Index          
tool-gallery01
ตุลาคม 2564 (October 2021)
641028EEEC-Chchs 28-29 ตุลาคม 2564
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราโดยศูนย์พลังงานฯ จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดรงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดเพิ่มเติมระบบกำจัดขยะ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา - EEEC
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม1] [ภาพกิจกรรม2]
641028KURDIaw62 28 ตุลาคม 2564
รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2562 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
641027Keen 27 ตุลาคม 2564
ประชุมความร่วมมือด้านวิจัยกับบริษัท KEEN
[รายละเอียด]
641025AURORA 25 ตุลาคม 2564
ประความร่วมมือด้านวิจัยกับบริษัท Aurora
[รายละเอียด]
641019Table 19 ตุลาคม 2564
วิทยาเขตกำแพงแสนมอบชุดโต๊ะจากโครงการเพิ่มมูลค่าวัสดุทางการเกษตร​เพื่อสิ่งแวดล้อม
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
641018Ronnarit Patent2 18 ตุลาคม 2564
รศ.ดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ และคณะ ได้รับอนุสิทธิบัตร "อุปกรณ์ควบคุมทางเดินแสง"
[รายละเอียด]
641018Chaiyapong 18 ตุลาคม 2564
นักวิจัย วช. เผย "แนวทางรับมืออุทกภัยปี 64"- กรุงเทพธุรกิจ
[รายละเอียด]
641017NonglakCh5 17 ตุลาคม 2564
เกษตรช่อง 5 พัฒนาชุมชน ตอน ภาชนะใบไม้ นวัตกรรมเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม - EEEC
[รายละเอียด]
[YouTube]
641014YTN 14 ตุลาคม 2564
ดร.ยุทธนา เครือหาญชาญพงค์ - ศิษย์เก่ารางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
641012AlumniExec 12 ตุลาคม 2564
ผู้บริหารคณะฯ แสดงความยินดีศิษย์เก่าที่ได้รับตำแหน่งทางบริหารที่สูงขึ้น
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
641008webinarExam 8 ตุลาคม 2564
การสัมมนาออนไลน์ "ระบบการสอบออนไลน์"
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
641008Patthamon 8 ตุลาคม 2564
นิสิตและอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลได้รับทุนการศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัย มก.
[รายละเอียด]
641008Pim 8 ตุลาคม 2564
นิสิตและอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธาได้รับทุนการศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัย มก.
[รายละเอียด]
641007CPC

7 ตุลาคม 2564
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน รับมอบอาคารจำลองชั้นเดียว จากบริษัท คอมพาวด์เคลย์ จำกัด
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]

641006Pongpawan

6 ตุลาคม 2564
พิธีมอบทุนการศึกษา "กองทุน ผศ.พงษ์ภวัลย์-นางศิริวรรณ ภัทรประภานันท์ (2551)" และ "กองทุน วิศวกรรมโยธา ภาคพิเศษ (2) กพส. (2551)"
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]

641006Surasee 6 ตุลาคม 2564
แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าของคณะฯ - ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)
[รายละเอียด]
641005Chuchart 5 ตุลาคม 2564
แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าของคณะฯ - คุณชูชาติ รักจิต รองอธิบดีกรมชลประทาน
[รายละเอียด]
641001AlumniComp 1 ตุลาคม 2564
นิสิตเก่า มก. มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้รุ่นน้อง
[รายละเอียด]
641001RungsineePatent 1 ตุลาคม 2564
ศ.ดร.รังสินี โสธรวิทย์ ได้รับสิทธิบัตร "กรรมวิธีการผลิตฟิล์มบริโภคได้จากมะม่วงและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีดังกล่าว"
[รายละเอียด]                                                                                                                                                                                                                                                               
Scroll to top