พิมพ์ 
 
ชื่อ-สกุล สมยศ เชิญอักษร
Assoc. Prof. Somyot Chirnaksorn, Ph.D.
Somyot dean
ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ (รศ.)
ลำดับคณบดี คณบดีคนที่ 2
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
วาระในการดำรงตำแหน่งคณบดี พ.ศ. 2547 - 2551
เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุด เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
อีเมล
ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2535 Ph.D. (Agricultural Engineering ), University of Tennessee , สหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2519 M.S. (Agricultural Engineering), Mississippi State University , สหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2516 วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ไทย
ประวัติรับราชการ   1 พฤษภาคม 2525 อาจารย์
3 สิงหาคม 2530 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
8 มิถุนายน 2541 รองศาสตราจารย์
ประวัติการบริหาร          พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1 ม.ค. 2554 - 2555 ผู้ประสานงาน สำนักประสานงานชุดโครงการวิจัยโลจิสติกส์เกษตร ร่วมระหว่าง วช. และ สกว.
26 พ.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2555 ผู้อำนวยการ ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
20 พ.ค. 2552 - 2555 ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15 พ.ค. 2552 - 25 พ.ค. 2553 ประธานคณะทำงาน โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์ทางผลิตภัณฑ์เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7 พ.ย. 2547 - 6 พ.ย. 2551 คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
20 ก.พ. 2544 - 7 มิ.ย. 2545 ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
26 เม.ย. 2537 - 31 ส.ค. 2537 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มก.
1 เม.ย. 2537 - 31 มี.ค. 2539 หัวหน้าศูนย์ ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มก.
17 พ.ย. 2535 - 16 พ.ย. 2537 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
                                                                             
ความเชี่ยวชาญ Coordinator of engineering projects emphasized in food and agricultural products; Logistics and supply chain of agricultural goods, Rice postharvest technology including rice dryer, rice thresher, rice mill, and rice logistics; Agro-Industrial Instrumentation; Agricultural machinery management
National Journal
2011 เทวรัตน์ ทิพยวิมล และ สมยศ เชิญอักษร. 2554. ความชื้นสมดุลและคุณสมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์ของไพล. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 42(1) พิเศษ: ม.ค.-เม.ย. 2554. หน้า 139-142.

2010 กฤตธี จินดาวงศ์ และ สมยศ เชิญอักษร. 2553. การออกแบบหุ่นยนต์ควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ภายในโรงเรือนกระจกโดยอาศัยเซนเซอร์ตรวจวัดความชื้นภายในอาคาร. วิศวกรรมสาร มก. ปีที่ 23 ฉบับที่ 71, กพ.-เมย. 2553. หน้า 51-60.

2009 สมพร แซ่โล้ว, สมพร คุ้มเดช, ภัทรพงศ์ อินรัตนผล, และ สมยศ เชิญอักษร. 2552. ระบบลำเลียงข้าวเปลือกจากรถบรรทุก. หนังสือรวบรวมผลงานโครงงานที่ได้รับทุนโครงการ IRPUS ประจำปี 2552 นิทรรศการงานแสดงผลงานพัฒนาเทคโนโลยีทุนปริญญาตรี สกว. ครั้งที่ 7. วันที่ 27-29 มีนาคม 2552 ณ รอยัลพารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ชอปปิ้ง คอมเพล็กซ์. กรุงเทพฯ. หน้า 155.

2008 พิชย์ งามหรู, สุทธิภัทร ธรคาล, สิวาภรณ์ เชิดฉันท์ และ สมยศ เชิญอักษร. 2551. เครื่องผสมสำหรับวัสดุปลูกพืช. หนังสือรวบรวมผลงานโครงงานที่ได้รับทุนโครงการ IRPUS ประจำปี 2550 นิทรรศการเทิดพระเกียรติ "ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท" และงานแสดงผลงานพัฒนาเทคโนโลยีทุนปริญญาตรี สกว. ครั้งที่ 6. วันที่ 28-30 มีนาคม 2551 ณ รอยัลพารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ชอปปิ้ง คอมเพล็กซ์. กรุงเทพฯ. หน้า 361.

2007 เทวรัตน์ ทิพยวิมล และ สมยศ เชิญอักษร. 2550. การอบแห้งพริกชี้ฟ้าด้วยลมร้อนร่วมกับไมโครเวฟ. วารสารวิชาการเกษตร. ปีที่ 25 ฉบับที่ 1. มกราคม-เมษายน 2550. หน้า 46-57.

2006 อาทิตย์ จันทร์หิรัญ และ สมยศ เชิญอักษร. 2549. การอบแห้งขิงด้วยไอน้ำร้อนยวดยิ่ง. วิทยาสารกำแพงแสน. ปีที่ 4 ฉบับพิเศษ ธันวาคม 2549. หน้า 11-17.

1996 ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล, สมยศ เชิญอักษร, นิตยา เงินประเสริฐศรี, และสันติ ศรีสวนแตง. 2539. ศักยภาพการผลิตและการใช้เครื่องอบแห้งข้าวเปลือกสำหรับโรงสีข้าวในเขตภาคกลาง. วิทยาสารเกษตรศาสตร์(สังคม) ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 : กรกฎาคม-ธันวาคม 2539. หน้า 118-130.

1995 สมยศ เชิญอักษร. 2538. การอบแห้งด้วยเครื่องอบ. ข่าวสารศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ. ปีที่ 8, ฉบับ 3, กรกฎาคม-กันยายน 2538. หน้า 2-5.

1995 สมยศ เชิญอักษร และ คำนวณ ตั้นพันธ์. 2538. Rice post harvest technology. วิศวกรรมสารเกษตรศาสตร์. ปีที่ 9, ฉบับ 25, เมษายน-กรกฎาคม 2538. หน้า 26-45.

1995 สมยศ เชิญอักษร. 2538. การจัดการโรงสีข้าว. ข่าวสารศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ. ปีที่ 8, ฉบับ 2, เมษายน-มิถุนายน 2538. หน้า 4-8.

1993 สมยศ เชิญอักษร. 2536. การควบคุมอัตโนมัติในระบบอุตสาหกรรมเกษตร. วิศวกรรมสารเกษตรศาสตร์. ปีที่ 7, ฉบับ 19, เมษายน-กรกฎาคม 2536. หน้า 96-101.

1986 สมยศ เชิญอักษร และ เสริมพร เบื้องสูง. 2529. ออกแบบเครื่องกะเทาะเมล็ดมะม่วงหิมพานต์แบบแรงเหวี่ยง. เสนอในการประชุมวิชาการประจำปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 24 สาขาวิศวกรรมศาสตร์. 27-29 มกราคม. หน้า 165-183.

1985 สมยศ เชิญอักษร. 2528. การบำรุงรักษาเครื่องนวดข้าว. เอกสารเผยแพร่ ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 9 หน้า

1985 สมยศ เชิญอักษร. 2528. เขากะเทาะเมล็ดมะม่วงหิมพานต์กันอย่างไร. วารสารวิศวกรรมเกษตร. มกราคม-มีนาคม หน้า 47-50.

1984 สมยศ เชิญอักษร. 2527. การป่นวัสดุเกษตร. วิศวกรรมสาร มก. ปีที่ 1 เล่มที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม. หน้า 7-14.

International Conference 2006 Tawarat Tipyavimol and Somyot Chirnaksorn. 2006. Performance Study of Heat Pump-Microwave Combination Dryer. Proceedings of the International Conference on Agricultural, Food and Biological Engineering & Post Harvest/Production Technology. Sofitel Raja Orchid Hotel, Khon Kaen, Thailand. 21-24 January 2007. p. 35.

2006 Tawarat Tipyavimol and Somyot Chirnaksorn. 2006. Thai aroma herb drying with microwave assisted heat pump dryer. Proceedings of the 13th Tri-University International Joint Seminar & Symposium 2006, Oct. 29-Nov. 2. Mie University, Japan. Pp. 278-281.

National Conference 2010 กวี ไกรระวี และ สมยศ เชิญอักษร. 2553. ความชื้นในเม็ดดินที่เป็นจุดเริ่มต้นของการขาดเสถียรภาพลาดดินเป็นผลให้เกิดดินถล่ม. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 15. วันที่ 12-14 พฤษภาคม 2553 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานี. หน้า 99-104.

2009 ดร.สมยศ เชิญอักษร, รองศาสตราจารย์, บุญธง วสุริย์, "ระบบควบคุมโรงเรือนเพาะปลูกแบบไร้สาย โดยใช้การควบคุมบนเว็บจากชิฟเดี่ยว", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยครั้งที่ 10, 1 - 3 เมษายน 2009, เมือง นครราชสีมา ราชอาณาจักรไทย

2009 ดร.สมยศ เชิญอักษร, รองศาสตราจารย์, กฤตธี จินดาวงศ์, "การควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ภายในโรงเรือนกระจก ด้วยหุ่นยนต์ตรวจวัดความชื้นภายในอากาศ", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยครั้งที่ 10 ประจำปี 2552. ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา, 1 - 3 เมษายน 2009, เมือง นครราชสีมา ราชอาณาจักรไทย

2008 ดร.สมยศ เชิญอักษร, รองศาสตราจารย์, นส.เทวรัตน์ ทิพยวิมล, "ความชื้นสมดุลและจลศาสตร์การอบแห้งของไพล", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2551, 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, เชียงใหม่ ราชอาณาจักรไทย

2008 ดร.สมยศ เชิญอักษร, รองศาสตราจารย์, บุญธง วสุริย์, "ระบบรวบรวมและควบคุมข้อมูลสำหรับโรงเรือนเพาะปลูกโดยใช้โปรแกรมบนเว็บและเครือข่ายไร้สาย", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2551, 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, เชียงใหม่ ราชอาณาจักรไทย

2008 ดร.สมยศ เชิญอักษร, รองศาสตราจารย์, นส.เทวรัตน์ ทิพยวิมล, "ความชื้นสมดุลและจลศาสตร์การอบแห้งของไพล", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2551, 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, เมือง เชียงใหม่ ราชอาณาจักรไทย

2008 ดร.สมยศ เชิญอักษร, รองศาสตราจารย์, กฤตธี จินดาวงศ์, "การออกแบบหุ่นยนต์ควบคุมความชื้นสำหรับโรงเรือนปลูกพืชโดยอาศัยเซนเซอร์ตรวจวัดความชื้นอากาศ ", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 5. ณ มหาวิทยาลัย-เกษตรศาสตร์ จ.นครปฐม. หน้า 342-350., 8 - 9 ธันวาคม 2008, กำแพงแสน นครปฐม ราชอาณาจักรไทย

2008 ดร.สมยศ เชิญอักษร, รองศาสตราจารย์, นัฐนัน สวนทรัพย์, "ผลการใช้อุณหภูมิลมร้อนและปริมาณข้าวเปลือกของเครื่องอบแห้งแบบงวดหมุนเวียนต่อการงอกของเมล็ดพันธุ์และการสิ้นเปลืองพลังงาน", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 5. ณ มหาวิทยาลัย-เกษตรศาสตร์ จ.นครปฐม. หน้า 369-375., 8 - 9 ธันวาคม 2008, กำแพงแสน นครปฐม ราชอาณาจักรไทย

2006 อาทิตย์ จันทร์หิรัญ และ สมยศ เชิญอักษร. 2549. การอบแห้งขิงด้วยไอน้ำร้อนยวดยิ่ง (ส่วน 2). การประชุมทางวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2550. วันที่ 22-24 มกราคม 2550 ณ โรงแรมโซฟีเทล ราชาออร์คิด จ.ขอนแก่น. หน้า 164.

2006 ดร.สมยศ เชิญอักษร, รองศาสตราจารย์, "การอบแห้งสมุนไพรด้วยลมร้อนร่วมกับไมโครเวฟแบบเป็นช่วง", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2549 สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย "งานวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรไทยในตลาดโลก", 23 - 24 มกราคม 2549.

2005 วันวิสาข์ ศรีขำ และ สมยศ เชิญอักษร. 2548. การทดสอบเครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอยในระดับอุตสาหกรรม. รายงานการประชุมวิชาการประจำปี 2548 สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย. หน้า 146-147.

2004 รัตนา สุรินทร์ และ สมยศ เชิญอักษร. 2547. การพัฒนาเครื่องอบแห้งพลังแสงอาทิตย์โดยใช้ความร้อนเสริมจากเตาประหยัดพลังงาน. รายงานการประชุมวิชาการประจำปี 2547 สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย. หน้า 462-468.

2004 สมยศ เชิญอักษร และ พงษ์ศักดิ์ เทียมทัน. 2546. การออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติสำหรับตู้อบลมร้อนขนาดเล็ก. รายงานการประชุมวิชาการประจำปี 2546 สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย. หน้า383-389.

2003 สมยศ เชิญอักษร และ สุทธิศักดิ์ ภัทรสถาพรกุล. 2543. การพัฒนาเครื่องอบแห้งระบบปั๊มความร้อนด้วยชุดกาลักความร้อน. รายงานการประชุมวิชาการประจำปี 2543 สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย. หน้า137-145.

1996 สมยศ เชิญอักษร และ มณฑป จำปาเรือง. 2539. การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เสริมทักษะด้านเครื่องจักรกลเกษตรและอาหารและการแปรรูป: เส้นแนวแรงของเฟืองตรง. การประชุมทางวิชาการประจำปี 2539. สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย. 14 หน้า.

1996 พีระพันธ์ สนองชาติ และ สมยศ เชิญอักษร. 2539. การพัฒนาเครื่องอบแห้งผลไม้แบบถาดหมุน. การสัมนาทางวิชาการวิศวกรรมเกษตรประจำปี 2539. 21 พฤศจิกายน 2539. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพ. 13 หน้า.

งานวิจัย 2012 การขนส่งแบบผสมผสานเพื่อให้ผลการประหยัดพลังงาน กรณีศึกษาการขนส่งผลิตภัณฑ์เหล็ก ผู้ร่วมโครงการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2011 การศึกษาการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของมะพร้าวน้ำหอมในจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2009 การศึกษาความยืดหยุ่นของปัจจัยในสาขาการขนส่งและโลจิสติกส์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

2008 การพัฒนาเครื่องทอดสูญญากาศ หัวหน้าโครงการ ภาคเอกชน

2008 การพัฒนาระบบควบคุมแบบไร้สายเพื่อควบคุมบรรยากาศในโรงเรือนปลูกพืช หัวหน้าโครงการ ภาคเอกชน

2008 การพัฒนาหุ่นยนต์ควบคุมบรรยากาศในโรงเรือนปลูกพืช หัวหน้าโครงการ ภาคเอกชน

2008 การอบแห้งเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยเครื่องอบแบบงวดหมุนเวียน หัวหน้าโครงการ ภาคเอกชน

2008 ระบบลำเลียงข้าวเปลือกจากรถบรรทุกไปเก็บในไซโล หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

2007 การพัฒนาเครื่องอบแห้งแบบปั๊มความร้อนเสริมด้วยไมโครเวฟ หัวหน้าโครงการ หน่วยงานเอกชน

2002 การออกแบบเครื่องมือแปรรูปน้ำผึ้ง หัวหน้าโครงการ บริษัทเอกชน

2002 การปลูกพืชด้วยระบบควบุมไร้สาย หัวหน้าโครงการ บริษัทเอกชน

2001 การวิจัยและพัฒนาเครื่องอบแห้งวัสดุเกษตรและอาหาร หัวหน้าโครงการ บริษัทเอกชน

หนังสือ/ตำรา 2000 สมยศ เชิญอักษร. 2543. การจำลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับระบบทางวิศวกรรม. พิมพ์ครั้งที่ 3. ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นครปฐม. 213 หน้า

2000 สมยศ เชิญอักษร. 2543. การจำลองรูปแบบทางวิศวกรรมและการวิจัยโดยวิธีวิเคราะห์มิติ. ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นครปฐม. 154 หน้า

2000 สมยศ เชิญอักษร และ วิชา หมั่นทำการ. 2543. เอกสารประกอบการสอน วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยว. ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม. 105 หน้า

2000 สมยศ เชิญอักษร. 2543. เอกสารประกอบการสอน การเขียนโปรแกรมเฉพาะงานทางทางวิศวกรรมเกษตร. ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม. 82 หน้า

2000 สมยศ เชิญอักษร. 2543. พิมพ์ครั้งที่ 3. การถ่ายเทความร้อนและมวลสาร. ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นครปฐม. 340 หน้า

1997 สมยศ เชิญอักษร. 2540. การออกแบบเครื่องกลขนถ่ายวัสดุเกษตรและอาหาร. ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม. 166 หน้า

1984 สมยศ เชิญอักษร. 2527. สมบัติทางฟิสิกส์ของผลิตผลเกษตร. ส่วนที่ 1 วิธีหาสมบัติทางฟิสิกส์ รีโอโลยี และแรงเค้นสัมผัส ระหว่างวัตถุที่รับกับแรงอัด. ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม. 100 หน้า.