Index        fb icon  ปัจจุบัน-2556  | 2555-2549
tool-gallery01
ภาพกิจกรรม 2549 (2006)
491203KasetFair 3-10 ธันวาคม 2549
งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2549                                                                                                                                                        
[ภาพกิจกรรม]
491201King 1 ธันวาคม 2549
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน
[ภาพกิจกรรม]
491112KUKPS27 12 พฤศจิกายน 2549
วันสถาปนา มก. กพส. ครบรอบ 27 ปี
[ภาพกิจกรรม]
491112AECleanD 12 พฤศจิกายน 2549
AE Cleaning Day
[ภาพกิจกรรม]
491028EnglishCmp 28-30 ตุลาคม 2549
English Camp KPS รุ่นที่ 2
[ภาพกิจกรรม]
491021EnglishCmp 21-23 ตุลาคม 2549
English Camp KPS รุ่นที่ 1
[ภาพกิจกรรม]
491010EngKPSCamp 10-21 ตุลาคม 2549
ค่ายอาสาพัฒนาชนบท ครั้งที่ 8 ประจำปี 2549
[ภาพกิจกรรม]
490918EEEC 18-19 กันยายน 2549
ศูนย์พลังงานฯ ต้อนรับคณะจาก อบต.มะขามเฒ่า จ.ชัยนาท
[ภาพกิจกรรม]
490828EEEC 28 สิงหาคม 2549
ศูนย์พลังงานฯ อบรม ณ อบต.มะขามเฒ่า จ.ชัยนาท
[ภาพกิจกรรม]
490824EEEC 24 สิงหาคม 2549
ศูนย์พลังงานฯ อบรมการสร้างหมู่บ้านต้นแบบรู้รักสามัคคีตามแนวพระราชดำรัส" ณ อบต.ท่าไม้รวก จ.เพชรบุรี
[ภาพกิจกรรม]
490823JP 23 สิงหาคม 2549
คณะฯ ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศญี่ปุ่น
[ภาพกิจกรรม]
490707Tsukuba 23 สิงหาคม 2549
ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of Tsukuba, Japan
[ภาพกิจกรรม]
490622EEEC

22 มิถุนายน 2549
ศูนย์พลังงานฯ อบรมการทำเกษตรแบบยั่งยืน ณ ร.ร.บ้านกองม่องทะ จ.กาญจนบุรี
[ภาพกิจกรรม]

490530First-sm 30 พฤษภาคม 2549
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2550
[ภาพกิจกรรม]
490529Parent

29 พฤษภาคม 2549
โครงการพบผู้ปกครองนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2550
[ภาพกิจกรรม]

 

490422EngKPS 22 เมษายน 2549
วันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 3 ปี
[ภาพกิจกรรม]
490227Final-sm 7 กุมภาพันธ์ 2549
โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4 ประจำปี 2549
[ภาพกิจกรรม]
490128KU63 28 มกราคม 2549
ผู้บริหารร่วมงานวันสถาปนา มก. ครบรอบ 63 ปี
[ภาพกิจกรรม]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
   
Scroll to top