Index          
tool-gallery01
พฤศจิกายน 2564 (November 2021)
641130OPSmhes 30 พฤศจิกายน 2564
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ต้อนรับคณะอนุกรรมการบริหารโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ (สป.อว.)
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
641130U2TBPT-VG 30 พฤศจิกายน 2564
U2T ตำบลบัวปากท่า จัดอบรมการผลิตผัก - U2T ต.บัวปากท่า
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
641130TICA 30 พฤศจิกายน 2564
ร่วมต้อนรับคณะจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ THAILAND INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY (TICA)
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
641129CompBHM 29 พฤศจิกายน 2564
คณะฯ มอบคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
641129KU42E18 Award-1 29 พฤศจิกายน 2564
คณบดีมอบรางวัลวันสถาปนา มก.กพส. ครบรอบ 42 ปี และรางวัลวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ครบรอบ 18 ปี
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
641126WRE2021 26 พฤศจิกายน 2564
การประชุมวิชาการ "วิศวกรรมแหล่งน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 8 และ ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5" - วิศวกรรมชลประทาน
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
[
Official site]
641126ACTnov 26 พฤศจิกายน 2564
นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีศึกษาดูงานพลังงานทดแทน - ศูนย์พลังงานฯ
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
641123Exec8 23 พฤศจิกายน 2564
ต้อนรับคณะฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง (สำหรับผู้บริหารสายสนับสนุน) รุ่นที่ 8
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
641123U2T-KPS 23 พฤศจิกายน 2564
U2T ตำบลกำแพงแสน จัดอบรมการทำ "ขนมเม็ดขนุน" - U2T ต.กำแพงแสน
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
641123Eds17 23 พฤศจิกายน 2564
แสดงความยินดีวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ ครอบรอบ 17 ปี
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
641120IRRE-Pipe 20-21 พฤศจิกายน 2564
การอบรมหลักสูตร “การออกแบบระบบการให้น้ำด้วยระบบท่ออย่างมีประสิทธิภาพ" รุ่นที่ 2 - วิศวกรรมชลประทาน
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
641120NTTV 20 พฤศจิกายน 2564
ช่องนครปฐมเคเบิลทีวี นำเสนอ iGEAR cafe’ & innovation
[รายละเอียด]
[YouTube]
641115U2T-Krateeb 15 พฤศจิกายน 2564
U2T ตำบลกระตีบ จัดกิจกรรมถอดบทเรียน - U2T ต.กระตีบ
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
641115PoBarista 15 พฤศจิกายน 2564
อาจารย์ ปอ เซียนกาแฟ” บาริสต้าอันดับ 1 ใน 5 ของออสเตรเลีย เยี่ยมชม IGEAR Cafe' & Innovation
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
641113IRRE5 13 พฤศจิกายน 2564
การอบรม "ระบบการชลประทานอัจฉริยะเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน" รุ่นที่ 5
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
641113KUKPSkathin 13 พฤศจิกายน 2564
บุคลากรคณะฯ ร่วมทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2564
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
641112Ed2SS 12 พฤศจิกายน 2564
แนะแนวการศึกษาโรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
641112KUKPS42 award 12 พฤศจิกายน 2564
รางวัลวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 42 ปี
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
641112KUKPS42 12 พฤศจิกายน 2564
วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 42 ปี
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
641111Bike 11 พฤศจิกายน 2564
ผู้บริหารคณะร่วมเปิดถนนจักรยาน
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
641110EEC 10 พฤศจิกายน 2564
วช. หนุน นักวิจัย มก. พัฒนาแบบจำลองฯ ประเมินการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง พื้นที่ภาคกลาง และ EEC - MGR Online
[รายละเอียด]
641110StdEd 10 พฤศจิกายน 2564
โครงการสัมมนากิจการนิสิตสัญจร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
641109AgriDean 9 พฤศจิกายน 2564
คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน เข้าพบ รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
641108Kittipoom 8 พฤศจิกายน 2564
แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าของคณะฯ - คุณกิตติภูมิ ชื่นวรรณูปถัมภ์ นายอำเภอ
[รายละเอียด]
641105Rungsinee2021 5 พฤศจิกายน 2564
ศ.ดร.รังสินี โสธรวิทย์ ได้รับการจัดอันดับนักวิจัยชั้นนำ 2% แรกของโลก 2 ปีซ้อน
[รายละเอียด]
641104Dares 4 พฤศจิกายน 2564
แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าของคณะฯ - คุณดาเรศร์ กิตติโยภาส
[รายละเอียด]                                                                                                                                                                                                                                                               
   
Scroll to top