Index  
tool-gallery01
มีนาคม 2564 (March 2021)
640325AEProjConf27 25-26 มีนาคม 2564
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร มก.กพส. คว้า 2 รางวัล จากการประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 27 - วิศวกรรมเกษตร
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
640325ProfLv icon 25 มีนาคม 2564
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอแสดงความยินดีกับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 4 ท่าน ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ "ชำนาญการ" และ "ชำนาญงาน"
[รายละเอียด]
[คำสั่ง]
640318IRRE-YSFM 18 มีนาคม 2564
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทานจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ - วิศวกรรมชลประทาน
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
640317Kunthakorn Assoc 17 มีนาคม 2564
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์กันต์ธกรณ์  เขาทอง ในโอกาสดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "รองศาสตราจารย์"
[รายละเอียด]
[คำสั่ง]
640315MOU-TISTR 15 มีนาคม 2564
ศูนย์พลังงานฯ และ บจก.เมืองสะอาด จับมือกับ วว. สร้างศูนย์สาธิตการผลิตพลังงานทดแทนจากเชื้อเพลิงชีวมวลและขยะชุมชน - ศูนย์พลังงานฯ
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
640315Synnex 15 มีนาคม 2564
SYNNEX เตรียมจับมือกับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รับนิสิตฝึกงาน/สหกิจศึกษา
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
640305Preeda-Head

5 มีนาคม 2564
แนะนำหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล - ผศ.ดร.ปรีดา ปรากฏมาก
[รายละเอียด]
[คำสั่ง]

640304GerEmb 4 มีนาคม 2564
ต้อนรับคณะผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
                                                                                                                                                                                                                                                               
   
Scroll to top