Index          
tool-gallery01
มีนาคม 2557 (March 2014)
570331-research-s 31 มีนาคม 2557
โครงการพัฒนาบุคลากรอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำวิจัย
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
570326-28-qa2 26 - 28 มีนาคม 2557
โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 2
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
570326AIT-AE 26 มีนาคม 2557
อาจารย์ นักศึกษา จากสถาบัน AIT เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
[รายละเอียด]
570326-002ss 26 มีนาคม 2557
บริษัท เจแคเรียร์ จำกัด ร่วมประชุมกับภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
570325-powerss 25 มีนาคม 2557
ศูนย์พลังงานฯ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จ.ตรัง
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
570319-powss 19 มีนาคม 2557
อบต.แม่ถอด จ.ลำปาง ดูงานการแก้ไขและจัดการปัญหาขยะ น้ำเสีย และมลภาวะ
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
57031819-ss 18-19 มีนาคม 2557
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การจัดเก็บเอกสารและเชื่อมโยงข้อมูลสำหรับงานประกันฯ”
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
570318AE 18 มีนาคม 2557
งานทำบุญเลี้ยงพระและแสดงความยินดีแก่ AE41 ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
570614-small-001 18 มีนาคม 2557
น.ส.ฑิฆัมพร รอดผล เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี 
[รายละเอียด]
570318-training-sss2 18 มีนาคม 2557
อ.เสกสรรค์และคณะ อบรมผู้ดูแลระบบสารสนเทศฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อม
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
570318-training-sss 18 มีนาคม 2557
อบรมระบบรับสมัครออนไลน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
570322-002-ss 18 มีนาคม 2557
คณบดีร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตร กำแพงแสน ครบรอบ 11 ปี
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
570322-001-ss 18 มีนาคม 2557
ผศ.บุญมา ป้านประดิษฐ์ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่จากโรงเรียนอัญสัมชัญธนบุรี
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
570326-civilss 17-23 มีนาคม 2557
นิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน คว้า 5 รางวัล ASIA BRICOM 2014 ณ ประเทศญี่ปุ่น
[รายละเอียด และ ภาพกิจกรรม]

570317-041main-sportday-ss 17 มีนาคม 2557 ถึง 1 เมษายน 2557
กีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2557
[รายละเอียด]
                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 570403-off 1 เมษายน 2557
[ภาพกิจกรรม]
 570328-joggin-ss

27 มีนาคม 2557
[ภาพกิจกรรม]
 
ผลการแข่งขัน :
วิ่งมินิมาราธอน (อายุไม่เกิน 40 ปี : ชาย) ได้อันดับที่ 1
วิ่งมินิมาราธอน (อายุ 40 ปีขึ้นไป : หญิง) ได้อันดับที่ 3
กอล์ฟ ประเภท Gross Score Flight B : ชนะเลิศอันดับที่ 1

 570327-sport 26 มีนาคม 2557
[ภาพกิจกรรม]
ผลการแข่งขัน :
ฟุตบอล  ได้อันดับที่ 1
วอลเลย์บอลหญิง ได้อันดับที่ 3

 570326-bal 25 มีนาคม 2557
[ภาพกิจกรรม]
 570325-bo 24 มีนาคม 2557
[ภาพกิจกรรม]
 570321-sportday-ss 21 มีนาคม 2557
[ภาพกิจกรรม]
 570320-sport 20 มีนาคม 2557
[ภาพกิจกรรม]

 570319-sportday-ss 19 มีนาคม 2557
[ภาพกิจกรรม]
 570318-sportday-ss 18 มีนาคม 2557
[ภาพกิจกรรม]
 570317-sportday-ss 17 มีนาคม 2557
[ภาพกิจกรรม]

Scroll to top