Index          
tool-gallery01
กุมภาพันธ์ 2558 (๋February 2015)
580228AEHome 28 กุมภาพันธ์ 2558
AE Home 2558
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
580227IE3 27 กุมภาพันธ์ 2558
งานทำบุญวันสถาปนาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ครบรอบ 3 ปี
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
580225Prachuap 25 กุมภาพันธ์ 2558
ทุนการศึกษา บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
580225LIB-KPS10 25 กุมภาพันธ์ 2558
ผู้บริหารร่วมแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักหอสมุด กำแพงแสน
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
580220Advance 20 กุมภาพันธ์ 2558
ประชุมติดตามผลโครงการสร้างยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาตนเองและกำหนดเป้าหมายในการพัฒนางาน
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
580219eppo 19 กุมภาพันธ์ 2558
คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เป็นที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน พ.ศ. 2559 – 2562
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
580219ViceKUKPS 19 กุมภาพันธ์ 2558
ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ร่วมต้อนรับรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
580217Laos 17 กุมภาพันธ์ 2558
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน ร่วมกับ ศูนย์พลังงานฯ ฝึกอบรมเกษตรกรจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
580211Dean 11 กุมภาพันธ์ 2558
ผู้บริหารคณะฯ ร่วมงานมุฑิตาจิต รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ ด้วยน้ำใจไมตรี จาก 8 ปี น้องพี่สายสัมพันธ์
[ภาพกิจกรรม]
580211RabiConf 11 กุมภาพันธ์ 2558
การสัมมนาทางวิชาการ “แนวทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการของรัฐกับปัญหาและอุปสรรคในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม”
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
580211MitsuM 11 กุมภาพันธ์ 2558
Mitsubishi's Mobile Automation Center
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
580208ENIAC 8 กุมภาพันธ์ 2558
กีฬาสัมพันธ์นิสิตสาขาคอมพิวเตอร์ "ENIAC GAMES" ครั้งที่ 11
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
580207Prachuap 7 กุมภาพันธ์ 2558
ศูนย์พลังงานฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก จ. ประจวบคีรีขันธ์
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
580206DRW 6-8 กุมภาพันธ์ 2558
คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เป็นวิทยากรจัดกระบวนการประชุมสัมมนา “การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2560-2563)” ให้กับกรมทรัพยากรน้ำ
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
580205InventorsAw 5 กุมภาพันธ์ 2558
ระบบฉีดพ่นสารกำจัดศัตรูพืชฯ คว้า 2 รางวัล ในงานวันนักประดิษฐ์ 2558
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
580204Tamim 4 กุมภาพันธ์ 2558
การบรรยายพิเศษ โดย Dr. Tamim Younos
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
580202Inventors 2-5 กุมภาพันธ์ 2558
พบกับทีมหุ่นยนต์สร้างบ้าน และระบบฉีดพ่นสารกำจัดศัตรูพืชระดับโมเมนตัมต่ำฯ ในงานวันนักประดิษฐ์ 2558
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
[ข่าว 3 มิติ]
580202KU72 2 กุมภาพันธ์ 2558
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 72 ปี
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]                                                                                                                                                                                                                                                                       
   
Scroll to top