Index          
tool-gallery01
ธันวาคม 2556 (December 2013)
56-12-27-icon-happy 26 ธันวาคม 2556
งานเลี้ยงขอบคุณบุคลากร ประจำปี 2556 (งานขึ้นปีใหม่ 2557)
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
561219NUOL 18 ธันวาคม 2556
ศูนย์พลังงานฯ ต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว
[ภาพกิจกรรม]
561218Tsukuba-Grad 18 ธันวาคม 2556
ศูนย์พลังงานฯ ต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัย Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น
[ภาพกิจกรรม]
56-12-26-gellery-001 16-17 ธันวาคม 2556
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ “KU-NCU International Joint Symposium in Civil and Instruction Technology 2013”
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
561216Narivooth 16 ธันวาคม 2556
ศูนย์พลังงานฯ ต้อนรับนักเรียนโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาโรงเรียนนารีวุฒิ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
[ภาพกิจกรรม]
561210WangDin-G1 10-23 ธันวาคม 2556
ศูนย์พลังงานฯ ต้อนรับคณะจากโครงการของเทศบาลตำบลวังดิน 5 โครงการ
[Album1], [Album2], [Album3], [Album4], [Album5]
561209Waste2Oil 9 ธันวาคม 2556
ศูนย์พลังงานฯ สัมมนา การแปรรูปขยะเป็นน้ำมัน ก๊าซสังเคราะห์ และถ่านเชื้อเพลิงสำหรับอุตสาหกรรม
[ภาพกิจกรรม]
561205King 5 ธันวาคม 2556
พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช
[ภาพกิจกรรม]
56-12-12-gellery 3 ธันวาคม 2556
นิสิต ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในโครงการ Design Clinic นวัตกรรมการออกแบบสามมิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
56120110OpenEng 1 -10 ธันวาคม 2556
เปิดโลกวิศวกรรม'56 "เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพึ่งพาตนเองและพัฒนาอย่างยั่งยืน" ในงานเกษตรกำแพงแสน
นิทรรศการงานวิจัย: [Album1], [Album2], [Album3], [Album4], [Album5]
การแข่งขัน: [เกมการบริหารจัดการน้ำชลประทาน], [เมกกะฟูดส์ แข่งสุดสุดกับ ฟูดส์เอ็นฯ], [การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2556], [วิศวกรสะพานไม้ไอศกรีม]
การฝึกอบรมและสาธิต: [Album I-1], [Album I-2], [Album I-3], [Album II]
การประชุมวิชาการและสัมมนาวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10: [Album1], [Album2]
เวทีเสวนา: [Album1], [Album2]

56-12-04-gellery 1 ธันวาคม 2556
ทีม Green Serpent คว้ารางวัลชนะเลิศ รถประดิษฐ์สวยงาม - The 16th Honda Eco Mileage Challenge
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]                                                                                                                                                                                                                                                                             
   
Scroll to top