูมิ
Asst. Prof. Jeerachai Supasuthakul, Ph.D. Varunya Attasena, Ph.D. Asst. Prof. Pattarapong Pakpoom, D.Eng.
   
  Nonglak Exc   Suwan Exc
กรรมการ กรรมการ
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าศูนย์ทดสอบประตู หน้าต่าง และระบบผนังกระจกสำหรับงานอาคาร
ผศ.นงลักษณ์  เล็กรุ่งเรืองกิจ ผศ.ดร.สุวรรณ  หอมหวล
Asst. Prof. Nonglak Lekrungroenggid Asst. Prof. Suwan Homhual, D.Eng.
   
   
Ronnarit Exc Jutithep Exec
กรรมการ (ผู้แทนคณาจารย์) กรรมการ (ผู้แทนคณาจารย์) 
รศ.ดร.รณฤทธิ์  ฤทธิรณ ผศ.ดร.จุติเทพ วงษ์เพ็ชร์ 
Assoc. Prof. Ronnarit Rittiron, Ph.D. Asst.Prof.Jutithep Vongphet, Ph.D. 
   
   
Somkaew exc
กรรมการและเลขานุการ
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะฯ
นางส้มแก้ว   อยู่สำราญ
Mrs. Somkaew Yoosamran
    
Patamaporn Exc 
ผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นางสาวปฐมาภรณ์  อุ่นเรือน
Miss Patamaporn  Ounrean
 
       
Scroll to top