Index          
tool-gallery01
กรกฎาคม 2557 (July 2014)
570730-hau-small 30 กรกฎาคม 2557
คณะจากเทศบาลเมืองหัวหินศึกษาดูงานศูนย์พลังงานฯ
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
570730-ino-small 30 กรกฎาคม 2557
โครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ ประจำปี 2557
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
570905-nc-small 29 กรกฏาคม - 15 สิงหาคม 2557
The Summer Internship Program for International Student 2014
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
570729-simenar-sss 29 กรกฎาคม 2557
โครงการสัมมนาระดมความคิดเพื่อการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน (สายปฏิบัติงาน)
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
570728-meetpr-ss 28 กรกฎาคม 2557
โครงการพบผู้ปกครองนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
570726-ku-ut-2014-small 26 และ 28 กรกฎาคม 2557
ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน KU-UT 2014
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม-1] [ภาพกิจกรรม-2]
570726-km3-small 25 กรกฎาคม 2557
โครงการ KM 3 การสร้างและวิเคราะห์ผลแบบสอบถามออนไลน์
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
570724-small-newstudent57 23 กรกฎาคม 2557
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
570724-small-qa 16-17 กรกฎาคม 2557
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน รับการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2556
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
570718-small-002 16 กรกฎาคม 2557
รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน ร่วมรายการ “เถียงให้รู้เรื่อง” Thai PBS
[รายละเอียด]
[Video]
570710-pansa-small 9 กรกฎาคม 2557
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2557 ณ วัดหนองโพธิ์
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
570708-admis-small 7 กรกฎาคม 2557
การสอบสัมภาษณ์นิสิตใหม่ในระบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2557
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
570707-st-small 4-6 กรกฎาคม 2557
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน โดยหน่วยกิจการนิสิต จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและการเป็นผู้นำ
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
570707-roadshow-small 4 กรกฎาคม 2557
โครงการแนะแนวสัญจร (Road Show) "Open Home (สานสัมพันธ์ครูแนะแนว)"
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
570707-po-small 4 กรกฎาคม 2557
ศูนย์พลังงานฯ ต้อนรับคณะจากโครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นโรงงานสีขาว ประจำปี 2557
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
                                                                                                                                                                                                                                             
   
Scroll to top