Index          
tool-gallery01
กุมภาพันธ์ 2556 (February 2013)
560227EGAT-EngKPS 27 กุมภาพันธ์ 2556
ความร่วมมือการวิจัยระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
[ภาพกิจกรรม]
560226FE-ByeNior 26 กุมภาพันธ์ 2556
งาน Congratulations to FE 17 Senior
[ภาพกิจกรรม]
560226FE-Merit 26 กุมภาพันธ์ 2556
กิจกรรมทำบุญภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร
[ภาพกิจกรรม]
560225CPE 25 กุมภาพันธ์ 2556
กิจกรรมอบรมจริยธรรมและพัฒนาวัดนิยมธรรมวราราม สาขาวิศวกรรมคอมพิวเอตร์
[ภาพกิจกรรม]
56022324GMP 23-24 กุมภาพันธ์ 2556
การอบรม GMP & HACCP Requirements and Implementation วศ.อาหาร
[ภาพกิจกรรม]
560222TPm 22 กุมภาพันธ์ 2556
ศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร รุ่น FE 15 คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 TPm Champion 2012
[ภาพกิจกรรม]
560222FE-MDr 22 กุมภาพันธ์ 2556
ภาควิศวกรรมการอาหารประชาสัมพันธ์หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ณ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
[ภาพกิจกรรม]
560222CEDT 22 กุมภาพันธ์ 2556
นิสิตคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
[ภาพกิจกรรม]
560222CPEByeNior3 22 กุมภาพันธ์ 2556
งานปัจฉิมนิเทศนิสิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 3 (Bye Nior CPEKPS#03)
[ภาพกิจกรรม]
560222KM56-GAFR 22 กุมภาพันธ์ 2556
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้: หน่วยธุรการและสารบรรณ & หน่วยวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
[ภาพกิจกรรม]
560221Krateeb 21 กุมภาพันธ์ 2556
บูรณาการงานวิจัย เรียนรู้ กินอยู่ให้เป็น - DPAC
[ภาพกิจกรรม]
560220Chem 20 กุมภาพันธ์ 2556
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาเครื่องมือภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร
[ภาพกิจกรรม]
56021517EthicsCmpII 15-17 กุมภาพันธ์ 2556
ค่ายคุณธรรม จริยธรรม และมารยาทไทย
[ภาพกิจกรรม]
560215Krateeb 15 กุมภาพันธ์ 2556
บูรณาการงานวิจัย เรียนรู้ กินอยู่ให้เป็น - เช็คการเรียนรู้
[ภาพกิจกรรม]
560215AE-CPF 15 กุมภาพันธ์ 2556
นิสิตวิศวกรรมเกษตร เยี่ยมชม CPF
[ภาพกิจกรรม]
560215STP-I 15 กุมภาพันธ์ 2556
STP&I เข้ารับสมัครวิศวกร
[ภาพกิจกรรม]
56021113Evrm-IT 11-13 กุมภาพันธ์ 2556
การอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมและทำเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่น จ.นครปฐม
[ภาพกิจกรรม]
560211AEC-BIMSTEC-EC 11-12 กุมภาพันธ์ 2556
การสัมมนาวิชาการทิศทางการพัฒนาของประเทศไทยภายใต้บริบท AEC+BIMSTEC-EC
[ภาพกิจกรรม]
560209CowStmch 9 กุมภาพันธ์ 2556
นวัตกรรมอาหารปลอดภัย… ใส่ใจล้างกระเพาะโค
[ภาพกิจกรรม]
560208AE-Conf19 8 กุมภาพันธ์ 2556
นิสิตวิศวกรรมเกษตรคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 19
[ภาพกิจกรรม]
560205ChaowTdryr 5 กุมภาพันธ์ 2556
ผศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน จ.เชียงราย
[ภาพกิจกรรม]
560204PanOrient 4 กุมภาพันธ์ 2556
ทุนการศึกษา Pan Orient Energy (Siam) Ltd
[ภาพกิจกรรม]
560204miniWS-VDO 4 กุมภาพันธ์ 2556
mini Workshop การตัดต่อวีดีทัศน์
[ภาพกิจกรรม]
560202Agronomy

2 กุมภาพันธ์ 2556
เหรียญทองแดง-การแข่งขันแก้ปัญหาทางวิศวกรรมปฐพี
[ภาพกิจกรรม]

560202KU70 2 กุมภาพันธ์ 2556
ผู้บริหารร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 70 ปี
[ภาพกิจกรรม]
560202IrrE-Canal 2 กุมภาพันธ์ 2556
โครงการบำรุงรักษาอาคารและคลองส่งน้ำชลประทาน
[ภาพกิจกรรม]
560201thaiwacoal 1 กุมภาพันธ์ 2556
บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) แนะแนวการรับสมัครงานให้กับนิสิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
[ภาพกิจกรรม]
560201CPThaiRice 1 กุมภาพันธ์ 2556
Campus Roadshow - กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) CP
[ภาพกิจกรรม]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
   
Scroll to top