Award Index
right51 2548 (2005)
         
tool-award
   
481222Rungsinee อนุสิทธิบัตร
กรรมวิธีผลิตฟิล์มรับประทานได้จากกล้วยน้ำว้าและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีนั้น
เลขที่อนุสิทธิบัตร: 2193
เจ้าของอนุสิทธิบัตร:
ผศ.ดร.รังสินี โสธรวิทย์ และ นางสาวณัฐจรีย์ พิทักษ์
วันที่จดทะเบียน:
22 ธันวาคม 2548
วันที่หมดอายุ: 6 มีนาคม 2554
[รายละเอียด]

481127EcoCar รางวัลเกียรติยศ สถิติสูงสุดอันดับ 3
ในรุ่นรถประดิษฐ์รวมทุกระดับ
ชื่อการแข่งขัน: การแข่งขัน HONDA Econo Power Contest ครั้งที่ 7 ระดับประเทศ
จัดโดย: HONDA
ชื่อผลงาน: รถประหยัดน้ำมัน
เจ้าของรางวัล: ณัฐพล ณ สงขลา, มนตรี พลอยเลิศลักษณ์, ถาวร บัวใหญ่, จรูญ พันธ์งาม, พร้อมพันธ์ พุทธา, กาญจนะ ชาวบ้านเกาะ
อาจารย์ที่ปรึกษา: อ.ธนา ชีพสมทรง
หน่วยงานเจ้าของรางวัล: ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ของรางวัล: โล่เกียรติยศ

วันที่แข่งขัน:
27 พฤศจิกายน 2548
[รายละเอียด]

480130EcoCar

รางวัลเกียรติยศ สถิติสูงสุดอันดับ 3
ในรุ่นรถประดิษฐ์ 125 ซีซี ระดับอุดมศึกษาที่ 2
ชื่อการแข่งขัน: การแข่งขัน HONDA Econo Power Contest ครั้งที่ 7 ระดับประเทศ
จัดโดย: HONDA
ชื่อผลงาน: รถประหยัดน้ำมัน
เจ้าของรางวัล: วรพล ศิริอังกานนท์, ธีรชัย พรพิกุลทอง, คุณวุฒิ วงศาโรจน์, นรุตม์ วีรุตมเสน, ชาญชัย ถาวร และ นิติ สรรพขาว
อาจารย์ที่ปรึกษา: อ.ธนา ชีพสมทรง
หน่วยงานเจ้าของรางวัล: ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ของรางวัล: โล่เกียรติยศ

วันที่แข่งขัน:
30 มกราคม 2548
[รายละเอียด]
                                                                                                                                                                                                                                        

Scroll to top