Index          
tool-gallery01
มิถุนายน 2564 (June 2021)
640630EdPEx 30 มิถุนายน 2564
ที่ปรึกษา EdPEx ให้คำปรึกษาการดำเนินงานของคณะฯ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
640629Pattarapong 29 มิถุนายน 2564
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ภัทรพงษ์ ภาคภูมิ ในโอกาสดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"
[รายละเอียด]
[คำสั่ง]
640626ParentD64KU81 26-27 มิถุนายน 2564
โครงการผู้บริหารพบผู้ปกครองและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
Youtube: EngKPS Channel;  VDO Streaming
640625QAIE 25 มิถุนายน 2564
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสดิกส์)
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
640625QACE1 25 มิถุนายน 2564
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
640624FishZ 24 มิถุนายน 2564
วิศวะ กำแพงแสน ใช้ AI คัดแยกขนาดของลูกปลาให้คณะประมง
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
640624QACPE1 24 มิถุนายน 2564
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
640623NCCE26 23-25 มิถุนายน 2564
"รางวัลบทความวิจัยดีเด่น" การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 26 - วิศวกรรมโยธา
[รายละเอียด]
640623QAFE1 23 มิถุนายน 2564
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอาหาร)
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
640623MOUSynnex 23 มิถุนายน 2564
SYNNEX เตรียมจับมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน รับนิสิตฝึกงาน/สหกิจศึกษา
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
640622U2T-KPS 22 มิถุนายน 2564
ขอเชิญสนับสนุนผลิตภัณฑ์ จากโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ของตำบลกำแพงแสน - U2T ต.กำแพงแสน
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
640622SmartCR 22 มิถุนายน 2564
วิศวะ กำแพงแสน ส่งมอบระบบ Smart Classroom ให้กับคณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน - วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
640621MOU-IRPC 21 มิถุนายน 2564
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน จับมือกับ IRPC พัฒนาศูนย์ส่งเสริมพัฒนาคนพิการ สังฆมณฑลอุดรธานี - วิศวกรรมชลประทาน
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
640617Ronnarit-AFMA 17 มิถุนายน 2564
รศ.ดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ ได้รับเกียรติเป็น "ที่ปรึกษา" ขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ
[รายละเอียด]
640617U2T-Ch 17 มิถุนายน 2564
U2T ตำบลบัวปากท่า-การอบรมการแปรรูปปลาดุก - U2T ต.บัวปากท่า
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
640611TDWCBmt 11 มิถุนายน 2564
ศูนย์ทดสอบประตู หน้าต่างฯ ทดสอบมาตรฐาน "หน้าต่างบานยก" ของพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต - TDWCB
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
640610ResClust 10 มิถุนายน 2564
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคลัสเตอร์วิจัยทั้ง 4 ด้าน
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
640609Kravee 9 มิถุนายน 2564
ศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมเกษตร ได้รับรางวัลสหกิจศึกษาระดับชาติ
[รายละเอียด]
640607TDWCB-829 7 มิถุนายน 2564
ประกาศใช้ มอก. 829-2563 - มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วงกบและกรอบบานโลหะสำหรับประตูและหน้าต่าง : ประตูอะลูมิเนียม - TDWCB
[รายละเอียด]                                                                                                                                                                                                                                                              
Scroll to top