Index          
tool-gallery01
สิงหาคม 2557 (August 2014)
570903-edvac-small 31 สิงหาคม 2557
EDVAC Game ครั้งที่ 8 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
570903-cpecom-small 30 สิงหาคม 2557
งานคืนสู่เหย้า ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 3
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
570901-003-small 30 สิงหาคม 2557
โครงการพัฒนาวิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2557
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
570829Chouw 29 สิงหาคม 2557
ผศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ ได้รับอนุสิทธิบัตรเครื่องระเหยน้ำผลไม้โดยใช้เทคนิคการพ่นฝอยภายใต้สภาวะสุญญากาศ
[รายละเอียด]
570901-004-small 29 สิงหาคม 2557
โครงการรางวัลคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ประจำปี 2557
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
570901-small-02 28 สิงหาคม 2557
โครงการอาจารย์ที่ปรึกษา
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
570901-small-01 28 สิงหาคม 2557
คณบดีแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครบรอบ 21 ปี
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
570827-cpe-small 25 สิงหาคม 2557
พิธีไหว้ครูภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2557
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
570828-bigcleaning-small 23 สิงหาคม 2557
โครงการ Big cleaning day วศ.อุตสาหการ
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
570825-res2-ss 22 สิงหาคม 2557
โครงการพัฒนาบุคลากรอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำวิจัย ครั้งที่ 2
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
570825-ku-tua-small 22 สิงหาคม 2557
ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน KU-TUA 2014
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
570821-tech-small 21 สิงหาคม 2557
วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557
[รายละเอียด]
[พิธีไหว้ครูร่วมกับวิทยาเขต], [พิธีไหว้ครูภายในคณะฯและมอบทุนการศึกษา], [เบื้องหลังจัดทำพานไหว้ครู]
570820-small-sampran 20 สิงหาคม 2557
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ร่วมลงนาม MOU สามพรานโมเดล
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
570820-small01-visit 18 สิงหาคม 2557
ต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
570819-ss 14 สิงหาคม 2557
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับวิทยาเขต ประจำปีการศึกษา 2556
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
570808-matherday 8 สิงหาคม 2557
ผู้บริหาร คณาจารย์และนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เข้าร่วมกิจกรรมปลูกข้าววันแม่ ประจำปี 2557
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
570815-award-ss 7-8 สิงหาคม 2557
อาจารย์ ชัยมงคล ลิ้มเพียรชอบ คว้ารางวัลบทความ “ชนะเลิศ” ในการประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ (OR-NET) เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน
[รายละเอียด]
570828-po-small 6 สิงหาคม 2557
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ต้อนรับผู้แทนจากราชอาณาจักรภูฏาน
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
570805-pw-ss 5 สิงหาคม 2557
คณะจากสำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรีดูงานศูนย์พลังงานฯ
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
570801-sataeng 1 สิงหาคม 2557
ผู้บริหารร่วมงานวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ (บางเขน) ครบรอบ 76 ปี
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
570801-km1-msoffic 1 สิงหาคม 2557
โครงการ KM 1: Microsoft Office เพื่อการปฏิบัติงาน
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
                                                                                                                                                                                                                                            
   
Scroll to top