Index          
tool-gallery01
กรกฎาคม 2564 (July 2021)
640730Piyawan 30 กรกาคม 2564
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอแสดงความยินดีกับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ 1 ท่าน ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการระดับ "ชำนาญการ"
[รายละเอียด]
[คำสั่ง]
640730JPA 30 กรกาคม 2564
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอแสดงความยินดีกับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 3 ท่าน ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการระดับ "ชำนาญการ"
[รายละเอียด1] [รายละเอียด2] [รายละเอียด3]
[คำสั่ง]
640729NPTHospital 29 กรกาคม 2564
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มอบเงินแก่โรงพยาบาลสนามจังหวัดนครปฐม
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
640727MangoNIR 27 กรกาคม 2564
เครื่องวัดความหวานมะม่วงอย่างรวดเร็ว ด้วยเทคนิค Near Infrared
[รายละเอียด]
[Youtube]
640724ComIsolation 24 กรกาคม 2564
ทีมวิศวะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ร่วมสร้างศูนย์พักคอยนครปฐม
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
640723QAIRRE23 23 กรกาคม 2564
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมชลประทาน)
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
640722QACPE2 22 กรกาคม 2564
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
640721InnoCompet 21 กรกาคม 2564
คณะฯ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานการจัดการความรู้ของส่วนงานในวิทยาเขตกำแพงแสน
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
640721ThaiPBS 21 กรกาคม 2564
รายการ ที่นี่บ้านเรา: ระบบเกษตรอัจฉริยะ - ThaiPBS
[รายละเอียด]
[Youtube]
640720Nonglak-kt4 20 กรกาคม 2564
เครื่องอัดภาชนะใบไม้ สู่ธุรกิจ SME - เกษตรศาสตร์นำไทย
[รายละเอียด]
[Youtube]
640720QAFE2-3 20 กรกาคม 2564
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมการอาหาร)
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
640719QAFE2-3 19 กรกาคม 2564
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมการอาหาร)
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
640719QAIRRE23 19 กรกาคม 2564
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมชลประทาน)
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
640716BenyaAssoc 16 กรกาคม 2564
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอแสดงความยินดีกับ ดร.เบญญา กสานติกุล ในโอกาสดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "รองศาสตราจารย์"
[รายละเอียด]
[คำสั่ง]
640715QACE2 15 กรกาคม 2564
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
640714QAME2 14 กรกาคม 2564
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล-พลังงาน)
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
640711Bancha2021 11 กรกาคม 2564
รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน - รางวัล "ผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำ" ปี 2564
[รายละเอียด]
640710CEKU81 10 กรกาคม 2564
โครงการเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานการเรียนของนิสิตปี 1 - วิศวกรรมโยธา
[ภาพกิจกรรม]
640709Nonglak-kt3 9 กรกาคม 2564
กิจกรรมรักเรารักโลกเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี ด้วย "เครื่องอัดกระทงใบตอง" ณ แม่วงศ์ นครสวรรค์ - ศูนย์พลังานฯ
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
640709Covid2HKPS 9 กรกาคม 2564
มอบนวัตกรรมสู้ภัยโควิด-19 แก่โรงพยาบาลกำแพงแสน จ.นครปฐม
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
640708QAAE1 8 กรกาคม 2564
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเกษตร)
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
640707QAIRRE1 7 กรกาคม 2564
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน)
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
640706QAAE3 6 กรกาคม 2564
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมเกษตร)
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
640705Sarita 5 กรกาคม 2564
สริตา รัตนคุณูประการ - ศิษย์เก่าผู้ได้รับทุนรัฐบาล คนแรกของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ - วิศวกรรมอุตสาหการ
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
640705CPECCR 5 กรกาคม 2564
วิพากษ์หลักสูตร วศ.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2565 - วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
[ภาพกิจกรรม]
640703CPEBynior 3 กรกาคม 2564
CPE ByeNior - วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
[ภาพกิจกรรม]
                                                                                                                                                                                                                                                              
   
Scroll to top