ผู้บริหาร

โครงสร้างองค์กร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 
Structure2564 art

แผนภูมิการบริหารงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 
Structure2564-2 art

 คณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 
Chouw EngKPSDean2 rz
ประธานกรรมการ
คณบดี
รศ.ดร.เชาว์  อินทร์ประสิทธิ์
Assoc. Prof. Chouw Inprasit, D.Eng.
       
       
Warawut Exc    Amnat Exc
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)  
รศ.ดร.วราวุธ   วุฒิวณิชย์   นายอำนาจ มากแก้ว
Assoc. Prof. Varawoot Vudthivanich, Ph.D.   Mr. Amnat Markkaew
       
       
SomchaiD2021 Titipong2017 Hataitep2017 Wanrat2017
กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
รศ.ดร.สมชาย  ดอนเจดีย์  รศ.ดร.ฐิติพงษ์  สถิรเมธีกุล ผศ.ดร.หทัยเทพ  วงศ์สุวรรณ ผศ.ดร.วันรัฐ  อับดุลลากาซิม
Assoc. Prof. Somchai Donjadee, D.Eng.  Assoc. Prof. Thitipong Satiramatekul, Ph.D. Asst. Prof. Hataitep Wongsuwarn, D.Eng. Asst. Prof. Wanrat Abdullakasim, Ph.D.
       
       
Sirunya Exc Benya Exc 
กรรมการ กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนานิสิต รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร
ผศ.ดร.สิรัญญา  ทองชาติ รศ.ดร.เบญญา  กสานติกุล  
  Asst. Prof. Siranya Thongchart, D.Eng.   Assoc. Prof. Benya Kasantikul, D.Eng.
       

 

     
Pratueang Exc Chaiyapong Exc Sukanya Exc Bunpoat Exc
กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเกษตร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา
รศ.ดร.ประเทือง  อุษาบริสุทธิ์  ผศ.ดร.ไชยาพงษ์  เทพประสิทธิ์ ผศ.ดร.สุกัญญา   วิชชุกิจ ผศ.บรรพต  กุลสุวรณ
 Assoc. Prof. Prathuang Usaborisut, Ph.D. Asst. Prof. Chaiyapong Thepprasit, D.Eng. Asst. Prof. Sukanya Wichchukit, Ph.D. Asst. Prof. Bunpoat Kunsuwan
       
Preda Exc Varunya Exc Pattarapong Exc
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ผศ.ดร.ปรีดา  ปรากฏมาก อ.ดร.วรัญญา  อรรถเสนา ผศ.ดร.ภัทรพงษ์  ภาคภูมิ
Asst. Prof. Preeda Prakotmak, Ph.D. Varunya Attasena, Ph.D. Asst. Prof. Pattarapong Pakpoom, D.Eng.
   
  Nonglak Exc   Suwan Exc
กรรมการ กรรมการ
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าศูนย์ทดสอบประตู หน้าต่าง และระบบผนังกระจกสำหรับงานอาคาร
ผศ.นงลักษณ์  เล็กรุ่งเรืองกิจ ผศ.ดร.สุวรรณ  หอมหวล
Asst. Prof. Nonglak Lekrungroenggid Asst. Prof. Suwan Homhual, D.Eng.
   
Anupun Exc Ronnarit Exc Nanthawat Exc
กรรมการ (ผู้แทนคณาจารย์) กรรมการ (ผู้แทนคณาจารย์) กรรมการ (ผู้แทนคณาจารย์)
ศ.ดร.อนุพันธ์  เทอดวงศ์วรกุล รศ.ดร.รณฤทธิ์  ฤทธิรณ รศ.ดร.นันทวัฒน์   ขมหวาน
Prof. Anupun Terdwongworakul, Ph.D. Assoc. Prof. Ronnarit Rittiron, Ph.D. Assoc. Prof. Nantawat Khomwan, Ph.D.
     
   
    Somkaew exc
กรรมการและเลขานุการ
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะฯ
นางส้มแก้ว   อยู่สำราญ
Mrs. Somkaew Yoosamran
       
Who Patamaporn Exc
ผู้ช่วยเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน   นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
  นางสาวปฐมาภรณ์  อุ่นเรือน  
  Miss Patamaporn  Ounrean  
       

 คณะผู้บริหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(2 ธันวาคม 2563 - ปัจจุบัน)

 
Chouw EngKPSDean2 rz
คณบดี
รศ.ดร.เชาว์  อินทร์ประสิทธิ์
Assoc. Prof. Chouw Inprasit, D.Eng.
       
       
SomchaiD2021 Titipong2017 Hataitep2017 Wanrat2017
รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร
รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
รองคณบดี
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
รศ.ดร.สมชาย  ดอนเจดีย์  รศ.ดร.ฐิติพงษ์  สถิรเมธีกุล ผศ.ดร.หทัยเทพ  วงศ์สุวรรณ ผศ.ดร.วันรัฐ  อับดุลลากาซิม
Assoc. Prof. Somchai Donjadee, D.Eng.  Assoc. Prof. Thitipong Satiramatekul, Ph.D. Asst. Prof. Hataitep Wongsuwarn, D.Eng. Asst.Prof. Wanrat Abdullakasim, Ph.D.
       
       
Sirunya Exc Benya Exc 
รองคณบดี
ฝ่ายการศึกษาและพัฒนานิสิต
รองคณบดี
ฝ่ายพัฒนาองค์กร 
ผศ.ดร.สิรัญญา  ทองชาติ รศ.ดร.เบญญา  กสานติกุล  
  Asst. Prof. Siranya Thongchart, D.Eng.   Assoc. Prof. Benya Kasantikul, D.Eng.
       
  

 

     
Pratueang Exc Chaiyapong Exc Sukanya Exc Bunpoat Exc
หัวหน้าภาควิชา
วิศวกรรมเกษตร
หัวหน้าภาควิชา
วิศวกรรมชลประทาน
หัวหน้าภาควิชา
วิศวกรรมการอาหาร
หัวหน้าภาควิชา
วิศวกรรมโยธา
รศ.ดร.ประเทือง  อุษาบริสุทธิ์  ผศ.ดร.ไชยาพงษ์  เทพประสิทธิ์ ผศ.ดร.สุกัญญา   วิชชุกิจ ผศ.บรรพต  กุลสุวรณ
 Assoc. Prof. Prathuang Usaborisut, Ph.D. Asst. Prof. Chaiyapong Thepprasit, D.Eng. Asst. Prof. Sukanya Wichchukit, Ph.D. Asst. Prof. Bunpoat Kunsuwan
       
Preda Exc Varunya Exc Pattarapong Exc
หัวหน้าภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล
หัวหน้าภาควิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หัวหน้าภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ
ผศ.ดร.ปรีดา  ปรากฏมาก อ.ดร.วรัญญา  อรรถเสนา ผศ.ดร.ภัทรพงษ์  ภาคภูมิ
Asst.Prof. Preeda Prakotmak, Ph.D. Varunya Attasena, Ph.D. Asst.Prof.Pattarapong Pakpoom, D.Eng.
   
  Nonglak Exc   Suwan Exc
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าศูนย์ทดสอบประตู หน้าต่าง และระบบผนังกระจกสำหรับงานอาคาร
ผศ.นงลักษณ์  เล็กรุ่งเรืองกิจ ผศ.ดร.สุวรรณ  หอมหวล
Asst. Prof. Nonglak Lekrungroenggid Asst. Prof. Suwan Homhual, D.Eng.
   
Nipawan Exc Seksan Exc Siwalak Exc  Benya Exc2

ประธานโครงการหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
(ภาคพิเศษ)

ประธานโครงการหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(ภาคพิเศษ)
ประธานโครงการหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
(ภาคพิเศษ)
ประธานโครงการหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
(ภาคพิเศษ)
ผศ.ดร.นิภาวรรณ   กุลสุวรรณ อ.ดร.เสกสรรค์ มธุลาภรังสรรค์ รศ.ดร.ศิวลักษณ์  ปฐวีรัตน์ รศ.ดร.เบญญา  กสานติกุล
Asst. Prof. Nipawan Kunsuwan, Ph.D. Seksan Mathulaprangsan, Ph.D. Assoc. Prof. Siwalak Pathaveerat, Ph.D. Assoc. Prof. Benya Kasantikul, D.Eng.
       
    Somkaew exc
    หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะฯ
นางส้มแก้ว   อยู่สำราญ
Mrs. Somkaew Yoosamran
       
 
>>ทำเนียบคณะผู้บริหาร

ทำเนียบคณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(22 เมษายน 2546 - ปัจจุบัน)

 
Banshaw EngKPSDean rz
รองศาสตราจารย์พันธ์ุ ช. พหลโยธิน 
Assoc. Prof. Banshaw Bahalayodhin
(คณบดี พ.ศ. 2546 - 2547)
 
 
 
Somyot EngKPSDean rz 
รองศาสตราจารย์ ดร.สมยศ เชิญอักษร
Assoc. Prof. Somyot Chirnaksorn, Ph.D.
(คณบดี พ.ศ. 2547 - 2551)
 
 
 
Bancha EngKPSDean rz
รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ขวัญยืน
Assoc. Prof. Bancha Kwanyuen, Ph.D.
(คณบดี พ.ศ. 2551 - 2559)
 
 
 
Chouw EngKPSDean2 rz
รศ.ดร.เชาว์  อินทร์ประสิทธิ์
Assoc. Prof. Chouw Inprasit, D.Eng.
(คณบดี พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน)
Scroll to top