Index          
tool-gallery01
กันยายน 2556 (November 2013)
560927KM56-IT 27 กันยายน 2556
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของภาควิชา/สาขาวิชา/ศูนย์/สำนักงานเลขานุการ - งานสารสนเทศ
[ภาพกิจกรรม]
560926RetireEngKPS 26 กันยายน 2556
งานเลี้ยงขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
[ภาพกิจกรรม]
560924RetireKUKPS 24 กันยายน 2556
งานขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ มก.กพส.
[ภาพกิจกรรม]
560920Nontriseethong 20 กันยายน 2556
นนทรีสีทอง
[ภาพกิกรรม]
560917Actchk 17 กันยายน 2556
การตรวจสอบบัญชี ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
[ภาพกิจกรรม]
560916EngQBO 16 กันยายน 2556
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สร้างชื่อเสียงให้กับคณะฯ
[ภาพกิจกรรม]
56091114Ornet 11-14 กันยายน 2556
อ.ชัยมงคล คว้ารางวัลบทความวิจัยยอดเยี่ยม OR-NET
[ภาพกิจกรรม]
560910Okayama 10 กันยายน 2556
ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน KU-Okayama 2013
[ภาพกิจกรรม]
560910KM-AEC 10 กันยายน 2556
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการเข้าสู่ AEC
[ภาพกิจกรรม]
56090708inspiration 10 กันยายน 2556
ทีม Inspiration วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คว้าอันดับที่ 40 จากทั้งหมด 110 ทีม ในการแข่งขัน ACM-ICPC 2013
[ภาพกิจกรรม]
560907Prapasri 7 กันยายน 2556
งานมุฑิตาจิต แด่ รศ.ประภาศรี สิงห์รัตน์ และงานสังสรรค์ศิษย์เก่าวิศวกรรมการอาหาร โดย ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร
[Album1], [Album2]
56090204UT2013 2-6 กันยายน 2556
ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน KU-UT 2013
[Album1], [Album2], [Album3]
560902FE-TanYaOSod 2 กันยายน 2556
นิสิตภาควิชาวิศวกรรมการอาหารศึกษาดูงาน ณ โรงสีข้าวธัญโอสถ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
[ภาพกิจกรรม]
560902MB-Schlp

2 กันยายน 2556
ทุนการศึกษา ศ.ดร.บัณฑิต จริโมภาส และ รศ.ดร.มงคล กวางวโรภาส
[ภาพกิจกรรม]

560902Maptaphut 2 กันยายน 2556
ชุมชนเขาไผ่ เทศบาลเมืองมาบตาพุด ดูงานศูนย์พลังงานฯ
[ภาพกิจกรรม]
560901IE-SnrFrshy 1 กันยายน 2556
พี่สอนน้องเราชาว IE-Logistics
[ภาพกิจกรรม]
560901Edvac7 1 กันยายน 2556
กีฬาสัมพันธ์นิสิตและบุคลากร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 7 (Edvac Games #7)
[ภาพกิจกรรม]                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
   
Scroll to top