Index          
tool-gallery01
กันยายน 2564 (September 2021)
640929Bancha 29 กันยายน 2564
รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน ให้สัมภาษณ์สดใน พิษ "พายุเตี้ยนหมู่" เกาะติด "น้ำท่วมหนัก" ภาคอีสาน : ตอบโจทย์ Thai PBS
[รายละเอียด]
[YouTube]
640929U2TBPT-Rice 29 กันยายน 2564
U2T ตำบลบัวปากท่า จัดอบรมการผลิตข้าวคุณภาพสูง ปลอดสารพิษ - U2T ต.บัวปากท่า
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
640928GlassLine 28 กันยายน 2564
บ.กลาส ไลน์ จำกัด มอบรถกระบะให้ศูนย์ทดสอบประตู หน้าต่าง และระบบผนังกระจกสำหรับงานอาคาร - TDWCB
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
640927Narawan 27 กันยายน 2564
บัณฑิตเกียรตินิยมสูงสุด ประจำปีการศึกษา 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
[รายละเอียด]
640923IrrE-ONWR 23 กันยายน 2564
วิศวกรรมชลประทานจับมือ สทนช. พัฒนาและฟื้นฟูเวียงหนองหล่ม จ.เชียงราย
[รายละเอียด]
640923NonseeST 23 กันยายน 2564
งานแสดงกตเวทิตาจิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ "นนทรีสีทอง 64"
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
640922RTSD 22 กันยายน 2564
ทดสอบระบบผนังกระจกสำหรับอาคาร  "อาคารสำนักงานและที่จอดรถของกรมแผนที่ทหาร" - TDWCB
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
640922REngKPS-FF 22 กันยายน 2564
งานเกษียณอายุราชการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ประจำปี 2564
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
640922RetireKPS 22 กันยายน 2564
โครงการขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2564
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
640921Bancha 21 กันยายน 2564
รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน ร่วมเสวนา จับตาพื้นที่เสี่ยงพร้อมมาตรการเตรียมรับมือ "น้ำท่วม" ประเทศไทย สถานีวิทยุ ม.ก.
[รายละเอียด]
[YouTube]
640916STFund 16 กันยายน 2564
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานพระราชวโรกาส ให้คณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ เข้าเฝ้าทูลละลองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงาน
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
640916KunMol 16 กันยายน 2564
U2T ตำบลบัวปากท่าจัดศึกษาดูงานและอบรมสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ ไร่คุณมน กาญจนบุรี - U2T ต.บัวปากท่า
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
640916HTNIA 16 กันยายน 2564
ผศ.ดร.หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ ร่วมเสวนาในงาน “STARTUP X INNOVATION THAILAND EXPO 2021”​ ของ NIA
[รายละเอียด]
[YouTube]
640915Chouw 15 กันยายน 2564
คณบดีลงพื้นที่ให้คำปรึกษาระบบน้ำด้านการเกษตร ณ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
640914Boonma 14 กันยายน 2564
ผศ.บุญมา ป้านประดิษฐ์ บรรยายในโครงการ "สืบสาน ร.๙ เพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่"
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
640913CEGradAward 13 กันยายน 2564
นิสิต ป.โท วิศวกรรมโยธา ได้รับรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร
[รายละเอียด]
640902KU81Gift

2 กันยายน 2564
รับมอบของที่ระลึกของนิสิตชั้นปีที่ 1 (KU81/E77) จากโครงการศาสตร์แห่งแผ่นดิน
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]

                                                                                                                                                                                                                                                              

Scroll to top