ภาควิชาวิศวกรรมโยธา (Department of Civil Engineering; CE)

       SketchUp 3ให้การศึกษาเพื่อการออกแบบและก่อสร้าง  โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคของประเทศ ซึ่งครอบคลุมวิชาการด้านต่างๆ อย่างกว้างขวาง ได้แก่ วิศวกรรมสำรวจ เพื่อการจัดการทำแผนที่จากภาคสนาม การสำรวจด้วยภาพถ่ายทางอากาศ และภาพถ่ายจากดาวเทียม วิศวกรรมโครงสร้าง เกี่ยวกับหลักกลศาสตร์ของวัสดุและโครงสร้าง การทดสอบคุณสมบัติทางกลและกำลังของวัสดุทางวิศวกรรม การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างไม้ เหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็กและคอนกรีตอัดแรง วิศวกรรมปฐพี เกี่ยวกับพฤติกรรมทางวิศวกรรมของดินและหินเพื่อเป็นฐานรากของสิ่งก่อสร้างบนดิน ใต้ดิน และเป็นวัสดุก่อสร้าง เช่น อาคาร ถนน อุโมงค์ เขื่อนดิน วิศวกรรมขนส่ง เกี่ยวกับการคมนาคมทางบก ทางน้ำทางอากาศ การออกแบบทางระบบการจราจร ระบบขนส่งมวลชน บริหารการก่อสร้าง เกี่ยวกับการวางแผนงานก่อสร้าง การจัดการวัสดุ เครื่องจักรกล บุคลากรและการเงินในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง
       ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เปิดสอน 2 หลักสูตร คือ
       1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาคปกติ และภาคพิเศษ)
       2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

เว็บไซต์ : https://eng.kps.ku.ac.th/ce/
Fanpage Facebook : Department of Civil Engineering, Kasetsart University, KPS campus
Fanpage Facebook บัณฑิตศึกษา : บัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
ศูนย์ในสังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา : ศูนย์วิจัยวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความยั่งยืน
แนะนำภาควิชา : YouTube

โทร. : 0-3435-1897 ต่อ 7401-2
         สายตรงภาควิชา 0-3435-1851
แฟ็กซ์ : 0-3435-1851

Scroll to top