Index      fb icon  ปัจจุบัน-2556  | 2555-2549
tool-gallery01
ภาพกิจกรรม 2552 (2009)
521228HPNY 28 ธันวาคม 2552
กิจกรรมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2553
[ภาพกิจกรรม]
521223Anamai 23 ธันวาคม 2552
ศูนย์พลังงานฯ จัดบรรยาย เทคนิคการจัดการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ณ จ.เชียงใหม่
[ภาพกิจกรรม]
521222KU-Japan 22 ธันวาคม 2552
โครงการพัฒนาความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่น
[ภาพกิจกรรม]
521219Nigeria 19 ธันวาคม 2552
คณะฯ ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตไนจีเรียประจำประเทศไทย
[ภาพกิจกรรม]
521203OPEng 3-10 ธันวาคม 2552
เปิดโลกวิศวกรรม'52
[ภาพกิจกรรม]
521202LoyKratong 2 ธันวาคม 2552
วันลอยกระทง
[ภาพกิจกรรม]
521116CE 16 พฤศจิกายน 2552
โครงการบำเพ็ญประโยชน์ ณ บ้านทุ่งศาลา ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
[ภาพกิจกรรม]
520930EEEC 30 กันยายน 2552
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ต้อนรับคณะกรรมาธิการการพลังงาน
[ภาพกิจกรรม]
520923Retire-EngKPS 23 กันยายน 2552
งานขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
[ภาพกิจกรรม]
520910Retire-KUKPS 10 กันยายน 2552
งานขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2552 มก. กพส.
[ภาพกิจกรรม]
520826EEEC 26-31 สิงหาคม 2552
ศูนย์พลังงานฯ ร่วมจัดนิทรรศในงานเกษตรศรีราชาแฟร์ ครั้งที่ 4
[ภาพกิจกรรม]
520815J-M 15 สิงหาคม 2552
"คารวะกตัญญุตา" แด่ รศ.ดร.เจษฎา แก้วกัลยา และ รศ.มนตรี ค้ำชู จากนิสิตเก่าและอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน
[ภาพกิจกรรม]
520813EEEC 13 สิงหาคม 2552
คณะจากประเทศอินโดนีเซียเยี่ยมชมศูนย์พลังงานฯ
[ภาพกิจกรรม]
520810EEEC 10-12 สิงหาคม 2552
ศูนย์พลังงานฯ จัดโครงการอบรมต้นกล้าอาชีพรุ่น 2
[ภาพกิจกรรม]
520805EEEC 5-6 สิงหาคม 2552
ศูนย์พลังงานฯ จัดนิทรรศการ ณ วัดถ้ำพุหว้า
[ภาพกิจกรรม]
520709EEEC 9, 14, 15, 27, 28 กรกฏาคม 2552
ศูนย์พลังงานฯ จัดโครงการอบรมต้นกล้าอาชีพรุ่น 1
[ภาพกิจกรรม]
520615EEEC 15 มิถุนายน 2552
คณะจากโครงการต้นกล้าอาชีพ ดูงานศูนย์พลังงานฯ
[ภาพกิจกรรม]
520613FstSmnr 13 มิถุนายน 2552
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2552
[ภาพกิจกรรม]
520612EEEC 12 มิถุนายน 2552
ศูนย์พลังงานฯ บรรยายในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ทต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
[ภาพกิจกรรม]
520608EEEC 8 มิถุนายน 2552
คณะจากเทศบาลท่ามะขาม ดูงานศูนย์พลังงานฯ
[ภาพกิจกรรม]
520602ParentD 2 มิถุนายน 2552
โครงการพบผู้ปกครองนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2552
[ภาพกิจกรรม]
520515Boonma 15 พฤษภาคม 2552
งานเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
[ภาพกิจกรรม]
520429CE 29-30 เมษายน 2552
โครงการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม โรงเรียนบ้านหนองขนาก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
[ภาพกิจกรรม]
520423EngKPS-smnr 23-24 เมษายน 2552
สัมมนาบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ประจำปี 2552
[ภาพกิจกรรม]
520422EngKPS6 22 เมษายน 2552
วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ครบรอบปีที่ 6
[ภาพกิจกรรม]
520408SongKran 8 เมษายน 2552
วันสงกรานต์
[ภาพกิจกรรม]
520327ME 27-28 มีนาคม 2552
ค่ายอาสาวิศวกรรมเครื่องกล
[ภาพกิจกรรม]
520320Sport-KPS 20 มีนาคม - 1 เมษายน 2552
การแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน ประจำปี 2552
[Album1], [Album2], [Album3], [Album4], [Album5], [Album6], [Album7], [Album8], [Album9]
520309SummerSmnr 9 มีนาคม 2552
โครงการปฐมนิเทศนิสิตฝึกงานประจำภาคฤดูร้อน
[ภาพกิจกรรม]
520307Home2009 7 มีนาคม 2552
คืนสู่เหย้า 3 ทศวรรษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
[ภาพกิจกรรม]
520306WAES-Expo 6-7 มีนาคม 2552
ศูนย์พลังงานฯ ร่วมจัดนิทรรศการในการประชุมวิชาการและนิทรรศการพลังงานทางเลือกนานาชาติ (World Alternative Energy Science Expo 2009)
[ภาพกิจกรรม]
520305BM-Award 5 มีนาคม 2552
ผศ.บุญมา ป้านประดิษฐ์ คว้ารางวัลผู้นำวิทยาศาสตร์ทางเลือกดีเด่นแห่งชาติ สาขาเทคโนโลยี Waste to Energy
[ภาพกิจกรรม]
520215FinalSmnr 15 กุมภาพันธ์ 2552
โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต ชั้นปีที่ 4
[ภาพกิจกรรม]
520202KU66 2 กุมภาพันธ์ 2552
ผู้บริหารคณะฯ ร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครบรอบปีที่ 66
[ภาพกิจกรรม]
520108ChuchatKamphu 8 มกราคม 2552
ผู้บริหารร่วมพิธีอัญเชิญอนุสาวรีย์ มล.ชูชาติ กำภู
[ภาพกิจกรรม]

 

520104Rid

4 มกราคม 2552
วันคล้ายสถาปนากรมชลประทาน
[ภาพกิจกรรม]

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

   
Scroll to top