Award Index
right51 2560 (2017)
         
tool-award
601228Purit เหรียญรางวัลการศึกษาดีเด่น
กองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

จัดโดย: วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
เจ้าของผลงาน: นายภูริต วัฒนทองศรี
หน่วยงานเจ้าของผลงาน: สาขา
วิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ของรางวัล: เหรียญรางวัล และประกาศนียบัตร
วันรับรางวัล: 28 ธันวาคม 2560
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]

601228Rungsinee รางวัลบุคลากรสายวิชาการและนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560
(ด้านการวิจัย สายวิทยาศาสตร์ กลุ่มอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป)

จัดโดย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เจ้าของผลงาน: รศ.ดร.รังสินี โสธรวิทย์
หน่วยงานเจ้าของผลงาน: ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร
ของรางวัล: โล่เกียรติยศ

วันประกาศรางวัล: 28 ธันวาคม 2560
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]

 601202MotorEXPO17 1 รางวัลชมเชย
โครงการประกวดนวัตกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 8 (The 8th Motor EXPO Automotive Innovation Award 2017)
จัดโดย: บริษัท สื่อสากล จำกัด
ชื่อผลงาน: Firefighter Robot

เจ้าของผลงาน: นางสาวศิรินาท ทรัพย์ชื่น, นายกิตติธัช จึงมานะกิจ, นายปิยะวัตร เกิดผล, นายรุจิพงษ์ สุขทรัพย์, นายพงศ์ศิริ แก้วทวี, นายจิตรภาณุ อุเทน, และ นายพิชญุตม์ อุไรจารี
อาจารย์ที่ปรึกษาทีม: อ.วรพจน์ ศตเดชากุล
หน่วยงานเจ้าของผลงาน: ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ของรางวัล: โล่เกียรติยศ ประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา 5,000 บาท

วันประกาศรางวัล: 2 ธันวาคม 2560
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]

601202MotorEXPO17 2 รางวัลชมเชย
โครงการประกวดนวัตกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 8 (The 8th Motor EXPO Automotive Innovation Award 2017)
จัดโดย: บริษัท สื่อสากล จำกัด
ชื่อผลงาน: Exobuoyance Force Booster

เจ้าของผลงาน: นางสาวทิพรัตน์ เปรื้องไชโย, นางสาวกชกร ครองสิน, นางสาวสุภาภรณ์ กลิ่นเกษร, นางสาววิภา ต้นโนนเชียง, นายชาตรี ตวงมณีต่อวงศ์ และ นายศิรวัฒน์ ตันติรัตน์
อาจารย์ที่ปรึกษาทีม: อ.วรพจน์ ศตเดชากุล
หน่วยงานเจ้าของผลงาน: ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ของรางวัล: โล่เกียรติยศ ประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา 5,000 บาท

วันประกาศรางวัล: 2 ธันวาคม 2560
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]

601110KUKPS38-2 รางวัลศิษย์เก่า/บุคลากร/นิสิต ดีเด่น
ชื่องาน: งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครบ 38 ปี
จัดโดย
:
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ของรางวัล: โล่/เกียรติบัตร
วันที่รับรางวัล: 10 พฤศจิกายน 2560
[รายละเอียด]

601019Weraya รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง (แบบบรรยาย)
ชื่องาน: การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 44 (The 44th National Graduate Research Conference)
จัดโดย
:
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้ได้รับรางวัล: นางสาววีรยา ใบบัว
อาจารย์ที่ปรึกษาอ.ดร.กอบศักดิ์ กาญจนาพงศ์กุล

ของรางวัล: เกียรติบัตร
วันที่รับรางวัล: 19-20 ตุลาคม 2560
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]

601010AE-1 รางวัลระดับชาติการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์
ชื่องาน: วันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย
จัดโดย
:
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ได้รับรางวัลนายวรินทร์ คูหามณีโชติ
อาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร.วัชรพล ชยประเสริฐ

ของรางวัล: เกียรติบัตร
วันที่รับรางวัล: 10 ตุลาคม 2560
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]

601010AE-2 รางวัลผู้มีผลการศึกษาดีเด่น ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2559
ชื่องาน: วันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย
จัดโดย
:
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ได้รับรางวัล: นางสาวอริยนันท์ ตลับนาค
อาจารย์ที่ปรึกษารศ.ดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล

ของรางวัล: เกียรติบัตร
วันที่รับรางวัล: 10 ตุลาคม 2560
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]

601004KURDI-Aw58-2 รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี พ.ศ. 2558
รางวัลส่วนงานที่สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
จัดโดย: สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ได้รับรางวัล: คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน (ลำดับที่ 8)
ของรางวัล: เงินรางวัล 54,900 บาท
วันที่รับรางวัล: 4 ตุลาคม 2560
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]

601004KURDI-Aw58 รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี พ.ศ. 2558
รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
จัดโดย: สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ได้รับรางวัล: ผศ.ดร.รณฤทธิ์ ฤทธิ์รณ, ผศ.ดร.สุกัญญา วิชชุกิจ, รศ.ดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, รศ.ดร.รังสินี โสธรวิทย์, ผศ.ดร.วัชรพล ชยประเสริฐ, ผศ.ดร.ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, อ.ดร.กายรัฐ เจริญราษฎร์, รศ.ดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์ และ อ.ชัยมงคล ลิ้มเพียรชอบ
ของรางวัล: เงินรางวัล และเกียรติบัตร
วันที่รับรางวัล: 4 ตุลาคม 2560
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]

600915Watcharapol อนุสิทธิบัตร
ชุดอุปกรณ์แซะช่อทะลายย่อยออกจากทะลายปาล์มน้ำมัน
เลขที่อนุสิทธิบัตร: 13103
เจ้าของอนุสิทธิบัตร:
ผศ.ดร.วัชรพล ชยประเสริฐ, นายเอนก ลิ่มศรีวิไล, นายจักรพงศ์ ลิ่มศรีวิไล, ศ.ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ และ ผศ.ดร.พัชรินทร์ ตัญญะ
วันที่จดทะเบียน: 15
กันยายน 2560
วันที่หมดอายุ:
[รายละเอียด1] [รายละเอียด2]

600908Ronnarit สิทธิบัตรนานาชาติ
SYSTEM AND METHOD FOR QUALITY DETERMINATION OF CUP LUMP BY NEAR INFRARED SPECTROSCOPY
เลขที่สิทธิบัตร: WO 2017/151066 A1
เจ้าของสิทธิบัตร:
ผศ.ดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ
วันที่จดทะเบียน: 8
กันยายน 2560
วันที่หมดอายุ:
[รายละเอียด]

600823TREXPO17-B รางวัลระดับดีเด่น - กลุ่มสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
รางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2560
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research EXPO 2017)

จัดโดย: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ชื่อผลงาน: เครื่องลดการแพร่กระจายของสัตว์พาหะอาคารที่พักและห้องประกอบอาหารด้วยไอเย็นอิ่มตัวของน้ำหมัก EM ไร้มลพิษ

เจ้าของผลงาน: นายกฤษฏา ไกยรัตน์, นางสาวศิริวรรณ ศรีสมุทร, นายจิรายุทธ พลดอน, นายอัครพนธ์ แสวงกิจ, นายชัยพร เลิศมณีพงศ์
นายวัชรพล กิตติวิรยานนท์, นายพงษ์ศธร ปุราทะกา และ นายชาตรี ตวงมณีต่อวงศ์
อาจารย์ที่ปรึกษาทีม: อ.วรพจน์ ศตเดชากุล และ อ.ดร.เบญญา กสานติกุล
หน่วยงานเจ้าของผลงาน: ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ของรางวัล: โล่รางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 30,000 บาท

วันที่แข่งขัน: 23-27 สิงหาคม 2560
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]

 

600823TREXPO17-A3

รางวัลระดับดี - กลุ่มสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
รางวัลข้อเสนอโครงการผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2560
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research EXPO 2017)

จัดโดย: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ชื่อผลงาน: การผลิตไฟฟ้า จากพลังงานลมรอบทิศทาง โดยการบังคับการไหลลงต่ำ

เจ้าของผลงาน: นายนฤป เหลือบุญชู, นายธนาวุฒิ โชติศรีพันธุ์พร, นายธนพฤฒ ศิลปเจริญ, นายณัฐวิชช์ อัจจนะนนท์กุล และ นางสาวฑิตยา เผชิญมหาโยธิน
อาจารย์ที่ปรึกษาทีมอ.สวัสดิ์ ภูมิสวัสดิ์ และ อ.วรพจน์ ศตเดชากุล
หน่วยงานเจ้าของผลงาน: ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ของรางวัล: โล่รางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 10,000 บาท

วันที่แข่งขัน: 23-27 สิงหาคม 2560
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]


 

600823TREXPO17-A2

รางวัลชมเชย - กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีการแพทย์
รางวัลข้อเสนอโครงการผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2560
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research EXPO 2017)

จัดโดย: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ชื่อผลงาน: นวัตกรรมห้ามเลือดจากวัชพืชสาบเสือ

เจ้าของผลงาน: นางสาวนิชาภา ไชยสมุทร, นางสาวนิรนันท์ จอมเพชร, นางสาวสุจิตรา ร่มบุญ และ นางสาวศศินา หลวงศิลป
อาจารย์ที่ปรึกษาทีม: ผศ.ดร.มนต์ทิพย์ ช่ำชอง และ อ.ดร.วงศ์ผกา วงศ์รัตน์
หน่วยงานเจ้าของผลงาน: ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร
ของรางวัล: โล่รางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 3,000 บาท

วันที่แข่งขัน: 23-27 สิงหาคม 2560
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]


600823TREXPO17-A1

รางวัลชมเชย - กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ
รางวัลข้อเสนอโครงการผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2560
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research EXPO 2017)

จัดโดย: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ชื่อผลงาน: เครื่องปอกเปลือกกุ้ง

เจ้าของผลงาน: นางสาวกนกวรรณ พูลสุขโข, นางสาวชญานิษฐ์ สุขเกษม และ นางสาววิมล วรรณดี
อาจารย์ที่ปรึกษาทีม: อ.ดร. กฤษณันท์ มะลิทอง
หน่วยงานเจ้าของผลงาน: ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร
ของรางวัล: โล่รางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 3,000 บาท

วันที่แข่งขัน: 23-27 สิงหาคม 2560
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]


600814Bricom รองแชมป์ ASIA BRICOM 2017
   Second Place Overall Performance Award
   - First Place Total Cost Award
   - First Place Construction Cost
   - Second Place Structural Cost
ชื่อการแข่งขัน: การแข่งขันสะพานเหล็กจำลองแห่งเอเชีย (10th Asia Steel Bridge Competition 2017; Asia BRICOM 2017)

จัดโดย: National Central University, Taiwan
เจ้าของรางวัล: KU KPS Team; นายภานุพงศ์ รองปาน, นายเฉลิมศักดิ์ ศรีทัยแก้ว, นายวงศธร สว่างโชติ, นางสาวจันทรรัตน์ แถวพันธ์, นายสิทธิพร เทพสอน,
                                       นายทวีทรัพย์ สุขมงคลกุล, นายกฤษภา จิตรใจเย็น และ นายพิฆเนศ อัตถสุริยากุล
หน่วยงานเจ้าของผลงาน: ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
อาจารย์ผู้ควบคุมทีม: อ.ชิษณุพงศ์ สุธัมมะ และ อ.ดร.นที อธิกคุณากร
อาจารย์ที่ปรึกษาทีม: ผศ.ดร.นันทวัฒน์ ขมหวาน
ของรางวัล: โล่รางวัล
วันที่แข่งขัน: 14-18 สิงหาคม 2560
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]

600801SN

รางวัลนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดีเด่น ภาคนักวิชาการ ประจำปี 2560
จัดโดย: สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เจ้าของรางวัล: ศ.ดร.สุวัฒนา จิตตลดากร อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. (บางเขน)
                       นิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. รุ่น E29,
นิสิตเก่าภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน รุ่น IRRE29
เจ้าของรางวัล: ศ.ดร.นุชนารถ ศรีวงศิตานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. (บางเขน)
                       นิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. รุ่น E36, นิสิตเก่าภาควิชาวิศวกรรมเกษตร รุ่น AE11

ของรางวัล: โล่เกียรติยศ
วันที่แข่งขัน: 1 สิงหาคม 2560
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]


600801Choaw

รางวัลนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดีเด่น ภาคการศึกษา ประจำปี 2560
จัดโดย: สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เจ้าของรางวัล: รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
                         นิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. รุ่น E39, นิสิตเก่าภาควิชาวิศวกรรมเกษตร รุ่น AE14
ของรางวัล: โล่เกียรติยศ
วันที่แข่งขัน: 1 สิงหาคม 2560
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]


600712Vicha55948 สิทธิบัตร
เครื่องเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังแบบถอนหัวมันขึ้น

เลขที่สิทธิบัตร:
55948
เจ้าของสิทธิบัตร:
รศ.วิชา หมั่นทำการ
วันที่จดทะเบียน:
12 กรกฎาคม 2560
วันที่หมดอายุ:
[รายละเอียด1] [รายละเอียด2]

600617TPA2017

รางวัลชนะเลิศกองเชียร์
ชื่อการแข่งขัน: การแข่งขันกองเชียร์ในรายการแข่งขัน หุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2560 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จัดโดย: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) (ส.ส.ท.)

เจ้าของโครงงาน: ทีม STNK; นิสิตจากคณะต่าง ๆ {คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน, คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์, คณะประมง, คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา และคณะเกษตร กำแพงแสน} [รายชื่อสมาชิก]
อาจารย์ที่ปรึกษาทีม: อ.วรพจน์ ศตเดชากุล
ของรางวัล: ถ้วยรางวัลพระราชทานฯ และเงินรางวัล 15,000 บาท
วันที่แข่งขัน: 17-18 มิถุนายน 2560
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]


600609Save

รางวัลเหรียญทอง
ชื่อการแข่งขัน: การแข่งขันวิ่งผลัด 4x100 และ 4x400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 29 ปี ชาย
                   การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 "พะเยาเกมส์"
จัดโดย: สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

เจ้าของโครงงาน: นายสมประสงค์ ชัยศิริพงษ์
ของรางวัล: เหรียญทอง 2 เหรียญ
วันที่แข่งขัน: 9-16 มิถุนายน 2560
[ภาพกิจกรรม]


 600609SomchaiD

รางวัลเหรียญทองแดง
ชื่อการแข่งขัน: การแข่งขันกอล์ฟประเภทบุคคลและประเภททีม
                   การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 "พะเยาเกมส์"
จัดโดย: สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

เจ้าของโครงงาน: ผศ.ดร.สมชาย ดอนเจดีย์
ของรางวัล: เหรียญทองแดง 2 เหรียญ
วันที่แข่งขัน: 9-16 มิถุนายน 2560
[ภาพกิจกรรม]


600603CE-Eit-1

รางวัลเหรียญทองแดง
ชื่อการแข่งขัน: การประกวดโครงงานด้านวิศวกรรมปฐพี ประจำปีการศึกษา 2559
จัดโดย: คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมกับมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ชัย มุกตพันธุ์

ชื่อโครงงาน: เกณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับเตือนภัยดินถล่ม
เจ้าของโครงงาน: นายธวัชชัย เฉลิมพรชัย, นายโสภณัฐ สาคูแก้ว และ นางสาวภัทรภร ลิ้มทรงธรรม
อาจารย์ที่ปรึกษาทีมอ.บรรพต กุลสุวรรณ
ของรางวัล: โล่ พร้อมประกาศนียบัตร
วันที่แข่งขัน: 3 มิถุนายน 2560
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]


600603CE-Eit-2

รางวัลชมเชย
ชื่อการแข่งขัน: การประกวดโครงงานด้านวิศวกรรมปฐพี ประจำปีการศึกษา 2559
จัดโดย: คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมกับมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ชัย มุกตพันธุ์

ชื่อโครงงาน: ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักบรรทุกและการทรุดตัวของเสาเข็มโดยใช้แบบจำลองทางกายภาพ
เจ้าของโครงงาน: นายดอนทราย แสงเฟื่อง และ นายศักรินทร์ หมื่นที
อาจารย์ที่ปรึกษาทีมผศ.ดร.กมล อมรฟ้า
ของรางวัล: ประกาศนียบัตร
วันที่แข่งขัน: 3 มิถุนายน 2560
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]


600530IrrE-prj-1 รางวัลโครงงานวิศวกรรมชลประทานดีเด่น อันดับที่ 1
ชื่อการแข่งขัน: การประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมชลประทาน ประจำปีการศึกษา 2559
ชื่อโครงงาน: การจำลองปรากฏการณ์ Water Hammer ด้วยแบบจำลองคอมพิวเตอร์เชิงระเบียบวิธีทางกลศาสตร์ของไหล
เจ้าของโครงงาน: นางสาวจิราพร จันทะแสน, นางสาวนภาพร หงคำเมือง และ นางสาวสุภัสสรา มะโหฬาร
อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์ และ ผศ.ดร.จิระกานต์ ศิริวิชญ์ไมตรี
ของรางวัล: ประกาศนียบัตร
วันที่แข่งขัน: 30 พฤษภาคม 2560
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]

600530IrrE-prj-2 รางวัลโครงงานวิศวกรรมชลประทานดีเด่น อันดับที่ 2
ชื่อการแข่งขัน: การประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมชลประทาน ประจำปีการศึกษา 2559
ชื่อโครงงาน: การศึกษาการลดการระเหยของน้ำในสระเก็บน้ำขนาดเล็กโดยใช้ลูกบอลพลาสติก
เจ้าของโครงงาน: นายจิรภานนท์ ภัทรพงศ์ธาริน และ นายจรายุทธ กองแก้ว
อาจารย์ที่ปรึกษา: อ.ดร.เกศวรา สิทธิโชค และ อ.ดร.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์
ของรางวัล: ประกาศนียบัตร
วันที่แข่งขัน: 30 พฤษภาคม 2560
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]

600421EngKPS14-2 รางวัลบุคลากรดีเด่น วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ครบรอบ 14 ปี
จัดโดย: คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
ของรางวัล: โล่
วันที่มอบรางวัล: 21 เมษายน 2560
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]

 

600412Iowa

รางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์
ชื่อการแข่งขัน: 2017 Leroy & Barbara Everson Seed & Biosafety Symposium
จัดโดย: Iowa State University, USA

ชื่อผลงาน: Evaluation of the Respiration Rates of Stored Product Insects at Three Constant Temperatures With and Without the Presence of Food
เจ้าของผลงาน: นายชูเกียรติ โชติกเสถียร
อาจารย์ที่ปรึกษาทีม: ผศ.ดร.ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์ และ ผศ.ดร.วัชรพล ชยประเสริฐ
ของรางวัล: เงินรางวัล $250
วันที่แข่งขัน: 12 เมษายน 2560
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]


600404FEConf3 1

รางวัลบทความดีเด่น และรางวัลการนำเสนอภาคบรรยายดีเด่น
ชื่อการแข่งขัน: การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมอาหารแห่งชาติ ครั้งที่ 3 (FENETT'2017)
จัดโดย: คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ชื่อผลงาน: สภาวะการเก็บรักษาที่มีผลต่อการหืนและความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของน้ำมันเมล็ดชา
เจ้าของผลงาน: นางสาวดารัน เวฬุวนารักษ์ และ นางสาวชนิกานต์ กันต์ธรกุล
อาจารย์ที่ปรึกษาทีม: ผศ.ดร.มนต์ทิพย์ ช่ำชอง
ของรางวัล: ประกาศนียบัตร
วันที่แข่งขัน: 4 เมษายน 2560
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]


600404FEConf3 2

รางวัลบทความดีเด่น และรางวัลการนำเสนอภาคบรรยายดีเด่น
ชื่อการแข่งขัน: การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมอาหารแห่งชาติ ครั้งที่ 3 (FENETT'2017)
จัดโดย: คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ชื่อผลงาน: เครื่องคัดแยกชั้นเนื้อของมะพร้าวควั่นบนสายพานลําเลียงด้วยเทคนิคอินฟราเรดย่านใกล้
เจ้าของผลงาน: นางสาวธนัญญา พงศ์สุพัฒน์ นายทีฆทัศน์ ผลอินทร์ และ นายวีรพล คุ้มคํา
อาจารย์ที่ปรึกษาทีม: ผศ.ดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ
ของรางวัล: ประกาศนียบัตร
วันที่แข่งขัน: 4 เมษายน 2560
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]


600223CE-AW

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2
ชื่อการแข่งขัน: การแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างไม้ไอศกรีม สายงานวิศวกรรมโยธา ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ครั้งที่ 11
                     ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จัดโดย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา

ชื่อผลงาน: สะพานไม้ไอศกรีม
เจ้าของผลงาน: ทีมแมวเซา; นายนนทวัฒน์ ศรีกะกุน, นายสยมภู วิเศษสัตย์ และ นายสิทธิชัย แสงย้อย
อาจารย์ที่ปรึกษาทีม: อ.ชิษณุพงศ์ สุธัมมะ
ของรางวัล: โล่รางวัล เกียรติบัตร และทุนการศึกษา 6,000 บาท
วันที่แข่งขัน: 23-24 กุมภาพันธ์ 2560
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]


600210Chouw

รางวัลนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูง
จัดโดย: สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เจ้าของรางวัล: รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
                       นิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. รุ่น E39,
นิสิตเก่าภาควิชาวิศวกรรมเกษตร รุ่น AE14เจ้าของรางวัล

ของรางวัล: โล่เกียรติยศ
วันที่แข่งขัน: 10 กุมภาพันธ์ 2560
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]


600206Inventor-I

รางวัลชนะเลิศ
รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประเภทอุดมศึกษา กลุ่มเรื่องที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ในงาน วันนักประดิษฐ์ 2560

และ รางวัล Honor of Invention  จาก  World Invention Intellctual Property Associations (wiipa), Japan

จัดโดย: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ชื่อผลงาน: "การดึงดูดอนุภาคควันไฟป่า จากอากาศสู่พื้นดินด้วยวงแหวนไอน้ำอิ่มตัวเสริมประจุไฟฟ้า"
เจ้าของผลงาน: นางสาวอารยา คำจันทร์, นายชัยพร เลิศมณีพงศ์, นายชาตรี ตวงมณีต่อวงศ์, นายเอกราช เสือคำราม, นายพชระ บุญมา, นายสาโรช สิริทวีสิน, นายศิรวัฒน์ ตันติรัตน์, และ นายศุภณัฐ เฟื่องมะนะกูล
อาจารย์ที่ปรึกษาทีม: อ.วรพจน์ ศตเดชากุล
ของรางวัลถ้วยรางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 40,000 บาท
วันที่แข่งขัน: 2-6 กุมภาพันธ์ 2560
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]


600206Inventor-II รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประเภทอุดมศึกษา กลุ่มเรื่องที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี ในงาน วันนักประดิษฐ์ 2560
จัดโดย: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ชื่อผลงาน: "ระบบหุ่นยนต์ดับเพลิงในอาคารสูง"
เจ้าของผลงาน: นายณัฐพงศ์ ตุงเกษม, นางสาวศิรินาถ ทรัพย์ชื่น, นายณัฐพงษ์ สันติผลธรรม, นายพีรพัฒน์ พลายแก้ว, นายอภิวิชญ์ กันตะสุวรรณ์ และ นางสาวพันธ์ทิพย์ สุขเปลี่ยน
อาจารย์ที่ปรึกษาทีม: อ.วรพจน์ ศตเดชากุล
ของรางวัลถ้วยรางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 30,000 บาท
วันที่แข่งขัน: 2-6 กุมภาพันธ์ 2560
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
   
600206Inventor-III รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประเภทอุดมศึกษา กลุ่มเรื่องที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ในงาน วันนักประดิษฐ์ 2560
จัดโดย: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ชื่อผลงาน: "นวัตกรรมยานยนต์พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานสีเขียว"
เจ้าของผลงาน: นายเจนภพ ฉ่ำดี, นายสุทัศน์ ปู่ดำ, นายรัชกฤต คำเที่ยง, นายณภัทร์ดนัย รฐาภักค์นิธิโชติ และ นายกุลรวัฒน์ แก้วมณี
อาจารย์ที่ปรึกษาทีม: อ.วรพจน์ ศตเดชากุล และ อาจารย์ ดร.เบญญา กสานติกุล
ของรางวัลถ้วยรางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 20,000 บาท
วันที่แข่งขัน: 2-6 กุมภาพันธ์ 2560
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]

600206Inventor-IV รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประเภทอุดมศึกษา กลุ่มเรื่องที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี ในงาน วันนักประดิษฐ์ 2560
จัดโดย: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ชื่อผลงาน: "ระบบกำจัดแมลงศัตรูพืชไร้สารพิษโดยอาศัยการคืนรูปแบบขยายตัวของฝุ่นตะกอนน้ำประปาเมื่อเข้ำสู่ระบบหายใจของแมลง"
เจ้าของผลงาน: นางสาวณัฏฐ์ธศร เซียงเซี่ยงจีน, นายธนากร พูลมี, นายชยุตม์ ตั้งเกียรติกำจาย, นายฐิติกรณ์ มลทิน, นายสิทธา ชูทอง และ นายไพฑูรย์ หลายชูไทย
อาจารย์ที่ปรึกษาทีม: อ.วรพจน์ ศตเดชากุล
ของรางวัล: ถ้วยรางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 10,000 บาท
วันที่แข่งขัน: 2-6 กุมภาพันธ์ 2560
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]

600120F1 รางวัลชนะเลิศ
เข้าร่วมกับทีม Dongtaan Racing Team คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.บางเขน ในการแข่งขัน TSAE Auto Challenge 2016-2017
จัดโดย: สมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย (TSAE)
เจ้าของผลงาน: นายพชร ทวีวัฒน์ และทีม Dongtaan Racing Team คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.บางเขน
ของรางวัล: ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท
วันที่แข่งขัน: 20-22 มกราคม 2560
[รายละเอียด]

600113BEC โล่ประกาศเกียรติคุณ แบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ปี 2559
จัดโดย: ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน
แบบอาคารที่ได้รับรางวัล: อาคารการเรียนการสอนทางวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
วันที่รับรางวัล: 13 มกราคม 2560
[รายละเอียด]
[ภาพกิกรรม]                                                                                                                                                                                                                        
Scroll to top