Award Index
right51 2553 (2010)
         
tool-award
   
531203iNexus รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2
ชื่อการแข่งขัน: การแข่งขันหุ่นยนต์ไอเน็กซัสชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 2 (iNexus Thailand)
จัดโดย: สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
เจ้าของรางวัล: นายทรงวุฒิ นักรบ, นายกวิน อาวรณ์, นายวสันต์ รัตนวรรณ, นายเอกวุฒิ ไชยรัตน์, นางสาวพรนภา จิตรุ่งวิวัฒน์, นางสาวนิจวิภา ชัยโชติ และ นางสาวณัฐกิตติมา เพ็ชรเขียว
อาจารย์ที่ปรึกษา: อ.พิเชษฐ์ สืบสายพรม และ อ.เสกสรรค์ มธุลาภรังสรรค์

หน่วยงานเจ้าของรางวัล: สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ของรางวัล: ประกาศนียบัตร

วันที่แข่งขัน: 3 ธันวาคม 2553
[ภาพกิจกรรม]

530929Nuntawat อนุสิทธิบัตร
อุปกรณ์ผูกลวด
เลขที่อนุสิทธิบัตร: 5656
เจ้าของอนุสิทธิบัตร:
.ดร.นันทวัฒน์ ขมหวาน
วันที่จดทะเบียน:
29 กันยายน 2553
วันที่หมดอายุ: 30 พฤษภาคม 2559
[รายละเอียด]

530921pb-Award รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2552
รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1
จัดโดย: สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เจ้าของรางวัล: รศ.ดร.รังสินี โสธรวิทย์ และ รศ.ดร.นุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล
หน่วยงานเจ้าของรางวัล: ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร และภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
ของรางวัล: เงินรางวัล และประกาศนียบัตร

วันที่รับรางวัล: 21 กันยายน 2553
[ภาพกิจกรรม]

530911mua รางวัลการเสนอผลงานโปสเตอร์ดีเด่น (The Excellent Poster Presentation Award)
ชื่อการแข่งขัน: การประชุมวิชาการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 3: เครือข่ายเชิงกลยุทธิ์เพื่อการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย
    (Commission on Higher Education Congress III : University Staff Development Consortium)
จัดโดย: สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สก.อ.)
ผลงานเรื่อง: Process of Development Quality Evaluation of Fresh Longan in Bunch by Images Processing Technique

เจ้าของรางวัล: นายนิติพงษ์ ใจสิน
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์ และ รศ.ดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล
หน่วยงานเจ้าของรางวัล: ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
ของรางวัล: ประกาศนียบัตร

วันที่แข่งขัน: 9-11 กันยายน 2553
[ภาพกิจกรรม]

530318Bricom2010 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทความสวยงาม,
รางวัลชมเชย อันดับ 1 ประเภทนำเสนอ และ
รางวัลชมเชย อันดับ 2 ประเภทสมรรถนะของสะพาน

ชื่อการแข่งขัน: Asia Steel Bridge Competition 2010 (ASIA BRICOM 2010)
จัดโดย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
เจ้าของรางวัล: นายรณยศ จูงอานุภาพ, นายชานนท์ มากยอด, นายวัชรพล ทับสุข, นายสิทธิเนตร ภู่กัน, นายอานนท์ อ่อนฤทธิ์ และ นายเอกชัย วิภากูล
อาจารย์ที่ปรึกษา:
อ.กมล อมรฟ้า และ อ.ดร.นันทวัฒน์ ขมหวาน
หน่วยงานเจ้าของรางวัล: ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ของรางวัล: โล่รางวัล และประกาศนียบัตร

วันที่แข่งขัน: 18-20 มีนาคม 2553

[ภาพกิจกรรม]

530202SWME รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี
รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี พ.ศ. 2553

ชื่อการแข่งขัน: วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2553
จัดโดย: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ผลงานเรื่อง: เครื่องตรวจสอบความผิดปกติของนม ยู.เอช.ที. หรือผลิตภัณฑ์อาหารเหลวบรรจุกล่องโดยไม่ทำลายแบบรายงานผลโดยตรง

เจ้าของรางวัล: ผศ.ดร.สุวรรณ หอมหวล, อ.ดร.ณัฐดนัย ตัณฑวิรุฬห์, อ.สวัสดิ์ ภูมิสวัสดิ์, อ.วัชมา โพธิ์ทอง และ นายเอนก ไกรรอด
หน่วยงานเจ้าของรางวัล: ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ของรางวัล: เงินรางวัล และโล่รางวัล

วันที่รับรางวัล: 2 กุมภาพันธ์ 2553
[ภาพกิจกรรม]

530129AEaward-1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลประทับใจคนรุ่นใหม่ (Popular vote) ภาคบรรยาย
ชื่อการแข่งขัน: การประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 16
จัดโดย: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผลงานเรื่อง: การออกแบบและพัฒนาเครื่องลอกเปลือกเมล็ดขนุน

เจ้าของรางวัล: นายชัชวาลย์ อ่ำศรีเวียง และ นางสาวดุษฎี เปี่ยมอินทร์
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์
หน่วยงานเจ้าของรางวัล: ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
ของรางวัล: โล่รางวัล และประกาศนียบัตร

วันที่แข่งขัน: 29 มกราคม 2553
[ภาพกิจกรรม]

530129AEaward-2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ภาคโปสเตอร์
ชื่อการแข่งขัน: การประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 16
จัดโดย: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผลงานเรื่อง: การพัฒนาเครื่องตัดท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง

เจ้าของรางวัล: นายอิทธิชัย คชายุทธ และ นายอภิสิทธิ์ แก้วกอง
อาจารย์ที่ปรึกษา: อ.ดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม
หน่วยงานเจ้าของรางวัล: ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
ของรางวัล: โล่รางวัล และประกาศนียบัตร

วันที่แข่งขัน: 29 มกราคม 2553
[ภาพกิจกรรม]                                                                                                                                                                                                                        

530115Bundit สิทธิบัตร
เครื่องเปิดผลมะพร้าวอ่อน
เลขที่สิทธิบัตร: 27287
เจ้าของสิทธิบัตร:
ศ.ดร.บัณฑิต จริโมภาส และ นายปราโมทย์ กุศล
วันที่จดทะเบียน:
15 มกราคม 2553
วันที่หมดอายุ: 20 กรกฎาคม 2569
[รายละเอียด]
Scroll to top