Index          
tool-gallery01
ธันวาคม 2564 (December 2021)
641229KPSBook 29 ธันวาคม 2564
ศูนย์หนังสือ มก.กพส. เข้าสวัสดีปีใหม่คณบดี
[รายละเอียด]
[
ภาพกิจกรรม]
641229EdsKPS 29 ธันวาคม 2564
กองบริหารวิชาการและนิสิต เข้าสวัสดีปีใหม่คณบดี
[รายละเอียด]
[
ภาพกิจกรรม]
641228KUAward 28 ธันวาคม 2564
รางวัลอาจารย์ดีเด่นและนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2564
[รายละเอียด]
[
ภาพกิจกรรม]
641227EEEC-Pangan 27-28 ธันวาคม 2564
ศูนย์พลังงานฯ อบรมการทำภาชนะใบไม้ให้เกษตรกรเกาะพะงัน - ศูนย์พลังงานฯ
[รายละเอียด]
[
ภาพกิจกรรม]
641223U2TBPT-MSHR 23 ธันวาคม 2564
U2T ตำบลบัวปากท่า จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "แปรรูปเห็ด" - U2T ต.บัวปากท่า
[รายละเอียด]
[
ภาพกิจกรรม]
641223KPSOff 23 ธันวาคม 2564
สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน เข้าสวัสดีปีใหม่คณบดี
[รายละเอียด]
[
ภาพกิจกรรม]
641223SISKU 23 ธันวาคม 2564
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ เข้าสวัสดีปีใหม่คณบดี
[รายละเอียด]
[
ภาพกิจกรรม]
641222Fsh 22 ธันวาคม 2564
คณะประมง เข้าสวัสดีปีใหม่คณบดี
[รายละเอียด]
[
ภาพกิจกรรม]
641222ETO 22 ธันวาคม 2564
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน เข้าสวัสดีปีใหม่คณบดี
[รายละเอียด]
[
ภาพกิจกรรม]
641222wel1997 22 ธันวาคม 2564
บริษัท วรพงษ์วิศวกรรม 1997 จำกัด มอบทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้กับภาควิชาวิศวกรรมโยธา - วิศวกรรมโยธา
[รายละเอียด]
[
ภาพกิจกรรม]
641221PraChuap 21 ธันวาคม 2564
บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด มอบทุนการศึกษาให้คณะฯ
[รายละเอียด]
[
ภาพกิจกรรม]
641220Pruetsaphon 20 ธันวาคม 2564
แนะนำอาจารย์ใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน - อาจารย์พฤษพล ตั้งสัจจะธรรม
[รายละเอียด]
641220CurtainW 20 ธันวาคม 2564
การประชุมร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบผนังกระจก ประจำปี 2564 - TDWCB
[รายละเอียด]
641217SGCWebinar 17 มกราคม 2564
งานสัมมนาวิชาการออนไลน์ "การผลิตพันธุ์อ้อยสะอาดเพื่อลดการเกิดโรคใบขาว"
[รายละเอียด]
[
YouTube]
641217SW2LB 17 ธันวาคม 2564
พิธีส่งมอบห้องศึกษาค้นคว้าอิสระ ให้สำนักหอสมุด กำแพงแสน
[รายละเอียด]
[
ภาพกิจกรรม]
641216EngKUAlumni 16 ธันวาคม 2564
รางวัลนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดีเด่น และรางวัลนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูง ประจำปี 2564
[รายละเอียด]
[
ภาพกิจกรรม1] [ภาพกิจกรรม2]
641216Chyp 16 ธันวาคม 2564
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ สทนช. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นการจัดทำแผนหลักการพัฒนาและฟื้นฟูเวียงหนองหล่ม จังหวัดเชียงราย โดยใช้กลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการร่วมจัดทำแผนฯ
[รายละเอียด]
[
ภาพกิจกรรม]
641216TDWCBPump 16 ธันวาคม 2564
งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในประเทศกับการนำชุดสูบส่งน้ำแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ขนาดใหญ่มาใช้ในพื้นที่”
[รายละเอียด]
[
ภาพกิจกรรม]
641216U2TBPT-Shimp 16 ธันวาคม 2564
U2T ตำบลบัวปากท่า จัดอบรม "การแปรรูปกุ้ง" - U2T ต.บัวปากท่า
[รายละเอียด]
[
ภาพกิจกรรม]
641215U2TBPT-Pump 15 ธันวาคม 2564
U2T ตำบลบัวปากท่า ติดตั้งปั้มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ฯ - U2T ต.บัวปากท่า
[รายละเอียด]
[
ภาพกิจกรรม]
641213CoffeePor 13-14 ธันวาคม 2564
การอบรม "เทคนิคการชงกาแฟ"
[รายละเอียด]
[
ภาพกิจกรรม1] [ภาพกิจกรรม2]
641213Dean2PSD 13 ธันวาคม 2564
คณบดีสวัสดีปีใหม่อธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
[รายละเอียด]
[
ภาพกิจกรรม]
641208KUKPSConf18 8-9 ธันวาคม 2564
การสัมมนาและประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน [สาขาวิศวกรรมศาสตร์] (Online)
[รายละเอียด]
[
ภาพกิจกรรม1] [ภาพกิจกรรม2]
641207U2TBPT-Web 7 ธันวาคม 2564
U2T ตำบลบัวปากท่า จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ - U2T ต.บัวปากท่า
[รายละเอียด]
[
ภาพกิจกรรม]
641205King9 5 ธันวาคม 2564
คณะฯ ร่วมงานเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2564
[รายละเอียด]
[
ภาพกิจกรรม]
  nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Scroll to top