tool-people

 

 tool00

arrow 89 เเบบคำร้องขอหนังสือรับรองของข้าราชการเเละบุคลากร [Website]

 

tool01

arrow 89 ประกาศสภา มก. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 [รายละเอียด]
arrow 89 ประกาศสภา มก. เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฎชัดแจ้งของพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2553 [รายละเอียด]
arrow 89 ประกาศสภา มก. เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 [รายละเอียด]
arrow 89 ประกาศสภา มก. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบตำแหน่งทางวิชาการ [รายละเอียด]
arrow 89 ประกาศสภา มก. เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2553 [รายละเอียด]

arrow 89 คำสั่งสภา มก. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) [รายละเอียด]

tool02

arrow 89 ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำ มก. เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำ มก. เรื่อง มาตรฐานภาระงานขั้นต่ำในฐานะอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย และวิธีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์มาตรฐานภาระงานขั้นต่ำในฐานะอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย [รายละเอียด] [30 มี.ค. 58]
arrow 89 ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำ มก. เรื่อง มาตรฐานภาระงานขั้นต่ำในฐานะอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 [รายละเอียด] [30 มี.ค. 58]
arrow 89 ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำ มก. เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ และมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำในฐานะอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ พ.ศ. 2558 [รายละเอียด] [30 มี.ค. 58]
arrow 89 ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำ มก. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ [รายละเอียด] [11 มี.ค. 57]
arrow 89 ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำ มก. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ [รายละเอียด] [11 มี.ค. 57]
arrow 89 ประกาศ มก. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและ ช่วยวิชาการ ให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญงานพิเศษ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ [รายละเอียด]
arrow 89 ประกาศ มก. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน และช่วยวิชาการ เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งระดับชำนาญงาน/ชำนาญการ [รายละเอียด]
 แนวทางการพิจารณาให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการปรับอัตราค่าจ้างตามคุณวุฒิ [รายละเอียด]
arrow 89 ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำ มก. เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการกำหนดวันทำงาน การลา และการจ่ายค่าจ้างระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2556 [รายละเอียด]
arrow 89 ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำ มก. เรื่อง ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 [รายละเอียด]
arrow 89 ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำ มก. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม วิจัย และดูงาน พ.ศ. 2556 [รายละเอียด]
arrow 89 ประกาศ มก. เรื่อง ประกาศรายชื่อคณะกรรมการกลั่นกรองผู้ที่สมควรได้รับการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์ [รายละเอียด]
arrow 89 ประกาศ มก. เรื่อง กำหนดองค์ประกอบของที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [รายละเอียด]
arrow 89 ประกาศ มก. เรื่อง กำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนตำแหน่งผู้บริหารของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 3) [รายละเอียด]
arrow 89 ประกาศ มก. เรื่อง กำหนดอัตราเงินช่วยเหลือบุคลากรผู้ประสบภัย [รายละเอียด]
arrow 89 ประกาศ มก. เรื่อง กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการพิเศษ ในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน [รายละเอียด]*
arrow 89 ประกาศสำนักงานอธิการบดี เรื่อง การใช้ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยฯ ภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ในกิจกรรมระดับนานาชาติ [รายละเอียด]
arrow 89 ประกาศ มก. วิทยาเขตกำแพงแสน เรื่อง ระเบียบว่าด้วยมาตรการควบคุมความเรียบร้อยการพักอาศัยที่พักราชการ พ.ศ. 2553 [รายละเอียด]*
arrow 89 คำสั่ง มก. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งดำรงตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งระดับชำนาญการหรือชำนาญงานหรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน [รายละเอียด]


tool03

arrow 89 ประกาศคณะฯ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ทุนพัฒนาอาจารย์และบุคลากรเพื่อไปประชุมวิชาการในต่างประเทศของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน พ.ศ. 2560 [รายละเอียด]
arrow 89 ประกาศคณะกรรมการบริหารบุคคล เรื่อง การกำหนดอัตราค่าจ้างแรกบรรจุสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน พ.ศ. 2557 [รายละเอียด]
arrow 89 ประกาศคณะฯ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ทุนอาจารย์เพื่อไปศึกษาต่อ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน พ.ศ. 2557 [รายละเอียด]
arrow 89 ประกาศคณะฯ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ทุนอาจารย์เพื่อไปศึกษาต่อของคณะวิศวกรรมศาสตร์  กำแพงแสน  พ.ศ.2552  (เพิ่มเติม) [รายละเอียด]
arrow 89 ประกาศคณะฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิคส์ [รายละเอียด]
arrow 89 ประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) โดยให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าวุฒิตามประสบการณ์ [รายละเอียด]

tool04

ข้าราชการ
เอกสาร
arrow 89 เอกสารการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2565
    - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับข้าราชการ พ.ศ. 2565 [รายละเอียด]


พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
arrow 89 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ใช้ในการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ [รายละเอียด]

แบบฟอร์มขอตำแหน่งทางวิชาการ
arrow 89 แบบฟอร์มบันทึกยื่นขอประเมินการสอน [download]
arrow 89 แบบฟอร์มเสนอขอประเมินผลการสอนตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (แบบ ก.พ.ว. 06) [download]
arrow 89 แบบฟอร์มประวัติส่วนตัวและภาระงานสอน (แบบ ก.พ.ว. 07) [ข้าราชการ[พนักงานมหาวิทยาลัย]
arrow 89 แบบฟอร์มประเมินผลความสามารถในการสอน (แบบ ก.พ.ว. 09 (ผศ., รศ.)) [download]
arrow 89 แบบฟอร์มประเมินผลเอกสารประกอบการสอน เพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (แบบ ก.พ.ว. 10 (ผศ.)) [download]
arrow 89 แบบฟอร์มประเมินผลเอกสารคำสอน เพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ (แบบ ก.พ.ว. 11 (รศ.)) [download]
arrow 89 แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินผลการสอน (แบบ ก.พ.ว. 12 (ผศ., รศ.)) [download]
arrow 89 แบบฟอร์มบันทึกนำส่ง ก.พ.อ. 03 [download]
arrow 89 หนังสือรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (มก. 1.14) [download]

arrow 89 แบบฟอร์มขอทราบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (มก. 1.15) [download]
arrow 89 แบบฟอร์มแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ [download]
arrow 89 แบบฟอร์มขอตำแหน่งทางวิชาการ ก.พ.ว. 03 (ผศ.) [download]
arrow 89 แบบฟอร์มขอตำแหน่งทางวิชาการ ก.พ.ว. 03 (รศ.) [download]
arrow 89 แบบฟอร์มขอตำแหน่งทางวิชาการ ก.พ.ว. 03 (ศ.) [download]
arrow 89 แบบฟอร์มแบบขอกำหนดชื่อวารสารทางวิชาการที่ประสงค์เสนอสภามหาวิทยาลัยให้การรับรอง [doc] [pdf]
arrow 89 แบบฟอร์มประเมินปริมาณงานและผลการปฏิบัติงาน เพื่อเลื่อนระดับ [download]
arrow 89 แบบฟอร์มขอตำแหน่งทางวิชาการ ก.พ.อ. 03 (ผศ.) (เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 2564) [download]
arrow 89 แบบฟอร์มขอตำแหน่งทางวิชาการ ก.พ.อ. 03 (รศ.) (เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 2564) [download]
arrow 89 แบบฟอร์มขอตำแหน่งทางวิชาการ ก.พ.อ. 03 (ศ.) (เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 2564) [download]
arrow 89 แบบฟอร์มแบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการทั่วไป (เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 2564) [download]
arrow 89 แบบฟอร์มสรุปผลงาน [download]
arrow 89 เอกสารขอตำแหน่งทางวิชาการข้อบังคับ พ.ศ. 2565 [download]

เอกสาร
arrow 89 เอกสารการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2565
    - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2565 [รายละเอียด]
arrow 89 เอกสารการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564
    -
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 [รายละเอียด]
    - เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.
          แบบฟอร์มขอตำแหน่งทางวิชาการ ก.พ.อ. 03 (ผศ.) [download]
          แบบฟอร์มขอตำแหน่งทางวิชาการ ก.พ.อ. 03 (รศ.) [download]
          แบบฟอร์มแบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการทั่วไป [download]
arrow 89 เอกสารการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563
    -  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 [รายละเอียด]
    -  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 [รายละเอียด]
    -  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. 2563 [รายละเอียด]
arrow 89 เอกสารการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2561
    -  ประกาศ มก. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนในการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย [รายละเอียด]
arrow 89 เอกสารการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560
    -  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 [รายละเอียด]
arrow 89 เอกสารการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2550
    -  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 [รายละเอียด1] [รายละเอียด2] [รายละเอียด3]
    -  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550 [รายละเอียด]
    -  ประกาศสภา มก. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2550 [รายละเอียด]
    -  ประกาศสภา มก. เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนในการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2550 [รายละเอียด]
    -  ประกาศสภา มก. เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเอกสารการสอน หรือสื่อการสอนในการเสนอขอตำแหน่งศาสตราจารย์ [รายละเอียด]
    -  สรุปคำถาม-คำตอบ [รายละเอียด]
    -  ประกาศสภา มก. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ [รายละเอียด]
    -  ประกาศสภา มก. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มเติม [รายละเอียด]
    -  ประกาศสภา มก. เรื่อง อัตราค่าเบี้ยประชุมและค่าสมนาคุณคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินผลงานตำแหน่งทางวิชาการ [รายละเอียด]
arrow 89 การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการขอตำแหน่งทางวิชาการ [รายละเอียด]


พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ

แบบฟอร์มขอตำแหน่งทางวิชาการ
arrow 89 แบบประเมินบุคคล ระดับชำนาญงาน/ชำนาญการ [download]
arrow 89 แบบประเมินค่างานในการขอกำหนดตำแหน่ง ระดับชำนาญงานพิเศษ (สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มบริการ) [download]
arrow 89 แบบประเมินค่างานในการขอกำหนดตำแหน่ง ระดับชำนาญการพิเศษ (สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาชีพ และกลุ่มอำนวยการ) [download]
arrow 89 แบบสรุปผลงานที่เสนอขอให้พิจารณากำหนดตำแหน่ง ระดับชำนาญงานพิเศษ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ [download]
arrow 89 แบบฟอร์มส่งผลงานขอตำแหน่งทางวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ หลังประเมินค่างานผ่าน [download]

เอกสาร
    -  ประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีกำหนดตำแหน่ง และการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนุบสนุนและช่วยวิชาการ [รายละเอียด]

 tool05

arrow 89 ประกาศคณะฯ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ทุนพัฒนาอาจารย์และบุคลากรเพื่อไปประชุมวิชาการในต่างประเทศของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน พ.ศ. 2560 [รายละเอียด]
arrow 89 แบบฟอร์มรายงานการไปฝึกอบรมและสัมมนา [doc] [pdf]
arrow 89 แบบฟอร์มรายงานตัวไปศึกษา ฝึกอบรม วิจัยและดูงาน ณ ต่างประเทศ แบบที่ 1 [download]
arrow 89 แบบฟอร์มรายงานตัวไปศึกษา ฝึกอบรม วิจัยและดูงาน ณ ต่างประเทศ แบบที่ 2 [download]
arrow 89 แบบฟอร์มแจ้งกำหนดวันเดินทาง [download]
arrow 89 แบบฟอร์มปรับวุฒิจากการศึกษาต่างประเทศ [download]
arrow 89 แบบฟอร์มรายงานตัวกลับจากต่างประเทศ [download] new
arrow 89 แบบฟอร์มรายงานการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม/สัมมนา ปฏิบัติการวิจัย และการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ [download]
arrow 89 แบบฟอร์มรายงานการรับทุนศึกษา/ฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงาน/ประชุม [download]
arrow 89 แบบฟอร์มการสมัครรับทุนพัฒนาอาจารย์เพื่อไปประชุมวิชาการในต่างประเทศ  [doc] [pdf]

tool06

arrow 89 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ทุนอาจารย์เพื่อไปศึกษาต่อของคณะวิศวกรรมศาสตร์  กำแพงแสน  พ.ศ.2552  (เพิ่มเติม) [รายละเอียด]
arrow 89 แบบฟอร์มสัญญารับทุนอุดหนุนการศึกษา [download]
arrow 89 ระเบียบว่าด้วยการให้ทุนอาจารย์ไปศึกษาต่อ [รายละเอียด]
arrow 89 ระเบียบว่าด้วยเกณฑ์การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาของบัณฑิตศึกษา [รายละเอียด]*


tool07

arrow 89 แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปราชการ (ทั้งแบบไม่เบิกและเบิกค่าใช้จ่าย) [doc] [pdf]
 

tool08

arrow 89 แบบฟอร์มใบขอลาออก [download] new
arrow 89 แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว [download]
arrow 89 แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน [download]
arrow 89 แบบฟอร์มใบลาไปต่างประเทศ [download]
    - แบบฟอร์มกรอกในระบบการขออนุมัติเดินทางไปต่างประเทศ [Click]
arrow 89 แบบฟอร์มใบลาอุปสมบท [download]
arrow 89 แบบฟอร์มใบยกเลิกวันลา [download]
arrow 89 แบบฟอร์มใบลาพนักงาน (ของมหาวิทยาลัย) [download]
arrow 89 ระเบียบการลาศึกษาต่อภายในประเทศของข้าราชการ [รายละเอียด]
arrow 89 ระเบียบการลาศึกษาต่อของพนักงานมหาวิทยาลัย [รายละเอียด

tool09

arrow 89 แบบฟอร์มใบสมัคร [download]
arrow 89 แบบฟอร์มใบสมัคร (พนักงานราชการ) [download]
arrow 89 แบบฟอร์มใบรับรอง [download]
arrow 89 แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ [download]
 

tool10

arrow 89 ระเบียบสำหรับบุคลากร [รายละเอียด]
 

tool11

arrow 89 จ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล [รายละเอียด
arrow 89 กองทุนสวัสดิภาพ [รายละเอียด
arrow 89 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กส.มก. [รายละเอียด
arrow 89 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กสจ. [รายละเอียด
arrow 89 ประกันสุขภาพกลุ่ม [รายละเอียด
arrow 89 ประกันสังคม [รายละเอียด
arrow 89 ช.พ.ค./ช.พ.ส. [รายละเอียด
arrow 89 สวัสดิการอื่นๆ [รายละเอียด]

tool12

การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย 2559
arrow 89 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 [download]
arrow 89 ใบมอบหมายงาน สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน [download]
arrow 89 พจนานุกรมสมรรถนะของพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [download]
arrow 89 ตารางกิจกรรมแนวปฏิบัติเพื่อการดำเนินการบริหารผลการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2560 [download]
arrow 89 เอกสารบรรยาย เรื่อง ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559 [download]
arrow 89 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน สำหรับผู้ปฏิบัติงาน กลุ่มบริหาร ประเภทผู้บริหารที่กำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง [download]
arrow 89 แบบประเมินผลการปกิบัติงาน สำหรับผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างานหรือเทียบเท่า [download]
arrow 89 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานกลุ่มวิชาการ (ประเภทคณาจารย์ประจำเต็มเวลา) [download]
arrow 89 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานกลุ่มวิชาการ (ประเภทคณาจารย์โรงเรียนสาธิตฯ และประเภทนักวิจัย) กลุ่มวิชาชีพ กลุ่มอำนวยการ และกลุ่มบริการ (ตำแหน่งตามที่ ก.บ.ม. กำหนด) [download]
arrow 89 แบบประเมินสมรรถนะหลักมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [download]
arrow 89 แบบประเมินสมรรถนะทางการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [download]

การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ
arrow 89 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของ มก. พ.ศ. 2555 [download]
arrow 89 ตัวอย่างเกณฑ์การประเมินในแบบประเมินการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบุคคลเพื่อการแต่างตั้ง กรณีตำแหน่งระดับควบ (ก.พ.อ.1) [download]
arrow 89 ตัวอย่างแบบประเมินเพื่อแต่างตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้ กรณีตำแหน่งระดับควบ (ก.พ.อ.1) [download]
arrow 89 ตัวอย่างเกณฑ์การประเมินในแบบประเมินผลงานและคุณสมบัติของบุคคลเพื่อการแต่างตั้งกรณีตำแหน่งปฏิบัติการระดับต้นที่มีประสบการณ์ (ก.พ.อ.2) [download]
arrow 89 ตัวอย่างแบบประเมินค่างานเพื่อการกำหนดระดับตำแหน่ง กรณ๊ตำแหน่งปฏิบัติการระดับต้นที่มีประสบการณ์ (ฉบับธรรมศาสตร์ 8 มิถุนายน 2550) [download]

การประเมินเลื่อนค่าจ้างบุคลากร
arrow 89 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนค่าข้างพนักงานมหาวิทยาลัยของ มก. พ.ศ. 2559 [download]
arrow 89 แบบประเมิน รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้ดำนวยการฯ (ปผ.มก.1) [download]
arrow 89 แบบประเมิน รองคณบดี รองผู้อำนวยการฯ ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ หัวหน้าภาค หัวหน้าสำนักฯ (ปผ.มก.2) [download]
arrow 89 แบบประเมิน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน (ปผ.มก.3) [download]

arrow 89 สมรรถนะของพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ [download]

 

tool13

arrow 89 แบบรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน (บรรจุใหม่) [doc]

 

tool14

arrow 89 การประเมิน [รายละเอียด]
arrow 89 สมรรถนะบุคลากร [รายละเอียด]
arrow 89 แบบฟอร์มต่าง ๆ [รายละเอียด]
arrow 89 เอกสารต่างๆที่หน่วยงานต้องใช้ประกอบการเสนอเรื่องอนุมัติ [รายละเอียด]

 

tool99

arrow 89 แบบประเมินสมรรถนะทางการบริหาร [download]
arrow 89 แบบประเมินสมรรถนะหลัก [download]
arrow 89 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหาร ประเภทผู้บริหารที่กำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง [download]
arrow 89 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน สำหรับผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างานหรือเทียบเท่า [download]
arrow 89 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน กลุ่มวิชาการ (ประเภทคณาจารย์ประจำเต็มเวลา) [download]
arrow 89 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน กลุ่มวิชาการ (ประเภทคณาจารย์โรงเรียนสาธิตฯ และประเภทนักวิจัย) กลุ่มวิชาชีพ กลุ่มอำนวยการ และกลุ่มบริการ (ตำแหน่งตามที่ ก.บ.ม. กำหนด) [download]
arrow 89 แบบฟอร์มใบลงเวลาทำงาน [download]
arrow 89 งานกองการเจ้าหน้าที่ มก. [Website]

Scroll to top