Index          
tool-gallery01
พฤษภาคม 2558 (๋May 2015)
580529FoodGear2 29-31 พฤษภาคม 2558
โครงการค่าย Food Gear Camp ครั้งที่ 2
[รายละเอียด]
ภาพกิจกรรม: [Album 1] [Album 2]
580527AE-Merrit 27 พฤษภาคม 2558
งานทำบุญภาควิชาวิศวกรรมเกษตรและงานปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
580526IrrEConf 26 พฤษภาคม 2558
การประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมชลประทาน ประจำปีการศึกษา 2557
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
580525NCESP 25 พฤษภาคม 2558
งานมหกรรมโครงงานคอมพิวเตอร์ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
580524AE-Safety 24 พฤษภาคม 2558
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร จัดอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน รุ่นที่ 4
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
580523ZesCamp7 23-29 พฤษภาคม 2558
ค่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ (Zes Camp) ครั้งที่ 7
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
580523WShpSmnr 23 พฤษภาคม 2558
โครงการปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน ประจำภาคฤดูร้อน 2558
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
580520Bancha 20 พฤษภาคม 2558
รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน ร่วมเสวนาในเวทีบริหารจัดการน้ำของ สนช.
[รายละเอียด]
[ข่าว Thai PBS]
580518Jessada 18 พฤษภาคม 2558
หนึ่งในพระราชดำริ กับ รองศาสตราจารย์ ดร. เจษฎา แก้วกัลยา
[รายละเอียด]
580518Grace 18 พฤษภาคม 2558
คณะฯ ให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตต่างชาติเรียนฟรี
[รายละเอียด]
580515NRC-W 15 พฤษภาคม 2558
คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ร่วมเป็นวิทยากรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการของสภาปฏิรูปแห่งชาติ
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
580512Warsaw 12-13 พฤษภาคม 2558
อาจารย์และนิสิตภาควิชาวิศวกรรมเกษตร นำเสนอผลงานวิชาการต่างประเทศ
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
580508pim 8 พฤษภาคม 2558
การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 5
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
580507Korea 7 พฤษภาคม 2558
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล เยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
580507Exec-KUKPS 7 พฤษภาคม 2558
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ต้อนรับคณะผู้บริหารวิทยาเขตกำแพงแสน
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
580502TPM 2 พฤษภาคม 2558
การอบรม Total Productive Maintenance (TPM) ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]                                                                                                                                                                                                                                                                      
   
Scroll to top