Index          
tool-gallery01
กันยายน 2557 (September 2014)
571006-small-001 29 กันยายน 2557
คณบดีมอบกระเช้าของขวัญแก่ผู้ทำชื่อเสียงให้คณะฯ
[รายละเอียด]
570927Bundit57-II 27 กันยายน 2557
วันซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556
[ภาพกิจกรรม]
571006-small-002 22-24 กันยายน 2557
งานเลี้ยงขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม-1] [ภาพกิจกรรม-2] [ภาพกิจกรรม-3]
570921ACM-ICPC 21 กันยายน 2557
นิสิต วศ.คอมพิวเตอร์ ผ่านเข้ารอบและคว้ารางวัลพิเศษการแข่งขัน ACM-ICPC ประจำปี 2557
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
570924-food-smalll 20-21 กันยายน 2557
วันซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม-1] [ภาพกิจกรรม-2]
570924-food-smalll 18 กันยายน 2557
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร ลงนามในบันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านผลิตภัณฑ์นมกับ บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
570918-intership-small 16 กันยายน 2557
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ต้อนรับนักศึกษานานาชาติ จากการประชุมวิชาการ The 14th International Students Summit
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
570918-erp-small 11-12 กันยายน 2557
การตรวจสอบสินทรัพย์ถาวรในระบบ KU-ERP ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
570917-wather-small 10-12 กันยายน 2557
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประเด็น “การรับฟังสภาพปัญหาของลุ่มน้ำและแนวทาง การแก้ไข เพื่อยกร่างแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ” ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
570907-small-ie 7 กันยายน 2557
กิจกรรมปลูกป่าชายเลนสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรการปลูกป่าชายเลนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
                                                                                                                                                                                                                                           
570905Jessada 5 กันยายน 2557
หนึ่งในพระราชดำริ กับ รองศาสตราจารย์ ดร. เจษฎา แก้วกัลยา
[รายละเอียด]
Scroll to top