Index          
tool-gallery01
สิงหาคม 2558 (August 2015)
580827Bancha 27 สิงหาคม 2558
รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดการแถลง ข่าวถึงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
[ภาพกิจกรรม]
580824ACMICPC 24 สิงหาคม 2558
ชี้แจงกติกาการแข่งขัน ACM-ICPC2015 - วศ.คอมพิวเตอร์
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
580822hourofcode 22-23 สิงหาคม 2558
โครงการอบรมและแข่งขันทักษะทางวิชาการ (Hour of Code) ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
580822Bancha 22 สิงหาคม 2558
รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ครั้งที่ 4/2558
[ภาพกิจกรรม]
580821Brand 21 สิงหาคม 2558
รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดโครงการส่งเริมความสามารถพิเศษภาคฤดูร้อน พ.ศ.2559 (แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 27)
[ภาพกิจกรรม]
580821KUTUA2015 21 สิงหาคม 2558
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน KU-TUA 2015
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
580820IE-FirstSMN 20 สิงหาคม 2558
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ วศ.อุตสาหการ
[ภาพกิจกรรม]
580816TR-Expo10 16-20 สิงหาคม 2558
ผลงานวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ได้รับ 4 รางวัล จาก "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558"
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
580816B4Mom 16 สิงหาคม 2558
รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
[ภาพกิจกรรม]
580815KUKPS-FhyD 15 สิงหาคม 2558
โครงการสภาพบนิสิตและรับน้อง อบก. ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ภาพกิจกรรม: [Album1] [Album2]
580814IrrECmp5 14 สิงหาคม 2558
โครงการค่ายเพาะน้ำ ครั้งที่ 5 วิศวกรรมชลประทาน
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
580813CPE-SmmrPs 13 สิงหาคม 2558
การนำเสนอการฝึกงาน ภาคฤดูร้อน 2558 ของนิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
580811Rice4Mom 11 สิงหาคม 2558
กิจกรรมปลูกข้าววันแม่ ประจำปี 2558
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
580810FreshyCmp 10-13 สิงหาคม 2558
โครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ (Freshy Camp) คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
[รายละเอียด]
ภาพกิจกรรม: [Album1] [Album2] [Album3] [Album4] [Album5] [Album6] [Album7] [Album8]
580808KU75-FStp 8 สิงหาคม 2558
โครงการการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
580806EdPEx2 6 สิงหาคม 2558
การอบรม "หลักเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (EdPEx) ครั้งที่ 2
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
580806KU75-Reg 6 สิงหาคม 2558
วันรายงานตัวนิสิตใหม่ KU75
[ภาพกิจกรรม]
580805EITWRE 5-7 สิงหาคม 2558
รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน ร่วมเสวนาในการประชุมวิชาการวิศวกรรมแหล่งน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 6 และการประชุมวิชาการนานาชาติวิศวกรรมแหล่งน้ำ ครั้งที่ 3
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
580805KU75-P 5 สิงหาคม 2558
โครงการพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2558
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
580804RMUTR 4-5 สิงหาคม 2558
อาจารย์คณะวิศวฯ กำแพงแสน ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักวิจัยฯ ของ มทร.รัตนโกสินทร์
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
580804Account

4 สิงหาคม 2558
การรับฟังการให้ความรู้ความเข้าใจในระเบียบ/หลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการเงิน
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]

580803QA1 3-31 สิงหาคม 2558
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
580803Eppo 3 สิงหาคม 2558
คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เป็นวิทยากรฝึกอบรม การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และ การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ PDCA (Effectiveness Management by PDCA)
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]                                                                                                                                                                                                                                                               
   
Scroll to top