Award Index
right51 2559 (2016)
         
tool-award
591230Kanitta-kys อนุสิทธิบัตร "กระยาสารทจากธัญพืชเริ่มงอกที่มีสารกาบาและกรรมวิธีการผลิต"
นางสาวคนิจฐา บุญเฟื่อง และ รศ.ประภาศรี สิงห์รัตน์
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร
30 ธันวาคม 2559
[รายละเอียด]

591223Prathuang อนุสิทธิบัตร "ชุดขาไถระเบิดดินดานแบบยกตัวได้โดยใช้แหนบสปริงรถยนต์"
รศ.ดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, นายณรงค์ อุ่นคง, นายวัชรชาญ สุขเจริญวิภารัตน์, นายสิฏฐนนท์ นุ่นน้อย และ นายสันติภาพ ศรีสุขจร
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
23 ธันวาคม 2559
[รายละเอียด]

591111 37KUKPS 2 รางวัลบุคลากรดีเด่น
วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 37 ปี

จัดโดย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
11 พฤศจิกายน 2559
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]

590911ACM-1 รางวัลสนับสนุนค่าเดินทางไปแข่งขัน รอบประเทศไทย
การแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM-ICPC ระดับภูมิภาค ภาคกลางเขต 2 ประจำปี 2559

จัดโดย: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
ชื่อทีม: KPS CoderHolic

สมาชิกในทีม: นายณัฐพล กรีธาธร, นางสาวนันทพร น้ำใจดี และ นายณัฐพงษ์ นาคพิพัฒน์
อาจารย์ที่ปรึกษาทีม: อ.ดร.ศิวดล เสถียรพัฒนากูล
หน่วยงานเจ้าของรางวัลภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ของรางวัล: เงินรางวัลมูลค่า 6,000 บาท

11 กันยายน 2559
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]

590911ACM-2

รางวัลพิเศษ ลำดับที่ 4 Off by One
(รางวัลสำหรับทีมที่ส่งข้อที่ถูกและใช้เวลา 39 นาที ซึ่งมากกว่าชื่อทีมเพียง 1 นาที คือ ทีม 38 seconds)
การแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM-ICPC ระดับภูมิภาค ภาคกลางเขต 2 ประจำปี 2559

จัดโดย: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
ชื่อทีม: ม 38 seconds

สมาชิกในทีม: นายปิยะโชค ด้วงทองสุข, นายทรัพย์สิน กลิ่นเกษร และ นายทิศรันย์ จิตต์สว่าง
อาจารย์ที่ปรึกษาทีม: ผศ.นุชนาฎ สัตยากวี
หน่วยงานเจ้าของรางวัลภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ของรางวัล: เงินรางวัลมูลค่า 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

11 กันยายน 2559
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]


590909Warin Best Manuscript award
การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติครั้งที่ 17

จัดโดย: สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย
ชื่อผลงาน: ต้นแบบเครื่องวัดความพรุนด้วยการลดลงของความดัน

เจ้าของผลงาน: นายวรินทร์ คูหามณีโชติ
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.วัชรพล ชยประเสริฐ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม: อ.ภวินท์ ธัญภัทรานนท์
หน่วยงานเจ้าของผลงานภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
ของรางวัล: เกียรติบัตร

8-10 กันยายน 2559
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]

590817TREXPO-1 รางวัลชนะเลิศนวัตกรรมระดับดี
กลุ่มนวัตกรรมด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
"มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research EXPO 2016)"

จัดโดย: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ชื่อผลงาน: การส่งผ่านพลังงานจากจักรยานออกกำลังกายสู่ระบบอุ่นอาหารโดยการให้ความร้อนที่เกิดจากความต้านทานไฟฟ้า (Transferring power through an exercise bicycle for heating food generating from electrical resistance system)

เจ้าของผลงาน: นางสาวธนัชพร คงควร, นางสาวปัทมา ชูเงิน, นางสาวรุวาภา น้อยสกุล, นายพลวัฒน์ ผุดวาย, นายจิตรภาณุ อุเทน, นายเจษฎาภัทร ฉัตรทิวาพร, นายพิชญุตม์ อุไรจารี และ นายโสภณวิชญ์ รินชุมภู
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานอ.ดร.วงศ์ผกา วงศ์รัตน์, อ.ดร.กอบศักดิ์ กาญจนาพงศ์กุล และ อ.วรพจน์ ศตเดชากุล
หน่วยงานเจ้าของผลงาน: ภาควิชาวิศวกรรมการอาหารและภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ของรางวัล: โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท 

17-21 สิงหาคม 2559
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]

590817TREXPO-2 รางวัลชนะเลิศนวัตกรรมระดับดี
กลุ่มนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์
"มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research EXPO 2016)"

จัดโดย: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ชื่อผลงาน: การดึงดูดอนุภาคควันไฟป่า จากอากาศสู่พื้นดินด้วยวงแหวนไอน้ำอิ่มตัวเสริมประจุไฟฟ้า (Wildfire Smog down pulling from air to land by vortex of added electrostatic cold steam)

เจ้าของผลงาน: นายพชระ บุญมา, นายสาโรช สิริทวีสิน, นายชาตรี ตวงมณีต่อวงศ์, นายศุภณัฐ เฟื่องมะนะกูล, นายเอกราช เสือคำราม, นางสาวอารยา คำจันทร์, นายศิรวัฒน์ ตันติรัตน์ และ นายชัยพร เลิศมณีพงศ์
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน: อ.วรพจน์ ศตเดชากุล
หน่วยงานเจ้าของผลงานภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ของรางวัลโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท

17-21 สิงหาคม 2559
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]

590810 5S-5 รางวัลที่ 1 Diamond Award
โครงการกิจกรรม 5ส. สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

จัดโดย: คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
หน่วยงานเจ้าของผลงาน: หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา งานบริการการศึกษา สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
ของรางวัล: เงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาท

10 สิงหาคม 2559 (วันประกาศรางวัล)
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]

590729TGI2 รางวัลชนะเลิศ
ประเภทการออกแบบทางวิศวกรรมสำหรับอากาศยานเพื่อการพาณิชย์
โครงการประกวด "นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมการบิน" ครั้งที่ 2 (TG Travel Green Innovation #2)

จัดโดย: บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท แอร์บัส
ชื่อผลงาน: กระบวนการดักจับฝุ่นละอองด้วยไอเย็นอิ่มตัวเสริมด้วยประจุไฟฟ้า

เจ้าของผลงาน: นายสนาม ศัทธานุ, นางสาวรัชมาศ ชัยวิชยานันท์, นางสาวจิดาภา สัจจะรัตนกุล และ นายวุฒธิการณ์ เขาสูง
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน: อ.วรพจน์ ศตเดชากุล
หน่วยงานเจ้าของผลงานภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ของรางวัล: ประกาศนียบัตรและบัตรโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด ไป-กลับ กรุงเทพฯ-ปารีส-ตูลูส พร้อมทัศนศึกษาในปารีส และเยี่ยมชมโรงงานผลิตเครื่องบินแอร์บัสในตูลูส สาธารณรัฐฝรั่งเศส

29 กรกฎาคม 2559 (วันประกาศรางวัล)
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]

590622KPS-SP รางวัลชนะเลิศ - ฟุตซอล
การแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2559

จัดโดย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ของรางวัล: ถ้วยรางวัล

13-23 เมษายน 2559
[รายละเอียด]

590422-13EngKPS-Award รางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559
ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ครบรอบปีที่ 13

จัดโดย: คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
22 เมษายน 2559
[รายละเอียด]

590419FENETT2016 รางวัลบทความดีเด่น
การประชุมวิชาการวิศวกรรมอาหารแห่งชาติ ครั้งที่ 2

จัดโดย: ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ชื่อผลงาน: เครื่องผ่าหลังกุ้ง

เจ้าของผลงาน: นางสาวณัฐสิมา นาคบุตร, นางสาวธัญญลักษณ์ สุทธนะ และ นางสาวมณีรัตน์ เหลืองทรงชัย
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน: อ.ดร.วรศักดิ์ สมตน
หน่วยงานเจ้าของผลงานภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร
ของรางวัล: เกียรติบัตร

19 เมษายน 2559
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]

590408SongKran รางวัลชนะเลิศ การประกวดรถบุปผชาติ
งานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำ ปี 2559

จัดโดย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
หน่วยงานเจ้าของผลงาน: คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
ของรางวัล: เกียรติบัตร

8 เมษายน 2559
[รายละเอียด]

590331AEConf22 รางวัลชนะเลิศ การนำเสนอโปสเตอร์
การประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 22

จัดโดย: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
ชื่อผลงาน: เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ปลอมปนออกจากเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน

เจ้าของผลงาน: นางสาวกมลลักษณ์ สาธุเสน, นางสาวสุชาดา นารีเลิศ, นางสาวพฤกษา แก้วสีม่วง และ นางสาวธวัลหทัย อ่อนศิริ
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน: ผศ.ดร.ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์
หน่วยงานเจ้าของผลงานภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
ของรางวัล: โล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร

31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]

590314AsiaBricom

รองแชมป์ ASIA BRICOM 2016
   Runner-up Overall Performance
   Winner Total Cost
   Winner Construction Cost
   Runner-up Structural Cost
การแข่งขันสะพานเหล็กจำลองแห่งเอเชีย (9th Asia Steel Bridge Competition 2016; Asia BRICOM 2016)

จัดโดย: Tokyo Institute of Technology, Tokyo, Japan
KU KPS Team: นายจิรพงศ์ เปรมสุริยา, นายจักรพันธ์ เลาวิชุวกรนุกูล, นายฐิปกรณ์ อุตรนคร, นางสาวนฤมล แป้นเขียว, นางสาวสิรภัทร อวยพร, นายถาปนัฐ อินทร์ขำ, นายอำนาจ ไชรวงค์ และ นายภาณุพงค์ รองปาน
(Jirapong Premsuriya, Jakkraphan Laowichuwakonnukun, Thippakorn Udtaranakron, Naruemon Pankeaw, Siraphat Auvporn, Thapanat In-kam, Amnaj Chairawong and Panupong Rongpan)
หน่วยงานเจ้าของผลงาน: ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ของรางวัล: โล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร

อาจารย์ที่ปรึกษาทีม: ผศ.ดร.นันทวัฒน์ ขมหวาน และ อ.ชิษณุพงศ์ สุธัมมะ

14-16 มีนาคม 2559
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]


590304KingScho ทุนภูมิพล ประจำปีการศึกษา 2558
1. 5620503151 นายธวัชชัย เฉลิมพรชัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.62
2. 5620501779 นางสาวภัทรภร ลิ้มทรงธรรม ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.56
3. 5620501345 นายอวิรุทธ์ บุญนาน สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.56
4. 5620500063 นางสาวสริตา รัตนคุณูประการ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.54
5. 5620500331 นางสาวพรปัญญา มาเสนาะ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.52

4 มีนาคม 2559
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]

590303TRF Best Design and Innovation Award
Best Design and Innovation Award in using a driving system, pneumatic system, or hydraulic system
รางวัลชนะเลิศ การออกแบบ และนวัตกรรมการใช้ระบบการขับเคลื่อนและระบบนิวเมตริก หรือไฮโดรลิก ดีเด่น

รายการแข่งขันหุ่นยนต์ Thailand Robot Fighting ในงาน The 14th Thailand Industrial Fair 2016
จัดโดย: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ทีม Snoop Queen: นางสาวกมลชนก อดิสร, นายณัฐวุฒิ พรมทัน, นายวีรภัทร สุอาชาวรัตน์, นายอานนท์ ภูหนองโอง, นายจิรายุทธ พลดอน, นางสาวชุลีพร โชคประดิษฐ์สุข, นายณัฐพงศ์ ตุงเกษม, นายนนอนันทร์ จงทอง, นายวรกันต์ สัมฤทธิ์เดชขจร และ นายอัครพนธ์ แสวงกิจ
อาจารย์ที่ปรึกษาทีม: อ.วรพจน์ ศตเดชากุล
ของรางวัล: เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
3-6 มีนาคม 2559
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]

590227-5Gear

8 รางวัล
การแข่งขันกีฬาดงตาลสัมพันธ์ (5 GEARS) ครั้งที่ 10
เจ้าภาพ: วิทยาลัยการชลประทาน
27-28 กุมภาพันธ์ 2559
[รายละเอียด]


590202Inventor รางวัลชนะเลิศ
รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประเภทอุดมศึกษา กลุ่ม 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในงาน วันนักประดิษฐ์ 2559
จัดโดย: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ชื่อผลงาน: "หุ่นยนต์ระบบตรวจสอบการแพร่กระจายของสารพิษทางอากาศและภาคพื้นดินเคลื่อนที่ด้วยหุ่นยนต์แบบล้อ (Sky to Land Scanner)"
เจ้าของผลงาน: นายศุภกร มีแก้ว, นางสาววนัทปรียา อยู่พงษ์พิทักษ์ และ นายชนุต เกษมฤทธิ์
อาจารย์ที่ปรึกษาทีม: อ.วรพจน์ ศตเดชากุล
ของรางวัล: เงินรางวัล 40,000 บาท พ้อมเกียรติบัตร
2-6 กุมภาพันธ์ 2559
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]

590202Inventor-2 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประเภทอุดมศึกษา กลุ่ม 3 สิ่งประดิษฐ์ด้านเกษตรศาสตร์ ในงาน วันนักประดิษฐ์ 2559
จัดโดย: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ชื่อผลงาน: "ระบบฉีดพ่นสารกำจัดศัตรูพืช ระดับโมเมนตัมต่ำระยะไกลด้วยวงแหวนอากาศหมุนนบหุ่นยนต์พลังงานแสงอาทิตย์ (Long Length Low Momentum Pesticides Spraying System using Vortex Ring Shooter with Mobile Robot)"
เจ้าของผลงาน: นายธารวิน สาธุเสน, นายกิตติพงศ์ เถินมงคล, นายภูษิต สุนทรโอภาส, นายสุทธิพันธุ์ พวงแก้ว, นายปฏิภาณ จำปาคำ และ นางสาวสุพิชชา อุ่นเดช
อาจารย์ที่ปรึกษาทีม: อ.วรพจน์ ศตเดชากุล
ของรางวัล: เงินรางวัล 30,000 บาท พ้อมเกียรติบัตร
2-6 กุมภาพันธ์ 2559
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]

590115InterPublish รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2557
จัดโดย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผศ.ดร.สุวรรณ หอมหวล และคณะ
ผศ.ดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ
อ.ดร.กิตติพงษ์ เจาจารึก
ผศ.ดร.วัชรพล ชยประเสริฐ
รศ.ดร.รังสินี โสธรวิทย์
อ.ดร.ปรีดา ปรากฏมาก
ผศ.ดร.ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล
15 มกราคม 2559

[รายละเอียด]
Scroll to top