ระบบฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

 
 

 

ระบบฐานข้อมูล

 
     
  arrow 06 ระบบฐานข้อมูลบุคลากร  
  arrow 06 ระบบฐานข้อมูลอาคาร  
  arrow 06 ระบบฐานข้อมูลนิสิต  
  arrow 06 ระบบฐานข้อมูลโครงงานวิศวกรรม  
     
 

 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

 
     
  arrow 06 ระบบรับ-ส่ง หนังสือ (งานสารบรรณ)
 
  arrow 06 ระบบรับ-ส่ง หนังสือ (งานบริการการศึกษา)  
  arrow 06 ระบบหนังสือเวียน  
  arrow 06 ระบบจองรถยนต์ส่วนกลาง  
  arrow 06 ระบบรับสมัครนิสิต Online (ภาคพิเศษ)
 
  arrow 06 ระบบติดตามเอกสารขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง  
  arrow 06 ระบบปฏิทินกิจกรรม  
  arrow 06 ระบบประเมินออนไลน์  
  arrow 06 ระบบสารสนเทศสำหรับนิสิต  
  arrow 06 ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร