Award Index
right51 2558 (2015)
         
tool-award
   
581223Bancha-senate เกียรติบัตร
การสนับสนุนอย่างดียิ่ง ในการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
จัดโดย คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา ติดตาม และแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน
23 ธันวาคม 2558
[รายละเอียด]

581112PLC รางวัลชนะเลิศ
PLC Programming Contest 2015
จัดโดย สถาบันไทย-เยอร์มัน (Thai-German Institute, TGI)
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
นายธารวิน สาธุเสน และ อ.วรพจน์ ศตเดชากุล
12 พฤศจิกายน 2558
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]

581112PLC-2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3
PLC Programming Contest 2015
จัดโดย สถาบันไทย-เยอร์มัน (Thai-German Institute, TGI)
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
นายสุทธิพันธุ์ พวงแก้ว, นายภูษิต สุนทรโอภาส และ อ.วรพจน์ ศตเดชากุล
12 พฤศจิกายน 2558
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]

581112-36KUKPS 2-2 รางวัลบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่น
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 36 ปี
12 พฤศจิกายน 2558
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]

581027krungsri2015 รางวัลชมเชย (Honorable Mention)
Krungsri Uni Startup 2015
จัดโดย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
นางสาวจิรินันท์ รชตมั่นเศรษฐ์, นางสาวประภาพร เพียรวิมังสา, นายปราโมทย์ เนตรมณี, นายปวิธ แก้ววิเชียร, นางสาวสุกัญญา ดีเลิศ และ อ.ดร.จักกริช พฤษการ
7 พฤศจิกายน 2558
[รายละเอียด1]
[รายละเอียด2]

581005PrasitS ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมเกษตร)
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557
นายประสิทธิ์ ศรีสุขจร
27 ตุลาคม 2558

[รายละเอียด]

580914Prapasri-Legume อนุสิทธิบัตร
กรรมวิธีการเพาะถั่วเมล็ดแก่ให้เริ่มงอก
เลขที่อนุสิทธิบัตร: 10378
เจ้าของอนุสิทธิบัตร:
รศ.ประภาศรี สิงห์รัตน์, นายยงยุทธ พลับจะโปะ และ นายวุฒิชัย พูลลาภวิวัฒน์
วันที่จดทะเบียน:
14 กันยายน 2558
วันที่หมดอายุ:
[รายละเอียด1] [รายละเอียด2]

580817Prapasri อนุสิทธิบัตร
ไอศกรีมเชอร์เบทแคลอรี่ต่ำที่มีส่วนผสมของแป้งเนื้อเมล็ดมะขาม
เลขที่อนุสิทธิบัตร: 10243
เจ้าของอนุสิทธิบัตร:
รศ.ประภาศรี สิงห์รัตน์, นางสาวศุภมาศ วิชัยสินธุ์ และ นางสาวนิภาวรรณ ท่าผ่า
วันที่จดทะเบียน:
17 สิงหาคม 2558
วันที่หมดอายุ: 28 เมษายน 2561
[รายละเอียด1] [รายละเอียด2]

580816TR-Expo10-I รางวัลระดับดีเด่น - ผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษากลุ่มวิศวกรรม ประจำปี 2558
และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง - แบบเสนอโครงการนวัตกรรมสายอุดมศึกษากลุ่มวิศวกรรม ประจำปี 2558

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015) ครั้งที่ 10
จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ชื่อผลงาน: ระบบผจญเพลิงแบบผสมในอาคารสูงเคลื่อนที่ด้วยหุ่นยนต์แบบล้อ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ทีม InRoC G-Bug: นายปฏิภาณ จำปาคำ, นางสาวสุพิชชา อุ่นเดช, นายเบญจพล เรืองศักดิ์, นายเนติ ตัณฑ์วรกุล และ ผศ.ดร.หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ
16-20 สิงหาคม 2558
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]

580816TR-Expo10-II รางวัลขวัญใจนักประดิษฐ์ - ผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษากลุ่มวิศวกรรม ประจำปี 2558
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015) ครั้งที่ 10
จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ชื่อผลงาน: เสื้อสามฤดูและระบบทำความเย็นพลังงานแสงอาทิตย์
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร
ทีม D2B: นางสาวธิดา วันเอเลาะ, นางสาววรปภา สุขหร่อง, นางสาววิภาดา อิ่มใจ และ อ.ดร.กฤษณันท์ มะลิทอง
16-20 สิงหาคม 2558
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]

580816TR-Expo10-III รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 - การเขียนข้อเสนอโครงการนวัตกรรมสายอุดมศึกษากลุ่มวิศวกรรม ประจำปี 2558
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015) ครั้งที่ 10
จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ชื่อผลงาน: กระบวนการเคลือบละอองสารด้วยคลื่นความดันใกล้เสียงเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหารและภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ทีม Kamphaeng Sean Shield: รัชชกร เจริญแนว, สุชญา วงศ์ถาวร, อารีรัตน์ เอี่ยมพลอยพันธ์, มงคล สุขสำราญ และ รศ.ดร.รังสินี โสธรวิทย์
16-20 สิงหาคม 2558
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]

580807ASABE 2015 ASABE Superior Paper Award
Journal Paper in ASABE's "Transactions of the ASABE"
by American Society of Agricultural and Biological Engineers (ASABE)
ชื่อผลงาน: Porosity Measurement of Granular Materials by Comparisons of Air Pressure Decay Rates
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
ผศ.ดร.วัชรพล ชยประเสริฐ, อภิรัฐ จันทลักษณ์ และ เอนก สุขเจริญ
27 กรกฎาคม 2558

[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]

580718CE57 เหรียญเงิน
การประกวดโครงงานด้านวิศวกรรมปฐพี ปีการศึกษา 2557
จัดโดย มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ชัย มุกตพันธุ์ ร่วมกับ คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา
จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

ชื่อผลงาน: การศึกษาทบทวนสถานภาพการออกแบบฐานรากเสาเข็มในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ธิดารัตน์ มีศรีดี, พรพิมล ธะนะสนธิ, ศกุณตรา ยานะนวล และ อ.ดร.สิรัญญา ทองชาติ
18 กรกฎาคม 2558
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]

580630Nantawat Certificate of Achievement "CP1-Cathodic Protection Tester"
by NACE International Institute, USA
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ผศ.ดร.นันทวัฒน์ ขมหวาน
30 มิถุนายน 2558
[รายละเอียด]

580622engrdept ประกาศเกียรติคุณ
ในฐานะเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ และให้การช่วยเหลือ กองทัพบก และกรมการทหารช่าง
จัดโดย กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี จ.ราชบุรี
รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน
22 มิถุนายน 2558
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]

580618NPHT13 รางวัลการนำเสนอผลงานภาคบรรยายชมเชย
การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 13 (The 13th National Postharvest Technology Conference)
จัดโดย ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (PHTIC): หน่วยงานร่วมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จัดโดย และ สถาบันอาหาร (nfi) กระทรวงอุตสาหกรรม

ชื่อผลงาน: เครื่องวิเคราะห์โปรตีนในผลิตภัณฑ์ Fish Extract ด้วยเทคนิค NIR
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร
ศุทธหทัย โภชนากรณ์ และ ผศ.ดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ
18-19 มิถุนายน 2558
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]

580615SVN-Award รางวัล SVN Award ประจำปี 2557
จัดโดย เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Social Venture Network, Thailand: SVN)

คณะอนุกรรมการแหล่งน้ำ วสท. (รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน ประธานคณะอนุกรรมการแหล่งน้ำ วสท. )
16 มิถุนายน 2558

[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
[Presentation]
[Poster]

580614TPA-Sun รางวัล "รองชนะเลิศกองเชียร์"
การประกวดกองเชียร์การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2558
จัดโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) (สสท.)

"Green Tree" ทีมกองเชียร์จากชุมนุมสันทนาการ
13-14 มิถุนายน 2558

[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
[วีดิทัศน์กิจกรรม]


580614PPA-PLC รางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม
การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC Competition ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558; TPA Robo's Pitcrew Competition 2015
จัดโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) (สสท.)

ชุมนุมนวัตกรรมหุ่นยนต์ (InRoc) ศูนย์วิจัยนวัตกรรมเมคคาทรอนิคส์เเละหุ่นยนต์ (IMERs) ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ธารวิน สาธุเสน, ภาคินัย กะสีวัฒน์, ธัญญธร ผ่องแผ้ว และ อ.วพจน์ ศตเดชากุล
13-14 มิถุนายน 2558

[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
[Poster]


580526IrrEConf 2 รางวัลโครงงานวิศวกรรมชลประทานดีเด่น
การประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมชลประทาน ประจำปีการศึกษา 2557
จัดโดย ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อผลงาน: ความอ่อนไหวของค่าพารามิเตอร์ภูมิอากาศต่อค่าการใช้น้ำของพืชอ้างอิง
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน
บุษยา โยธาภักดี และ พงศ์สรัญ ชุ่มชัยรัฐน์ และ อ.ดร.สถาพร เตมีพัฒนพงษา
26 พฤษภาคม 2558
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]

580526IrrEConf-3 รางวัลชมเชย โครงงานวิศวกรรมชลประทาน
การประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมชลประทาน ประจำปีการศึกษา 2557
จัดโดย ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อผลงาน: การเปรียบเทียบการประมาณเชิงพื้นที่ของลุ่มน้ำปิงตอนบนและลุ่มน้ำท่าจีนโดยวิธีการ Co-Kriging
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน
อิทธิชัย อิทธิยาภรณ์ และ ณัฐพล ผะสมเพชร และ อ.ดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ
26 พฤษภาคม 2558
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]

580703Betagro GT ผ่านเข้ารอบ 24 คน "Betagro Food Safety Society 2015"
โครงการ BETAGRO Food Safety Society 2015
จัดโดย บริษัทในเครือ Betagro
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร
นิชาภา ช้างโต และ ปรัชญา การุณยฐิติ
9 เมษายน 2558
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]

580409SongKran

รางวัลชนะเลิศ การประกวดริ้วขบวน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดรถบุปผชาติ
และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันประกวดก่อพระเจดีย์ทราย

งานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำ ปี 2558

จัดโดย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เจ้าของผลงาน: คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
9 เมษายน 2558
[รายละเอียด]


580402AEProjConf21 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทการนำไปใช้ประโยชน์ ภาคบรรยาย
การประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2558

จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
ชื่อผลงาน: เครื่องคัดแยกกรวดสำหรับโรงสีข้าวชุมชนขนาดเล็ก
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
นริศรา เอี่ยมอาจ, วราภรณ์ จระเณร และ ผศ.ดร.ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์
2 เมษายน 2558
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]

580327BRICOM2015 รางวัลชนะเลิศ Asia BRICOM 2015
   1st Place of Overall Performance
   1st Place of Structural Cost
   1st Place of Construction Cost
   1st Place of Total Cost
   1st Place of Prediction of Deflection
การแข่งขันสะพานเหล็กจำลองแห่งเอเชีย (The Asia Steel Bridge Competition 2015; Asia BRICOM 2015)

จัดโดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ยศกร บุญทองโท, ทวีโรจน์ เกษจ้อย, พนิดา พิทักษ์วงศ์, จักรพันธ์ เลาวิชุวกรนุกูล, จิรพงศ์ เปรมสุริยา, ฐิปกรณ์ อุตรนคร, สิรภัทร อวยพร,
นฤมล แป้นเขียว, ถาปนัฐ อินทร์ขำ, อำนาจ ไชรวงค์, ผศ.ดร.นันทวัฒน์ ขมหวาน, อ.ดร.กมล อมรฟ้า และ อ.ชิษณุพงศ์ สุธัมมะ

27-31 มีนาคม 2558
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
[
Presentation]

580327FEConf1-AW รางวัลการนำเสนอผลงานภาคบรรยาย ระดับดี
การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมอาหารแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558

จัดโดย ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อผลงาน: การออกแบบเครื่องสกัดน้ำมันรำข้าวแบบสกรูอัด
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร
เบญจพร ทุมโคตร และ ผศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์
27 มีนาคม 2558
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]

580327FEConf1-AW2 รางวัลการนำเสนอผลงานภาคบรรยาย ระดับชมเชย
การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมอาหารแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558

จัดโดย ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อผลงาน: เครื่องสลัดน้ำออกจากกระเพาะปลา
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร
จิตรวดี มีราศี, บุณณดา ศรีแก้ว และ ผศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์
27 มีนาคม 2558
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]

580312HBD2015 วันรับรางวัล
รางวัลชนะเลิศ
- ทีม InRoc Z-BO
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 - ทีม InRoc Q-BO
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 - ทีม InRoc K-BO

การแข่งขันการพัฒนาหุ่นยนต์สร้างบ้าน
จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ชุมนุมนวัตกรรมหุ่นยนต์ (InRoC) ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

อ.วรพจน์ ศตเดชากุล และ ผศ.ดร.หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ
12 มีนาคม 2558
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]

580308Warocha เหรียญรางวัลเรียนดี
กองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
วโรชา ศรีพุทธโชติ
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
8 มีนาคม 2558

[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]

580306Prapasri-FishF อนุสิทธิบัตร
อาหารสำหรับเลี้ยงปลาสวยงาม
เลขที่อนุสิทธิบัตร: 9628
เจ้าของอนุสิทธิบัตร:
รศ.ประภาศรี สิงห์รัตน์, นางสาวศุภมาศ วิชัยสินธุ์ และ นางสาวนิภาวรรณ ท่าผ่า
วันที่จดทะเบียน: 6
มีนาคม 2558
วันที่หมดอายุ: 28 มกราคม 2559
[รายละเอียด1] [รายละเอียด2]

580306Kanitta-Sorce อนุสิทธิบัตร
ผลิตภัณฑ์ซอสเข้มข้นที่ได้จากการหมักพืชผักผลไม้และดอกไม้พื้นบ้าน
เลขที่อนุสิทธิบัตร: 9626
เจ้าของอนุสิทธิบัตร:
นางสาวคนิจฐา บุญเฟื่อง, รศ.ประภาศรี สิงหรัตน์ และ นายพงษ์ศธร ผึ้งน้อย
วันที่จดทะเบียน: 6
มีนาคม 2558
วันที่หมดอายุ: 7 พฤษภาคม 2563
[รายละเอียด1] [รายละเอียด2]                                                                                                                   

580302HBD รางวัลชนะเลิศ - ทีม InRoc Z-BO
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 - ทีม InRoc Q-BO
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 - ทีม InRoc K-BO

การแข่งขันการพัฒนาหุ่นยนต์สร้างบ้าน
จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ชุมนุมนวัตกรรมหุ่นยนต์ (InRoC) ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
อ.วรพจน์ ศตเดชากุล และ ผศ.ดร.หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ
2 มีนาคม 2558
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]

580205InventorsAw รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ Leading Innovation Award
งานวันนักประดิษฐ์ 2558
จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ชื่อผลงาน: ระบบฉีดพ่นสารกำจัดศัตรูพืชระดับโมเมนตัมต่ำด้วยหุ่นยนต์พลังงานแสงอาทิตย์" (Low Momentum Pesticides Spraying System
with Solar Mobile Robot)

ศูนย์วิจัยนวัตกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (IMERs Lab) ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
กวิน สาธุเสน, กิตติพงศ์ เถินมงคล, ภูษิต สุนทรโอภาส, สุทธิพันธุ์ พวงเเก้ว, ภาณุวัฒน์ สีหามาตร์, วัชรพงษ์ พงษ์พัว,
ณัฐชานนท์ พฤกษาพันธุ์รัตน์, อ.วรพจน์ ศตเดชากุล และ ผศ.ดร.หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ
5 กุมภาพันธ์ 2558

[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
[Poster]

580113Bhumibol ทุนภูมิพล ประจำปีการศึกษา 2557
เจตรินทร์ ธรรมธาดา,  ภาคินัย กะสีวัฒน์,  จิรพงศ์ เปรมสุริยา,  อนุวัฒน์ อู๊ดน้อย และ สุภาวดี มีชำนาญ
13 มกราคม 2558

[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
Scroll to top